Sanering Nøste – informasjonsbrev nr. 14

Status og fremdrift

Prosjekteringen er i en avsluttende fase.

Gjennomføringen av Lier kommunes saneringsprosjekt er avhengig av at Viken Fylkeskommune sikrer finansiering av sin del av prosjektet i Nøsteveien; å bedre veikonstruksjonen som igjen sikrer bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken, økt trafikksikkerhet og VA anlegg.

Viken Fylkeskommune har vedtatt finansieringsplaner for perioden 2022-2025. Det ble også fattet et eget vedtak for bla. Nøsteveien: «Fylkesrådet bes gjøre en ny vurdering av prioriteringen av prosjekter på marginallista der gjennomføringa finansieres i spleiselag med kommuner, eksempelvis FV 7514 Nøsteveien i Lier. Dette for å sikre godt samarbeid, forutsigbarhet og god fremdrift, alternativt tilrettelegge for at kommunen kan forskuttere fylkeskommunens bidrag til prosjektet.»

Lier VVA KF har avtalt et møte med Viken FK med formål å beslutte en forutsigbar fremdrift som sikrer gjennomføring av prosjektet. Vår intensjon er oppstart høsten 2022, men dette må avklares med Viken.

Arbeidet med å inngå grunneieravtaler fortsetter.

Prosjektorganisasjon og informasjon

  • AFRY er ansvarlig for detaljprosjekteringen.
  • Regio360 Rådgivning er ansvarlig for grunneieravtaler. (ny)

Kontaktperson, Regio360: Erik N. Slettvold, Tlf: 997 26 779

E-post: mailto:slettvold@regio360.no

  • Lier kommune ved Lier VVA KF er prosjekteier.

Prosjektleder og kontaktperson: Stein Holo Tlf: 913 33 722

E-post:mailto:stein.holo@lier.kommune.no

Ta kontakt dersom tidligere informasjonsbrev ønskes oversendt.

Lier, 07. april 2022

Stein Holo

prosjektleder

 

 

 

 

footer bakgrunn