Utbedring av Årkvislaveien, Lier

Utbedring av Årkvislaveien, Lier

Bakgrunn

Årkvislaveien har hatt stor slitasje over tid og det er økende trafikk på veien gjennom hele året. Med bakgrunn i dette har man sett behov for utbedring av eksisterende vei.

Mål

Hensikten med prosjektet er å legge til rette for økt sikkerhet og bedre framkommelighet på Årkvislaveien. Prosjektet vil således bedre tilgangen til Årkvisla for både fastboende og fritidsbruk.

Tidsperiode

Reguleringsplanen var oppe til 1. gangs politisk behandling 4. mars 2020 og planen har vært ute til offentlig høring. Det legges opp til sluttbehandling i august (planutvalget) og september (kommunestyret).

Det antas ferdigstillelse av detaljprosjektering tidlig 2021.

Utlysning for entreprise vil skje høst/vinter 2021 eller tidlig 2022. Sluttdato entreprise er fortsatt uviss da man per dags dato ikke er ferdige med detaljprosjekteringen.

Utfordringer

·         Trafikkavvikling under anleggsfasen.

Konsekvenser for deg som innbygger

Innbyggerne langs Årkvislaveien og andre som normalt benytter veien, vil under anleggsgjennomføringen oppleve at deler av veien muligens vil være stengt for gjennomkjøring og at det må påregnes bruk av omkjøringsveier.

Ortofoto over planområdet. Prosjektet vil i all hovedsak berøre deler av arealene innenfor de gule stiplede linjene.

Årkvislaveien.png

footer bakgrunn