Sanering Nøste – informasjonsbrev nr. 15

Status og fremdrift

Prosjektet oversender nå en byggeplan til Viken FK for gjennomgang og kontroll av anlegget i Nøsteveien.  

Gjennomføringen av Lier kommunes saneringsprosjekt er avhengig av at Viken Fylkeskommune sikrer finansiering av sin del av prosjektet i Nøsteveien; å bedre veikonstruksjonen som igjen sikrer bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken, økt trafikksikkerhet og VA anlegg.  

Viken Fylkeskommune har vedtatt politisk at fylkeskommunen skal samarbeide med Lier kommune om dette prosjektet. Arbeidet med å avklare Vikens del av finansiering fortsetter. Vår intensjon er oppstart våren 2023, men er avhengig videre avklaringer med Viken FK.

Grunneieravtaler

Eiere av berørte eiendommer har mottatt et forslag til avtale. Vi ber om at de som ikke har returnert avtalen gjør det, eventuelt tar kontakt for en gjennomgang eller befaring. (Se kontaktinfo - Erik Slettvold)

Prosjektorganisasjon og informasjon

  • AFRY er ansvarlig for detaljprosjekteringen.
  • Regio360 Rådgivning er ansvarlig for grunneieravtaler (ny)

Kontaktperson, Regio360 : Erik N. Slettvold  

Telefon: 997 26 779  E-post: slettvold@regio360.no

  •  Lier kommune ved Lier VVA KF er prosjekteier.  

Prosjektleder og kontaktperson:   Stein Holo  

Telefon: 913 33 722 E-post: stein.holo@lier.kommune.no  

Ta kontakt dersom tidligere informasjonsbrev ønskes oversendt.  

Lier, 5. juli 2022

Stein Holo