Terrenginngrep

Gå til

Hva er terrenginngrep?

Terrenginngrep er typisk:

 • steinbrudd
 • sprenging
 • graving
 • masseunntak
 • skjæring
 • fylling
 • planering av terreng

Unntak fra søknadsplikt

Du trenger ikke søke hvis terrengendringen ikke strider mot reguleringsplan og ikke fører til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser

Det vil si:

 • spredt bebyggelse - maks. avvik = 3,0 meter fra opprinnelig terrengnivå
 • tett bebyggelse - maks. avvik = 1,5 meter fra opprinnelig terrengnivå
 • områder for rekkehus/kjedehus - maks. avvik = 0,5 meter fra opprinnelig terrengnivå
 • tiltaket kan likevel være søknadspliktig, for eksempel når en fylling er meget lang eller omfattende

Se veiledning plan- og bygningslovens §4-1 , pkt c, 6 )

Søknadsplikt

 • Terrenginngrep som ønskes utført nærmere enn 1 meter fra nabogrense
 • Vesentlige terrengendringer

Hva som er et "vesentlig" terrenginngrep må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. I vurderingen legges det blant annet vekt på terrenginngrepets omfang. Hva som er "vesentlig" må også ses over tid: Flere mindre, uvesentlige arbeider kan over lengre tid, og samlet sett, føre til vesentlige endringer av terrenget.

Vær oppmerksom på

 • unntak for søknadsplikt gjelder ikke for tiltak som krever dispensasjon
 • foten av fyllingen skal ligge 1 meter fra nabogrense
 • kommunale vedtekter til plan- og bygningsloven om den ubebygde del av tomten, fellesareal og/eller reguleringsplan kan sette ytterligere begrensninger for plassering og størrelse på fylling eller planering av terreng
 • før oppfylling eller graving bør man vurdere rasfare og undersøke om grunnen er godt nok egnet, om den tåler belastningen av oppfyllingen o.l.
 • Du må sørge for at det ikke kan bli vannsig, utglidning eller ras inn på naboeiendommer

Et terrenginngrep som ønskes utført nærmere enn 1 meter fra nabogrense krever kommunens godkjenning og er dermed søknadspliktig.

 

Estetikk

Et hvert terrenginngrep skal ha god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon med respekt for naturgitte omgivelser og i forhold til seg selv.

 

I strandsonen

Terrenginngrep innenfor 100 metersbelte, og innenfor strandsonen må omsøkes. Ta kontakt med byggesaksavdelingen for mer informasjon.

 

Slik søker du

Søknad med ansvarsrett

Sist oppdatert: 11. desember 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?