Informasjon Lier Nord - 2023

Lier vei, vann og avløp KF har ansvar for å rense avløp fra husholdninger og industri som er koblet til det kommunale ledningsnettet. Det er store behov for investeringer for å møte de krav som stilles fra forurensnings-myndigheter.  

Vi har i dag fire renseanlegg, hvor tre er i Lier Nord og ett i Lier Syd. Renseanlegget i Syd skal legges ned, og det vil bli bygget et nytt i samarbeid med Asker og Drammen kommune.

De tre andre renseanleggene befinner seg i Lier Nord, og er Sjåstad, Tronstad og Sylling. Disse anleggene tilfredsstiller rensekravene fra myndighetene.  

I opprinnelig plan for avløpsrensing i Lier skulle anleggene Sylling og Tronstad legges ned, og Sjåstad bygges om til å ta imot mer – alternativt samtidig nedleggelse av Sjåstad for å overføre alt avløp til Lier Syd. Planen omfatter også etablering av Glitrevann til Sylling.  

  • Vi har holdt på med grunnundersøkelser og prosjektering av nytt kommunalt vann og avløpsnett fra Sjåstad til Delekant. Ellevogsvingen via Tronstad opp til Gunnerud veien. Fra Sjåstad opp til Bråtås borettslag (Gifstad byggefelt) Inkludert nytt høydebasseng på Gifstad.
  • Anlegget vil sikre fremtidige gode vann og avløpsanlegg for de aktuelle områdene i Lier Nord.
  • Detaljprosjektering av anlegget er ferdig. 8 grunneieravtaler er underskrevet og tinglyst, de resterende grunneieravtalene vil bli fulgt opp og en finanseringsplan er klar for videre arbeid med prosjektet.
  • Videre plan for anlegget i Lier Nord ble behandlet politisk sak PS 2/2023 Overordnet plan for avløpshåndtering i Lier kommune.

Det er for Lier Nord utarbeidet et kostnadsoverslag for prosjektet fordelt på tjenesteområder vann og avløp. Resultatet viser en totalkostnad på kr 450 millioner koner.  

For Lier Nord er detaljprosjekt ferdigstilt, og kostnadsanalysen viser at hele prosjektet ikke vil bli gjennomført med dagens markeds- og økonomiske situasjon med tilhørende kostnader og renteutvikling. I sum gjør dette at de totale kostnadene, med dagens nye forutsetninger, regnes som uforholdsmessig store i forhold til behovet.  

I tett dialog med Glitrevannverket jobbes det videre med å sikre vannforsyningssystemet til Sylling. Ser for oss at prosjektet deles i faser der sikring av vannforsyningssystemet til Sylling prioriteres. Realisering av fasene gjennomføres etter en samfunnsøkonomisk vurdering og deretter vurderes i forbindelse med kommende Handlingsprogrammer i Lier kommune.