Detaljregulering for Sønderhellene og Sognaveien

Kommunestyret har i møte 11. oktober 2016, vedtatt detaljregulering for Sønderhellene og Sognaveien. Planen er en endring og sammenslåing av reguleringsplanene for Sønderhellene og Sognaveien. Området reguleres til boligformål - blokker og terrassert bebyggelse.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker. Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan-
og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

Saksutredning med vedtak

Plankart

Forslag til bestemmelser

Vedtatte bestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyse

Geoteknisk vurdering

Sist oppdatert: 27. oktober 2016