Garasje

Gå til

Du kan selv søke om å oppføre eller rive bygg hvor samlet bruksareal/bebygd areal ikke er over 70 m². Bygningen skal oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg ha kjeller.

Målbart areal på loft beregnes for den delen av loftet som har høyde over gulv på 1,9 meter eller mer i minst 0,6 meter bredde og 0,6 meter utenfor høyden på 1,9 meter, uten å ta hensyn til knevegger og hanebjelke. Garasjer med målbart loft må søkes om ved hjelp av fagfolk.

Plassering på tomten

Frittstående garasje/carport/bod under 50 m2, kan normalt tillates plassert inntil 1 m fra nabogrense.

Bygg større enn 50 m2 kan ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter, dersom ikke berørte nabo(er)s samtykke foreligger. Avstandserklæring må foreligge.

Dersom garasje/carport/bod bygges sammen med boligen på eiendommen, som tilbygg, kan tiltaket ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter, dersom ikke berørte nabo(er)s samtykke foreligger. Avstandserklæring må foreligge.

Tiltakets avstand til offentlig vei må samsvare med bestemmelsene i veiloven. I forhold til kommunal vei, har kommunen bestemmelser hvor garasjer plassert parallelt med veien skal ha en avstand på 2 meter til eiendomsgrense mot veien. Om garasjen plasseres vinkelrett (med porten mot veien) kreves det en avstand på 5 meter fra porten til eiendomsgrense mot vei.

Tiltaket må plasseres minimum 4 meter fra kommunens vann- og avløpsledninger.

 

Fra 1. juli 2015 trer det i kraft endringer i byggesaksforskriften. Les mer hos direktoratet for byggkvalitet

Dokumentasjonskrav

  • søknadsskjema (søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Blankett nr. 5153)
  • fasadetegninger påtegnet nytt og eksisterende terreng
  • plantegninger
  • situasjonskart påført avstander til grense og annen bygning og garasjens mål (kommunale V/A-ledninger må fremgå av kartet)
  • nabovarsel

Dersom terrenget ikke er flatt, skal det sendes med oppriss av eksisterende og nytt terreng og garasjens plassering i terrenget.

Ny eller utvidet avkjørsel

Hvis garasjen utløser behov for endret eller ny avkjørsel må det samtidig søkes om dette. Du må da også vise hvordan ny avkjørsel utformes. Søknad sendes  til Vestviken Interkommunale vei-, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) (postmottak@lier.kommune.no

Garasjer med hybelleilighet

Om man vurderer hybelleilighet i garasjen bør en være oppmerksom på at det da stilles krav til en ansvarlig søker for tiltaket. Reglene for avstand til veg og nabogrense vil da håndheves strengere enn hva som er tilfelle for kun garasje/carport. Hybelleilighet utløser i tillegg en rekke krav som blant annet 50 m2 uteareal avsatt til den nye boenheten, samt krav om bilolppstillingsplasser pr. boenhet.

Sist oppdatert: 17. mars 2015

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?