Detaljregulering for utvidelse av Mester Grønn

Kommunestyret har i møte 7. februar 2017, vedtatt detaljregulering for utvidelse av Mester Grønn. Planen omfatter Mester Grønns eksisterende arealer på Gjellebekk og en utvidelse i sørøst. Området er regulert til kombinert formål for industri og handel med plasskrevende varer.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker. Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

Sist oppdatert: 08. februar 2017