Høring-lokale forskrifter

Gå til

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen har utarbeidet forslag til endringer i lokale forskrifter for kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Svelvik og Sande:

  • Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter mv.
  • Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann

Ingen av endringsforslagene vil få store konsekvenser for anleggseierne, verken økonomisk eller miljømessig. Forskriftene vil imidlertid bli mer presise og gi et bedre grunnlag for tilsynskontorets arbeid.

Forslagene til endringer sendes med dette på høring i kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Hurum, Sande og Svelvik. I Røyken skal saken først behandles politisk. Dersom politikerne ønsker det, blir høringsperioden etter et politisk vedtak.

Eventuelle uttalelser bes sendt tilsynskontoret innen 1. august 2013. Høringsuttalelsene eller eventuelle spørsmål som gjelder høringsforslagene sendes til postmottak@lier.kommune.no eller Lier kommune, Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen, PB 205, 3401 Lier.

Forslaget til endringer legges ut på høring i de respektive kommuner. Høringen kunngjøres i informasjonsskriv til anleggseierne, på kommunenes hjemmesider samt i lokale og regionale aviser.
Høringsuttalelsen bør inneholde informasjon om:

  • hvilken endring du har kommentar til
  • hvilken formulering du ønsker
  • begrunnelse for forslaget

Forslag til endring av forskriftene med alle høringsuttalelser og kommentarer vil sendes til politisk behandling i alle samarbeidskommunene høsten 2013.

Sammen med bestemmelser i forurensningsloven og forurensningsforskriftens kap. 11 og 12, danner de lokale forskriftene grunnlaget for Tilsynets behandling av nye utslippstillatelser, krav til utbedring eller sanering av eldre avløpsanlegg og administrering av tømmeordningen for avløpsslam.

I løpet av det første året har Tilsynet gjort en del erfaringer med utslippsforskriften og tømmeforskriften. Selv om gjeldende forskrifter kun har vært gjeldende to år, mener Tilsynet at det er nødvendig med visse justeringer og endringer for å sikre god behandling av utslippssaker og administrasjon av tømmeordningen for slam. Forslag til endringer er beskrevet i teksten og tabellene vedlagt. Forslag til endringer/tillegg er markert med fet skrift. Dagens forskrift er vedlagt i sin helhet.

Tilsynet understreker at det er svært ønskelig at forskriftene fortsatt er likelydende for alle kommuner da dette bl.a. gir mest mulig likebehandling på tvers av kommunegrensene og raskere saksbehandling for anleggseierne.

Tømmeforskrift          Endringsforslag tømmeforskrift

Utslippsforskrift         Endringsforslag utslippsforskrift

 

Sist oppdatert: 18. september 2014

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?