Planlagte politiske aktiviteter - 2020

Her finner du oversikt over sentrale saker som er planlagt til politisk behandling i løpet av 2020.

Gå til

Januar

Elevundersøkelsen
Evaluering "trivselsassistenter på institusjon sommeren 2019"

Melding behandles i HOV

Sluttbehandling reguleringsplan for Øvre Lianvei

Sak behandles i UMP

Folkehelsestrategien - Handlingsdel

Behandles i samtlige utvalg

Planutvidelse Fjordbyen, KPU

Behandles i formannskapet

Oppdatert temakart. Hjortvilttrekk Lier

Behandles i LU og UMP

 

Februar

Leve hele livet, en "eldrereform"

Melding behandles i HOV, formannskap og kommunestyre

Handlingsplan velferdsteknologi

Melding behandles i HOV

Evaluering kommunal bostøtte

Sak behandles i HOV

Folkehelsestrategien - Handlingsdel

Behandles i kommunestyret

Sluttbehandling reguleringsplan for Øvre Lianvei

Sak behandles i kommunestyret

Standard ad. tjenester for personer med funksjonsnedsettelse

Sak behandles i HOV, formannskapet og kommunestyret

 

Mars

Årsmelding Folkehelsearbeidet for 2019

Behandles i samtlige utvalg og kommunestyret. Utgår.

Førstegangsbehandling av Reguleringsplan for Årkvislaveien

Behandles i UMP

Nasjonale prøver
Menn i skolen
Rapport fra vurderingsgruppe for tjenestetilbud for personer med funksjonsnedsettelse

Melding behandles i HOV

Velferdsteknologi, status og handlingsplan

Melding behandles i HOV og kommunestyre

Barnehagebehovsplan
Årsmelding Folkehelsearbeidet for 2019

Behandles i samtlige utvalg og kommunestyret

Åpning av Terminalen fra Gilhus

Behandles i UMP

Finansiering av infrastruktur i Fjordbyen, modellvalg

Behandles i formannskap og kommunestyre

Førstegangsbehandling av reguleringsplan for Strandveien senter

Behandles i UMP

Strategi Grønn mobilitet

Behandles i UMP og kommunestyret

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årkvislaveien

Behandles i UMP

April

Tilstandsrapport for Lierskolen
Skolebehovsplan
Sluttbehandling av reguleringsplan Sylling Ysteri

Behandles i UMP

Førstegangsbehandling av reguleringsplan for Toverud

Behandles i UMP

Planstrategi

Behandles i alle utvalg

Mai

Drift av kommuneskogen - høring

Behandles i LBU

Gråsoneveier

Utgår

Matjordplan – høring

Behandles i UMP

Åpning av Terminalen fra Gilhus

Behandles i UMP

Strategi Grønn mobilitet

Behandels i KS

Evaluering dagens struktur på institusjonstjenester i kommunen

Melding behandles i HOV

Støtte til brukerorganisasjoner innen pyskisk helse og rus

Sak behandles i HOV

Videre bruk av Liertun

Sak behandles i HOV

Evaluering kommunale retningslinjer for tildeling av bolig

Sak behandles i HOV

Ruspolitisk handlingsplan, rullering av dagens plan

Melding behandles i HOV, formannskap og kommunestyre

Nasjonalt prosjekt - Akson - En innbygger, en journal

Sak behandles i HOV og kommunestyre

Sluttbehandling av reguleringsplan Sylling Ysteri

Behandles i kommunestyret

Planstrategi

Behandles i kommunestyret

Veisalting rundt Damtjern

Behandles i UMP

Menn i skolen

Behandles i OKI

Nasjonale prøver

Behandles i OKI

Skolebehovsplan -underveisbehandling

Behandles i OKI

Oppvekstsenter Nordal

Behandles i OKI

Økt helsesykepleierdekning 

Behandles i OKI

Kvalitet i barnevernet

Behandles i OKI

Etablering av mobbeombud

Behandles i OKI

Renovering av Egge skole

Behandles i OKI

Juni

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årkvislaveien 

Behandles i kommunestyret

Handlingsplan mikroplast og annen plastforurensning - høring

Behandles i LU og MPU

Første tertialrapport 2020 - Lier kommune

Behandles i utvalgene og kommunestyret

Første tertialrapport 2020 -  Lier Eiendom KF

Behandles i formannskapet og kommunestyret

Første tertialrappor 2020 - Lier vei, vann og avløp KF

Behandles i formannskapet og kommunestyret

Fremtidig organisering av Alier AS

Behandles i eierutvalget, formannskapet og kommunestyret

Årsrapport og regnskap 2019 - Lier kommune

Behandles i utvalgene og kommunestyret

Årsrapport og regnskap 2019 - Lier Eiendomsselskap KF

Behandles i formannskapet og kommunestyret

Finansrapport 2019 - Lier kommune

Behandles i formannskapet og kommunestyret

Årsrapport 2019 fra Skatteoppkreveren i Lier kommune

Behandles i formannskapet og kommunestyret

Årsberetning 2019, regnskap 2019 og avviklingsoppgjør - VIVA IKS

Behandles i formannskapet og kommunestyret

Fremtidig organisering av sekretariat for kontrollutvalget

Behandles i kommunstyret

Interkommunale selskaper - årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og eventuelt eiermelding

Behandles i eierutvalget, formannskapet og kommunestyret

Fremtidig organisering av krisesentertilbudet

Behandles i HOV og kommunestyret

Folkevalgtes arbeidsvilkår

Behandles i kommunestyret

Lier vei, vann og avløp KF - Valg av styrerepresentanter og fasetting av styrehonorar

Behandles i eierutvalget, formannskapet og kommunestyret

Lier Eiendom KF - Valg av styrerepresentanter og fastsetting av styrehonorar

Behandles i eierutvalget, formannskapet og kommunestyret

August

Barnehagebehovsplan - underveisbehandling

Behandles i OKI

Tilrettelegging for elever med dyskalkuli

Behandles i OKI

Luftkvalitet på Hegg skole

Behandles i OKI

Finansiering av infrastruktur i Fjordbyen - modellvalg

Behandles i FSK og KS

Sluttbehandling av Årkvislaveien

Behandels i UMP og KS

Handlingsplan mikroplast og annen forurensing – høring

Behandles i UMP

Veisalting rundt Damtjern

Behandles i UMP

September

Forskrift om godtgjøring av folkevalgte

Behandles i kommunestyret

Tilstandsrapport for kvalitet i lierskolen - skoleåret 2019-2020

Behandles i OKI og kommunestyret

Sluttbehandling av reguleringsplan for Sylling ysteri

Behandles i UMP og KS

Planstrategi

Behandles i alle utvalg og KS

Oktober

Økonomireglement 

Behandles i formannskapet og kommunstyret

Revidert finansreglement 

Behandles i formannskapet og kommunstyret

Handlingsplan sykefravær

Behandles i PSU og kommunestyret

Handlingsplan 2021-2024 - Lier kommune

Behandling i formannskapet

Fastsettelse av planprogram for E134

Behandling i formannskapet

November

Andre tertialrapport - Lier kommune

Behandles i utvalgene og kommunestyret

Finansrapport 2. tertial 2020 - Lier kommune

Behandles i formannskapet og kommunestyret

Tertialrapport Lier eiendomsselskap KF 2. tertial 2020

Behandles i formannskapet og kommunestyret

Tertialrapport Lier vei, vann og avløp KF 2. tertial 2020

Behandles i formannskapet og kommunestyret

Eiermelding - Resultat av Lier kommunes eierskap 2019

Behandles i eierutvalget, formannskapet og kommunstyret

Skolebehovsplan

Behandles i OKI og kommunestyret

Barnehagebehovsplan

Behandles i OKI og kommunestyret

Fastsettelse av planprogram for E134

Behandles i kommunestyret

Desember

Handlingsprogram 2021-2024 - Lier kommune

Behandles i kommunestyret

Resultat nasjonale prøver

Behandles i OKI

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 24. september 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?