Søknad uten ansvarsrett

Gå til

Søknad uten ansvarsrett

Søknad uten ansvarrett etter plan- og bygningslovens § 20-2 betyr at tiltakshaver (som oftest eier) selv er ansvarlig for tiltaket.

Mindre tiltak på bebygd eiendom kan du søke om uten å knytte til et ansvarlig foretak. Du som tiltakshaver står da selv som ansvarlig. Du må allikevel ha tillatelse fra kommunen.

 

Hva er et mindre byggetiltak?

 • Et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2. Tilbygget kan i tillegg ha kjeller.
 • En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse. Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) må ikke være over 70 m2. Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg ha kjeller.
 • Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, for eksempel å gjøre om en kjellerbod til kjellerstue.
 • Antennesystem med høyde inntil 5,0 m. Antennen må ikke utgjøre noen fare for personsikkerheten. eller når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.

 

Krav til søknad uten ansvarsrett

Plan- og bygningsloven med forskrifter stiller krav til søknaden. En god søknad som inneholder all nødvendig dokumentasjon og at tiltaket ligger innenfor gjeldende bestemmelser (f.eks. reguleringsbestemmelsene) er med på å korte ned saksbehandlingstiden i kommunen.

Når du skal søke selv må du innhente nødvendige opplysninger for din søknad.

For eksempel:

 • hvilke plangrunnlag som gjelder
 • har kommunen lokale vedtekter det må tas hensyn til
 • er krav til estetikk ivaretatt?
 • er tiltaket tilpasset eksisterende terreng?
 • må det innhentes uttalelser fra andre instanser?
 • hva må jeg sende inn?

Synes du dette er vanskelig kan det være lurt å ta kontakt med et foretak som kan hjelpe deg med søknaden. Det vil også være nyttig å bestille en forhåndskonferanse med din kommune. Der vil du få informasjon som er viktig for søknaden din.

 

Hva må jeg sende inn?

 1. søknad med søknadsblankett (blankett 5153)
 2. opplysninger gitt i nabovarsel (blankett 5155)
 3. kvittering for nabovarsling (blankett 5156)
 4. fagmessig utførte tegninger av planer, snitt og fasader i målestokk 1:100 eller mindre
 5. situasjonskart påført tiltaket og aktuelle avstander

Her finner du alle blankettene.

 

 

Søknadsbehandlingen

 • postmottak i kommunen mottar søknaden og journalfører dokumentene i saksbehandlingssystemet t il kommunen
 • byggesakskontoret mottar søknaden.
 • dokumentasjonen gjennomgås, og eventuell tilbakemelding om behov for ytterligere dokumentasjon sendes ut
 • søknaden blir samordnet med andre myndigheter
 • saksbehandler behandler saken når eventuelle ny dokumentasjon er mottatt og saken er komplett
 • vedtaksbrev blir sendt ut
 • giro for saksbehandlingsgebyr blir sendt ut

Hvis søknaden er fullstendig og i samsvar med alle regler kan kommunen fatte vedtak direkte.

 

Saksbehandlingstid

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene i lov, forskrift eller arealplan skal kommunen avgjøre innen 12 uker.

Hvis det ikke er merknader fra naboer/gjenboere og det ikke er nødvendig med uttalelser fra annen myndighet, skal kommunen avgjøre saken innen 3 uker. Hvis kommunen ikke har avgjort søknaden før fristen har gått ut regnes tillatelse for gitt. Dette under forutsetning av at det du søker om ikke er i strid med reglene.

Har du ikke mottatt svar innen fristen og du planlegger å sette arbeidet i gang anbefaler vi at du kontaktet byggesaksavdeling i kommunen først.

Tidsfrister blir regnet fra søknaden er komplett.

 

Koster det noe?

Kommunestyret har fastsatt gebyr for behandlingeav søknaden. Prisen finner du i Planseksjonens gebyrregulativ.

 

Mulighet til å klage

Får du avslag på søknaden din kan du klage skriftlig til kommunen. Fristen for å klage er tre uker fra vedtaket er antatt å være mottatt. Forklar hva du klager på og hvorfor du mener vedtaket bør bli endret.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse blir saken sendt videre til Fylkesmannen som avgjør om klagen skal tas til følge. Hvis du trenger veiledning kan du henvende deg til kommunen.

 

Arbeidet ferdig?

Når arbeidet er ferdigstilt skal du sende inn søknad om ferdigattest.

Sist oppdatert: 26. juni 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?