Våre prosjekter

I tillegg til drift, forvaltning og vedlikehold, er utvikling av eiendom en sentral del av porteføljen vår. Her kan du lese om et lite utvalg av utviklingsprosjektene våre.
Kjellstad gård omsorgsboliger

imagel1l5d.png

Det er prosjektert åtte boliger tilpasset heldøgns omsorg og seks boliger for personer med bolig- og eller økonomiske utfordringer på gamle Kjellstad gård.

Konsept og inspirasjon for Kjellstad gård omsorgsboliger

Adkomst fra Kjellstadveien til hovedinngang og med gangvei over til Lier ASVO. I tillegg må det etableres mindre gangveierveier og adkomster som knytter seg opp til området rundt (bussholdeplass, etc.) Hele prosjektet er tilpasset universell utforming. Dette gir samlet en fin tilgjengelighet og tilrettelegging for mange typer brukere og behov. Selve byggene er plassert mot sør og vest på tomten, noe som senere kan gi mulighet til ytterligere utvikling/utnyttelse av tomta.

Kjellstad gård er utviklet med tanke på å få en mer tilpasset og differensiert struktur i boligmassen. Dette kan gi en bedre og mer individuelt og personlig tilpasset utleietilbud enn det dagens boligmasse kan gi i dag. Konseptet er tilpasset tomta, både i forhold til eksisterende bebyggelse og framtidig ny utvikling.

Prosjektet er presentert for Husbanken og deres anbefalinger er innarbeidet i skisseprosjektet. Utformingen og løsningene ivaretar ønsket om høye miljømål kombinert med lokal tilhørighet og god integrering i lokalmiljøet.

Rehabiliteringen av Egge skole

image43637.png

Fra 2018 er det lagt inn midler i kommunens handlingsprogram for 2021 - 2024 til oppgradering av hele tilbygget til Egge skole, herunder også ny ventilasjon, samt generell rehabilitering.

Skisseprosjekt og forstudie for rehabilitering av Egge skole (Rambøll)

Ved å gjennomføre dette omfanget av arbeider, vil de være påkrevd at skolen fraflyttes i anleggsperioden. Alle kritiske forhold fra tilstandsanalysen fra mai 2019 utbedres.

Universell tilgjengelighet og TEK17 ligger til grunn for hele rehabiliteringen, i tillegg til opplæringslovens paragrafer som omhander det fysiske miljøet.