Nytt Sykehus i Drammen (NSD) Infrastruktur i Lier

Bakgrunn

Entreprise NSD 7010 - Kommunale veier og VA i Lier gjelder etablering av en flomsikret adkomstvei til sykehuset fra øst ved tilkobling Strandbrua. Entreprisen omfatter vann og avløp, elektro og vei infrastruktur også grøntarealer i forbindelse med åpning av Nøstebekken.

På hele flomsikret adkomst heves terreng med ca. 1,5 m over dagens terreng til minimum kote 3,4 som ansees som flomsikkert nivå.

 

 

l

Målet med prosjektet er å oppgradere VA nettverket i området for å tilrettelegge for Sykehuset. Tilrettelegge for åpning av Sykehuset og miljø tiltak i form av åpning av Nøstebekken og tilrettelegging for biologiske mangfold.

Tidsperiode

Detaljprosjekteringen ferdigstilles i løpet av høsten 2022.

Det antas oppstart og gjennomføring av anleggsarbeider fra sommer/ høsten 2023.  

Konsekvenser for deg som innbygger

Innbyggerne i nærområdet vil i korte perioder oppleve at vannet er stengt av pga. omkoblinger. Dette vil bli varslet på forhånd, slik at alle kan tappe nødvendig vann for den perioden vannet vil være borte.

Enkelte vil også kunne oppleve at vannet vil være misfarget når det settes på igjen, men dette er på ingen måte farlig. Det anbefales å åpne vannkraner og la kaldtvann renne en liten stund, så er alt tilbake til normalen.

Enkelte vil også kunne oppleve støy i forbindelse med spunting arbeid ved jernbane. Arbeidet er planlagt utført i togfri perioder på helgene og/eller på natt. Beboerne som blir påvirket av støy vil bli varslet og tilbudt alternativ overnattingsmuligheter.

Utfordringer gjennom Prosjektering/utføringsfasen

Det kan ikke forventes tilgang gjennom anleggsområdet uten påvirkning fra andre i de delområder som er angitt som aktive. Myke trafikanter/syklende må planlegge å bruke ruten langs E134/Lierstranda i perioder da veien langs terminalen vil bli belastede med høy anleggsvirksomhet og begrenset/ ingen fremkommelighet i perioder. Alternative traseer vil bli skiltet.

Milepeler i Prosjektet

Kontrakt signering:                  Mars:         2023

Oppstart fysiskarbeid:             Sommer:  2023

Brukstillatelse Sykehuset:       Høsten     2024

Ferdigstillelse:                           Høsten     2025

Faseplaner for prosjektet Nye Sykehuset.pdf