Referat 11. oktober 2016

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal holdt sitt faste informasjonskvarter for politikerne under kommunestyremøtet i Lier 11. oktober.

I og med at vi i dagens møte har hatt en gjennomgang av politireformen av selveste politimesteren, så skal ikke jeg bruke så mye mer tid på dette nå. Jeg vil likevel kort nevne at jeg har deltatt i styringsgruppen, hvorav ett der rådmannen fikk gleden av å delta. Det har også vært møter mellom lensmann, politiet og kommunen ved undertegnede, i tillegg til møter i både Politiråd og Beredskapsråd, der politireformen har vært tema.

Videre har det vært et nytt møte i Buskerudbyens ATM-utvalg. Denne gangen avholdt i Lier, og med meg som møteleder i leder, fylkesordførerens, fravær. Det var et møte med gjennomgang av status i alle kommuner, herunder prosess videre for arbeidet opp mot departementet. Jeg vil også spesielt nevne at vi diskuterte videre prosess knyttet til etableringen av det forsterkede busstilbudet og planarbeidet for etablering av innfartsparkering, som det jobbes videre med så snart Buskerudbypakkens rammer er avklart.

I tillegg vil jeg nevne at jeg i ATM-utvalget fikk gehør for at Buskerudbyen skal lede arbeidet med å få på plass en type prøveordning på Lier stasjon, med matebusser til og fra stasjonen, enda sikrere sykkelparkering og opprusting av stiene ned mot stasjonen. Jernbaneverket er svært positive til å delta i prosjektet, som ansvarlig for stasjonsområdet.

Som dere også er kjent med er fylkesmannens tilråding om kommunereformen fremlagt. Denne skal nå behandles av departementet, og dernest av Stortinget i juni 2017. Kommunereform og regionreform var derfor naturligvis også tema da Vestregionen hadde sitt møte i Drammen den 29. september.

Jeg vil også nevne at det har vært møte i Markarådet, der markagrensa selvfølgelig er en aktuell problemstilling.

Og da passer det fint å avslutte med at jeg har deltatt på utdeling av hele tre miljøfyrtårnutnevnelser til bedrifter i vår kommune som tar ansvar for miljøet og som går foran med et godt eksempel - denne gangen til Bama, Lier Boligselskap og Brødrene Samuelsen.

Hilsen

Gunn Cecilie Ringdal
Ordfører i Lier

Her kan du se video fra informasjonskvarteret:

Sist oppdatert: 13. oktober 2016