Områderegulering for nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya

Kommunestyret i Lier og Bystyret i Drammen kommune, har i møter henholdsvis 24. mai 2016 og 31.mai 2016, vedtatt områderegulering med konsekvensutredning for 113/285 m. fl. Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Lier og Drammen kommune.

Planområdet ligger både i Lier og Drammen kommune. Planforslaget stadfester arealbruken av området til sykehus, ny adkomst og hovedgate, som også sikrer tilgjengelighet for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk og et variert parkdrag langs fjorden. Områdereguleringen vil umiddelbart følges av en detaljreguleringsprosess.

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker.

Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

Saksutredning med vedlegg:

Sist oppdatert: 10. mars 2017