Referat 24.mai 2016

Møter i forskjellige representantskap, Fjordkonferansen og møter med Fylkesmannen var noe av det ordfører Gunn Cecilie Ringdal informerte om i forkant av kommunestyremøtet 24.mai.

Det er tid for representantskap og generalforsamlinger i våre selskaper, alt ettersom det handler om våre interkommunale selskaper eller aksjeselskaper. Siden kommunestyremøtet den 19. april har jeg deltatt i følgende representantskap:

 • Kommunenes opplæringskontor - som jobber med opprettelse av læreplasser for sine eiere, rekrutterer lærlinger og kvalitetssikrer opplæringen på arbeidsplassene.

 • Representantskap i Drammensregionens brannvesen IKS og Vestviken 110 IKS - begge møter avholdt på brannstasjonen, og sistnevnte med tema knyttet til opprettelsen av ny 110-sentral i Sør-Øst politidistrikt. Her tok jeg til ordet for at staten bør dekke samtlige flyttekostnader og etableringskostnader i forbindelse med flytting til Tønsberg, noe som ble enstemmig vedtatt.

 • Representantskap i Legevakta i Drammenregionen IKS, med behandling av Øvre Eikers ønske om kjøp av tjenester fra selskapet.

 • Representantskap i VIVA IKS, herunder en god gjennomgang av dagens drift ved styrets leder.

 • Generalforsamlinger i det fusjonerte TVS (Tranby Varmeselskap) og TVSS (serviceseselskapet).

Utenom disse møtene i representantskapene og generalforsamlingene vil jeg også kort få nevne følgende møter der jeg har deltatt på vegne av kommunen:

 • Det har vært flere møter knyttet til nytt sykehus på Brakerøya, før administrerende direktør i Vestre Viken helseforetak fremla sin innstilling og før styret tok sin beslutning 9.mai.

 • Fjordkonferansen i regi av Næringslivsforeningen i Drammensregionen, der også sykehuset ble et naturlig tema, gikk av stabelen i teateret den 27. april. En innholdsrik og god konferanse der både Tore O. Hansen og jeg deltok i en seanse på scenen. Videre hadde vi et eget miniseminar, i regi av Lier og Drammen kommuner (som en del av vårt Fjordbysamarbeid), rett i etterkant av fjordkonferansen.

 • Det ble holdt et nytt møte i ATM-utvalget for Buskerudbypakke 2 den 29. april. Her spilte jeg nok en gang inn Liers ønsker, særlig knyttet til matebusser til Lier stasjon. Det ble etterfulgt av et eget møte med Buskerudbyens sekretariat i ettertid. Resultatet var at vi gjennomførte en spørreundersøkelse blant reisende ved Lier stasjon.

 • Mandag 2. mai la Fylkesmannen frem sitt såkalte kommunekart, det vil si sin rapport etter kommunereformarbeidet. Som en oppfølging av denne rapporten har rådmannen og jeg også hatt et separat møte med Fylkesmannen, som formannskapet har fått en kortfattet oppsummering av.

 • Videre ønsker jeg å nevne at vi har hatt et godt og effektivt møte i referansegruppen for strategisk næringsplan - et arbeid som er i rute og der førsteutkastet legges frem for politisk behandling i juni.

 • Jeg vil også nevne at jeg deltok på møte i Markarådet, oppnevnt etter Markaloven, der Lier kommune eier en andel av den angjeldende marka og der vi blant annet skal fremme friluftsliv for alle. Denne gangen med en uttalelse til høringen om regelendringene for elsykkel i marka.

 • Til slutt nevner jeg møtet i Region Vestviken, der temaet denne gangen blant annet var kommune- og regionreformens betydning for regionsamarbeidene fremover
Sist oppdatert: 24. mai 2016