Informasjon om detaljeprosjektering av tiltak i Fagerliåsen

Vi ønsker med dette å informere om at Lier vei, vann og avløp KF, med Cowi som teknisk rådgiver, starter opp detaljprosjekteringen av diverse tiltak i Fagerliåsen. Tiltakene og formålene med disse er blant annet:

  • Overvannstiltak som skal forebygge eventuelle skader av eiendom og infrastruktur.
  • Oppgradere spillvannsledninger for å redusere risikoen for forurensing.
  • Ny vannledning mellom Dambråtan og Øvre Fagerlivei, som skal bidra til at området har nok, trygg og sikker vannforsyning.
  • Oppgradering av veier (re-asfaltering) og utbedring av fortau, som skal gi økt fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet i området.

Hensikten med prosjektet er å bygge god infrastruktur, slik at innbyggerne skal kjenne seg trygge på at de bor i et sikkert og trygt lokalsamfunn der klima og miljø er ivaretatt.

Det vil etter hvert bli behov for å gjennomføre grunnundersøkelsene på enkelte eiendommer. Per nå er det ikke avklart hvem som vil utføre disse, men aktuelle eiendommer vil etter hvert få et eget nabovarsel i forbindelse med dette arbeidet.

Lier VVA KF ønsker å få oversikt over eiendomsgrenser på Fagerliåsen. Det er oppmålingsavdelingen i Lier kommune som står for registreringene. Oppmålingsingeniører vil søke opp grensemerker langs veier og inne på eiendommene. De startet opp disse arbeidene i uke 24. Dersom dere vet hvor grensemerkene ligger så settes det pris på om dere fjerner eventuelt kratt og busker rundt disse.

Det er planlagt oppstart av detaljprosjekteringen i august 2023 og vi håper å ferdigstille arbeidet sommeren 2024. Foreløpig er det ikke tatt stilling til når det blir oppstart av anleggsarbeider.  

Om dere har noen spørsmål, så kan disse rettes til prosjektleder Eskild Olsen på e-post: eskild.olsen@lier.kommune.no