Detaljregulering Fv 285 Asdøla bru

 

Kommunestyret har i møte 12. februar sak 8/2019, vedtatt detaljregulering Fv.285 Asdøla bru. Ny bru etableres med mer rettlinjet kurvatur og ivaretar naturmiljøet bedre enn eksisterende bru.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker.

Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

Saksframstilling med vedtak

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyse

Støyvurderinger

Geoteknisk vurderingsrapport

Sist oppdatert: 15. februar 2019