Det jobbes med flere viktige veiplaner som berører Lier i stor grad.

Det skal utarbeides en ny kommunedelplan for fremføring av rv.23 gjennom Lierdalen. I den forbindelse er nå planprogram for rv.23 Linnes – E18 – Lianåsen vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i en av de første ukene i 2017.

Tre korridorer er foreslått utredet videre. To av korridorene følger i forlengelsen av vedtatt tunell Dagslett – Linnes, bro over Lierelva, under Drammensbanen, til planskilt kryss enten ved Kjellstad eller Jensvoll, og videre til tunellpåhugg nord eller sør for Høvik skole. Her utredes to alternativ med ulik fordeling av lengde mellom veg i dagen og miljøtunnel.

En av korridorene går i ny tunnel i Linneslia og Sørumåsen, til ny veg i dagen på Reistad. Fra planskilt kryss med E18 på Viker følger rv23 eksisterende trase for E18 til tunnelpåslag i Lianåsen.

LES FLERE NYHETER FOR NÆRINGSLIVET