Lier VVA oppgraderer Baneveien i sommer

Lier VVA KF skal i sommer utbedre og forsterke Baneveien mellom Glitra v/ Sjåstad og Brurbergveien. Dette er en strekning på 1800 meter.

Arbeidene er planlagt å starte mandag 20. juni. tom onsdag 22. juni starter arbeidene kl. 09:00. De øvrige dagene starter arbeidene kl. 08:00. Forsterkingen gjøres ved dypfresing og innblanding med steinmaterialer og Dustex. Dette arbeidet vil pågå i 5 dager. Fresearbeidene gjøres for å få en homogen masse i det øvre bærelaget i veien. Det blandes inn Dustex - lignin fra celulose produksjon for å binde massene og hindre vanngjennomtrengning. Eventuelle søl kan vaskes av med kaldt vann. Dette gir en sterkere vei som er mindre utsatt for teleskader. Arbeidene vil medføre noe støy. Deretter skal veien ligge i noen uker for komprimering og stabilisering før den asfalteres. Asfaltarbeidene er planlagt å ferdigstilles før skolestart. Fartshumper vil bli lagt ut igjen etter asfalteringen.

Asfaltering starter 31.8. og vil pågå ca 1 uke.

Baneveien vil ikke bli stengt under anleggsperiodene, men det må påregnes noe ventetid i de dagene veien forsterkes og når veien asfalteres. Det blir satt opp infoskilt på stedet. Det vil bli sendt ut SMS-varsling til berørte naboer før arbeidene igangsettes, i tillegg vil Oddevall skole informeres.

Kartutsnittet under viser hvilken strekning av Baneveien som skal forsterkes og asfalteres.

Kontaktperson: Tore Johansen e-post tore.johansen@lier.kommune.no

Baneveien 2.JPG