Tiltak unntatt søknadsbehandling

Gå til

Forutsetningene gjelder alle tiltak unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. SAK 10 § 4-1 og § SAK 10 § 4-2.

Fritaket gjelder bare søknadsplikten og regler for ansvar og kontroll, jf plan- og bygningslovens § 20-3. Byggereglene gjelder fullt ut.

Tiltakshaver er ansvarlig for at byggefeil ikke oppstår. Forutsetning for unntak fra søknadsplikt er at tiltaket utføres i samsvar med de krav som følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av lov, og at det er tiltakshaver som har ansvaret for dette.

Tiltakene kan gjennomføres uten forespørsel til Byggesaksenheten.

 

De vanligste forholdene man må påse er i orden

  • Tiltak som krever dispensasjon fra lov, vedtekt, forskrift eller plan (eks i marka, i strandsonen) er aldri fritatt.
  • At tomtens tillatte grad av utnytting ikke overstiges. Mange tomter er fullt utnyttet og da kan det heller ikke oppføres fritatt-tiltak (bod).
  • Der annet ikke fremgår skal tiltaket plasseres mer enn 4 meter fra nabogrensen, jf plan- og bygningslovens § 29-4 annet ledd.
  • At tiltaket ikke plasseres i strid med regulert byggegrense mot vei, 15 meter fra midt av offentlig vei.
  • Ved terrengarbeider må man undersøke om det ligger ledninger i grunnen. Disse skal ikke gis endret overdekning.
  • At tiltaket har en god estetisk utforming, (jf plan- og bygningslovens §§ 29-1 flg.)
  • At tiltaket oppfyller byggtekniske krav (iht TEK 10).

 

OBS! Skulle man komme i skade for å bryte noen bestemmelse, kan kommunen forlange at tiltaket rettes eller fjernes.

 

Andre forhold

Mindre tiltak på bygning som er regulert til bevaring eller er SEFRAK-registrert (kommunens register over eldre bebyggelse), omfattes ikke av tiltakene nevnt i byggesaksforskriftens § 4-1.

Det gjøres oppmerksom på at slike tiltak likevel kan unntas søknadsplikt etter en konkret vurdering foretatt av kommunen ved Byggesakskontoret.

 

Flere tiltak

Tiltaket skal være enkeltvis og mindre. Kombinasjon av flere tiltak kan medføre søknadsplikt. Eksempelvis kan oppfylling i terrenget på 0,5 meter i kombinasjon med skjermvegg på 1,8 meter bli et større tiltak som er søknadspliktig.

På samme måte vil gjentatte enkelttiltak over en kort eller lang tidsperiode kunne medføre søknadsplikt. Et eksempel på dette vil være der tiltakshaver fyller opp meter for meter for å vinne høyde i terrenget.

 

Dispensasjon

Dersom fritatt-tiltaket er betinget av dispensasjon fordi det kommer i strid med andre regler i plan- og bygningsloven eller plangrunnlaget må dispensasjon være gitt før fritatt-tiltaket kan oppføres (eks. overskridelse av byggegrense, tomtens utnyttelsesgrad).

 

Reguleringsplan - kommuneplan

Eventuelle tiltak må ikke være i konflikt med gjeldene reguleringplan og kommuneplan.

 

Veiloven/Jernbaneloven

  • tiltaket må plasseres mer enn 30 meter fra tog/bane, evt. kan samtykke til nærmere plassering søkes Jernbanemyndighetene
  • i uregulerte områder skal tiltak plasseres mer enn 15 meter fra kommunal/fylkesvei

 

Tiltak utført i strid med reglene?

Dersom det ikke er et fritatt-tiltak eller fordi tiltaket er satt opp i strid med reglene, kan kommunen be om at tiltaket fjernes (jf kapittel 32). Tiltakshaver vil få uttale seg før pålegg om fjerning treffes. Er tiltaket ikke til fare for allmennheten vil det normalt kunne søkes om etterfølgende godkjenning av tiltaket ved at det fremmes søknad med vanlig nabovarsling.

 

Sist oppdatert: 03. september 2015

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?