Oppstart av forhandling av utbyggingsavtale for offentlige anlegg ved Båhusveien, Lier

I henhold til Plan og bygningsloven, varsles det om at Lier vei, vann og avløp KF starter forhandling av utbyggingsavtale for offentlige anlegg ved Båhusveien.

Det startes opp forhandlinger med USBL, org. nr. 950 285 680.

Avtalen regulerer partenes rettigheter og forpliktelser i forbindelse med opparbeidelse av offentlig infrastruktur, herunder veger, fortau og gang- og sykkelveier og vann- og avløpsanlegg. Dette som følge av rekkefølgebestemmelsene i vedtatt reguleringsplan for Båhusveien samt kommunens egen rehabiliteringsprosjekt.

Hensikten med avtalen er å bidra til at utbygger og kommunen samkjører prosjektene slik at tiltaket bidrar til minst mulig ulempe for innbyggere.

imageqs7s2.png

Utbyggingsavtalen vil i hovedsak gjelde utbygging av gang- og sykkelveier, oppgradering av eksisterende vei, etablering av fortau langs Båhusveien og oppgradering av veibelysning samt vann- og avløpsanlegg. De fremforhandlede avtalene legges ut til offentlig ettersyn før de fremmes for endelig politisk behandling.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:

Lier vei, vann og avløp KF

postmottak@lier.kommune.no

Merk henvendelse med saksnummer 2021/13509

footer bakgrunn