Støttemur

Du trenger ikke søke om å sette opp en støttemur dersom den er:

  • inntil 1,0 meter i høyde
  • minst 1,0 meter fra nabogrensen

eller

  • inntil 1,5 meter i høyde
  • minst 4,0 meter fra nabogrensen

Støttemuren/forstøtningsmuren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei, det vil si i forbindelse med avkjørsler fra vei, gårdsplass og gang- og sykkestier.

Muren skal heller ikke være til skade eller ulempe for naboeiendommene og omgivelser ved at den for eksempel er med å bidra til vannsig, ras eller utglidning.

I utformingen og plasseringen bør du ta estetiske hensyn slik at muren i tillegg til å være funksjonell og sikker, også blir en tiltalende del av eiendommen.

 

Dersom støttemuren ikke fyller ovennevnte krav, må du søke kommunen om tillatelse.

Sist oppdatert: 18. mai 2017