Status oppgradering av Årkvislaveien mai - 2023

Lier vei vann og avløp KF (LVVA) er et kommunalt foretak som forvalter og utfører tjenester innenfor kommunaltekniske anlegg for vei, vann og avløp i Lier kommune. Vi har hovedkontor i Vestsideveien 22 (Bilbo) i Lier.  LVVA har 49 engasjerte og dyktige medarbeidere.

Omfanget av den planlagte oppgraderingen av Årkvislaveien har blitt bestemt av kommunestyret i Lier kommune.

Den 6. desember 2022 ble prosjektet «Oppgradering Årkvislaveien» behandlet i Kommunestyret og der ble følgende vedtatt:

  1. En oppgradering av Årkvislaveien gjennomføres etappevis etter en kostnytte vurdering i forhold til trafikkmengde, veiens formål, tilstand og bruk.  Strekninger som benyttes som skolevei prioriteres.
  2. Kostnader for oppgradering av delstrekninger vurderes i HP 2023-2026, i første omgang strekningen Nøsteveien – Årkvislaveien 24.
  3. Vedtatt reguleringsplan legges til grunn for nødvendig grunnerverv.  

Dette innebærer, som det fremkommer av punkt 2, at det i første omgang er strekningen Nøsteveien – Årkvislaveien 24 som vil bli oppgradert. For denne strekningen er det bevilget penger til å gjennomføre utbedring.

Oppgradering Årkvislaveien.png

Figur 1 viser kartet over veistrekningen fra Nøsteveien til Årkvislaveien 24

Det jobbes nå med å tilpasse plangrunnlaget og grunnerverv på den vedtatte strekningen pågår.  

Drift og vedlikehold av veien fra Årkvislaveien 24 til utfartsparkeringen vil bli tatt hånd om gjennom ordinær drift.  

Kommunestyrets vedtak er at oppgradering av Årkvislaveien gjennomføres i etapper, basert på kost/nytte-vurdering i forhold til trafikkmengde, veiens formål, tilstand og bruk. Strekninger som benyttes som skolevei skal prioriteres.