Kriseberedskap

Gå til

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon ved kriser og katastrofer i Lier

Kriseberedskap i Lier kommune

Kriseledelsen i Lier kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår.
Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner for beredskapen i de forskjellige utøvende virksomheter. All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå. Kriser innenfor egen kommune
skal normalt løses/ledes i egen regi.
 
Kommunens beredskapsråd ledes av ordføreren, legger til rette for kommunens beredskap og
sikrer at organisasjonen fungerer ved eventuelle krisesituasjoner.

Kommunal kriseledelse

Kriseledelsen vil være den som i øyeblikket har det kommunale ansvaret for å lede krisen.
I akuttfasen vil det normalt være "vakthavende virksomhetsleder". 

Ved en større hendelse vil normalt kommunens toppledelse bli innkalt og etter hvert overta ledelsen.

Sentral/strategisk kriseledelse trer sammen på kriseleders beslutning. Medlemmer er

 • rådmannen (kriseleder)
 • ordfører
 • kommunalsjef(er)
 • kommunikasjonssjef
 • kommuneoverlege
 • beredskapsleder

Kriseledelsens funksjon er å ha myndighet og kunnskaper til å kunne ta raske og viktige beslutninger i en krisesituasjon. Personer i kriseledelsen vil parallelt være ledere i sine faste funksjoner i kommunen, men skal kunne komme sammen for å koordinere krisehåndteringen.

Strakstiltak

Enhver ansatt i Lier kommune skal, når han/ hun får kjennskap til en krise, gjennomføre nødvendige strakstiltak
for å begrense skaden. Eventuell akutt meddelelse (info) gis til personer i alvorlig fare.
Ved større kriser skal den kommunale kriseledelsen varsles via virksomhetsleder. Dersom virksomhetsleder
ikke er tilgjengelig varsles direkte.

Kriseledelsen skal varsles til første tilgjengelige i denne rekkefølge:

 • Rådmann
 • Stedfortredende rådmann
 • Ordfører
 • Beredskapsleder

Rådmannen (eventuelt stedfortreder) vurderer krisens omfang. Rådmannen innkaller etter behov kommunens
øvrige kriseledelse og nødvendig fagpersonale i og utenfor kommunen.

Kriseledelsens oppgaver

 • Avklare ansvarsforholdet til politi/lensmann
 • Skaffe oversikt over inntruffet hendelse og hvilke konsekvenser det kan ha for kommunen og kommunens innbyggere
 • Fylkesmannen varsles ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser
 • Benytte gjeldende tjenestevei i størst mulig grad
 • Holde løpende kontakt med lensmann/politi, Lokal Rednings Sentral (LRS) og fylkesmannen
 • Kalle inn nødvendige ledere (egne og eventuelt eksterne) etter behov
 • Iverksette informasjonstiltak, og eventuelt nødvendige tiltak med evakuering, forpleining og krisepsykiatri
 • Iverksette gjeldende kommunale fagplaner. Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige kommunale ressurser
 • Avgi periodisk rapport til fylkesmannen.
 • Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig forelegges formannskapet til godkjenning.
Sist oppdatert: 12. juli 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?