Sanering av høydebasseng Lier sykehus

Info nr 2

Bakgrunn

Med bakgrunn i drikkevannsforskriftens krav til sikkerhet og vannkvalitet, er det bestemt at høydebasseng «stasjon 6163 Sykehuset» for Lier sykehus skal saneres.

Mål

Målet med dette tiltaket er å sikre vannkvaliteten og leveringssikkerheten ved å erstatte høydebasseng og tilhørende vannledninger med reduksjonsventiler og nye vannledninger.

Tidsperiode

Anleggsarbeidene startet opp tidlig oktober 2022 og antas i all hovedsak å være ferdigstilt i midten av februar 2023.  

Utfordringer

·         Ulendt terreng og vanskelig tilgjengelighet

Konsekvenser for deg som innbygger

Innbyggerne i nærområdet vil i korte perioder oppleve at vannet er stengt av pga. omkoblinger. Dette vil bli varslet på forhånd, slik at alle kan tappe nødvendig vann, for den perioden vannet vil være borte.

Enkelte vil også kunne oppleve at vannet vil være misfarget når det settes på igjen, men dette er på ingen måte farlig. Det anbefales å åpne vannkraner og la kaldtvann renne en liten stund, så er alt tilbake til normalen.

Vedlegg: Ortofoto over planområdet.

Høydebasseng Lier sykehus.png