Detaljregulering for Rv. 23 Dagslett – Linnes, Tverrslag

Kommunestyret har i møte 24.mai 2016, vedtatt detaljregulering for Rv. 23 Dagslett – Linnes, Tverrslag. Planen omfatter etablering av et tverrslag for å få ekstra adkomst inn til hovedtunnelen i anleggsfasen. Tverrslaget, med anleggsvei under eksisterende Rv. 23, vil gi større fleksibilitet i anleggsarbeidet og avlaste anleggsområdet ved Linnes. Arealet er regulert til midlertidig anlegg-, rigg- og deponiområde.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker.

Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

 

Saksutredning med vedlegg:

 

Sist oppdatert: 01. juni 2016