Sanering(rehabilitering) av vann og avløpsanlegg Sjåstad

Bakgrunn

Lier vei, vann og avløp KF skal sanere det gamle vann og avløpsnettet fra Sjåstad renseanlegg opp til Oddevald skole og frem til Glitreveien. Sjåstad renseanlegg får i dag mye overvann inn i anlegget, for å unngå dette så blir VA-nettet utskiftet og oppgradert. Overvann i et renseanlegg gjør renseprosessen kostbar fordi det tar med seg vann som ikke trenger rensing, og dermed belaster renseanlegget unødig.

Mål

Målet er å samle alle tidligere og nye abonnenter til et felles nytt/oppgradert VA-anlegg

Tidsperiode

Oppstart på utførelse er august-september 2020. Anlegget ferdigstilles august 2021.

Utfordringer i utføringsfasen

Store deler av utførelsen vil foregå innenfor og rundt skolens område, dette vil innebære noen forandringer for skolens elever med blant annet hvor man kan oppholde seg. Lier vei, vann avløp KF har gode rutiner for hvordan dette skal utføres. Det skal være sikkert for alle elever og voksne som oppholder seg på skolens område innenfor anviste plasser som ikke berøres av anlegget. Skolens infokanal vil bli brukt som infokanal til elever og foresatte.

Konsekvenser for innbyggere

Siden deler av anlegget vil pågå i smale veier må det påregnes omkjøringer for beboere langs traseen. Det vil bli holdt en god dialog med alle beboere som blir berørt under utførelsesfasen.

Vedlegg: Kart som viser VA-grøfter fra Sjåstad renseanlegg og opp til Glitreveien 

VA Sjåstad 2.pngVA Sjåstad.png

footer bakgrunn