Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel - og samfunnsdel for perioden fram mot 2028 har vært ute på høring.

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med tilhørende handlingsdel og arealdel.

Samfunnsdelen fastsetter langsiktige mål og strategier for kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon.

Arealdelen er en oppfølging av føringene gitt i samfunnsdelen, og består av et juridisk bindende plankart med tilhørende planbestemmelser.

Har du spørsmål, ta kontakt med Kjartan Askin (telefon 32 22 01 00) eller epost: kjartan.askim@lier.kommune.no

Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2028. Høringsversjon 31.10.18.pdf

Konsekvenser av tre utbyggingsmønstere i Lier kommune 2018 - 2033.pdf

Omstilling til grønn mobilitet i Lier kommune.pdf

 

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealbruken i Lier kommune. Den viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det foreligger et konkret forslag som alle inviteres til å si sin mening om og gi innspill til.

Arealdelen blir endelig vedtatt våren 2019.

Det ble arrangert åpent høringsmøte om planen på Haugestad i Lierbyen 6. november kl 17.30.

Her kan du se presentasjonen fra møtet

Her kan du se presentasjonen fra folkemøtet Lierskogen 8.11.18

Har du spørsmål, ta kontakt med Jon Arvid Fossum (telefon 32 22 01 00) eller epost: jon.arvid.fossum@lier.kommune.no

Planforslaget kan ses her:

 

Mer om kommuneplanen