Ofte stilte spørsmål

Dersom du har mottatt varsel om pålegg eller pålegg fra Lier vei, vann og avløp KF om:

- tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett;
- utbedring og separering av avløpsledning;
- utbedring av feilkobling;
- osv

Hva betyr dette for deg som huseier?

 Hvorfor må jeg koble meg til kommunalt nett?

 Eiere av eiendommer med innlagt vann har også rett og plikt til å knytte seg til et offentlig avløpsanlegg hvis det finnes i nærheten.

Rett og plikt til tilknytning følger av plan- og bygningsloven § 27.

Når offentlig vannledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen. Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.

Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil dette etter kommunenes skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.  

Plan- og bygningsloven gir hjemmel for kommunen til å gi pålegg om tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg. Kommunen gir veiledning om vilkårene for krav om tilknytning og om saksbehandlingen.

Dette gjør vi for å sikre et rent miljø i ditt nærområde. Forurensing fra bedrifter og private husstander skal gjøres så liten som mulig for å overholde dagens krav og politiske vedtak i kommunestyret. 

Utsettelse

 I pålegg om tilknytning vil du få en frist. Dersom du ikke har muligheten til å rekke fristen, må du søke om utsettelse med begrunnelse. Utsettelse av tilknytning vil kunne gjøre ditt prosjekt dyrere. Vi anbefaler at du tilknytter seg så raskt som mulig.

 Kostnader

 Som eier må du selv dekke kostnader med dine private stikkledninger. Lier vei, vann og avløp dekker det kommunale ledningsnettet.

Dersom kostnaden for ditt prosjekt overstiger 2G (folketrygdens grunnbeløp), kan du søke støtte hos Lier VVA. Hvis det viser seg at kostnaden vil overstige 4G, vil andre løsninger kunne vurderes. 

Grunnbeløp i NAV (G) = 101 351 NOK i 2020.

Hvis du skal søke om tilskudd – send oss dokumentert pristilbud fra 3 forskjellige verifiserte/ kvalifiserte entreprenører for å bevise om det vil koste mer enn 2G.

 Økonomiske utfordringer

Har du ikke økonomisk utfordringer må du først søke om lån i banken. Hvis du ikke får lån i banken så er det mulig å søke om startlån av Lier kommune Hvis du ikke får startlån må du ta kontakt med NAV.  Den digitale løsningen til NAV du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett. For å søke støtte digitalt, må du logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger. Du kan kontakte din egen bank eller ditt lokalt NAV kontor.

 Kart

Kart som viser nye offentlige ledninger og påkoblingspunkt hos Lier vei, vann og avløp KF er vedlagt i varsel. Hvis dere har spørsmål i forbindelse med kart – send oss en e-post til postmottak@lier.kommune.no så sender vi kartutskrift.

Tilknytningsgebyr

 Tilknytningsgebyr  til vann og/eller avløp skal betales i henhold til forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Lier, Røyken og Hurum kommune, Buskerud:

1) for nybygg, her beregnes gebyr etter antall bruksenheter.

2) for tilbygg definert som bruksenhet som er større enn 20 m² .

3) for eksisterende bygg som tilknyttes for første gang eller som kommunen krever tilknyttet.

4) for eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent.

Privat renseanlegg VS kommunalt nett
  • Ved tilknytning til kommunalt avløp kan man regne en varighet på rørene på 100 års, ved etablering av et privat avløpsanlegg er forventet varighet 20 år. Tilsynet erfarer at det er varierende renseeffekt ved de private avløpsanleggene og at man må ha en veldig tett oppfølging for at anleggene skal rense godt.
  • Kostnadsmessig er det viktig å sammenligne etableringsprisene og årlige driftsutgifter. Drift av små avløpsanlegg innbefatter slamtømming, service og evt. kjemikalier og reparasjoner på anlegget hvis noe måtte gå i stykker.
footer bakgrunn