Akutt hendelse

Akutt forurensing skal varsles brannvesenet i den enkelte kommune.

Akutt forurensing kan oppstå som følge av utslipp ved bl.a. transport av olje og kjemikalier, utslipp fra fartøy, industriutslipp eller nedgravde oljetanker.

Ved mindre alvorlige forurensningssituasjoner vil brannvesenet i kommunen lokalisere forurensningskilde og ansvarlig forurenser. Lier vei, vann og avløp KF vil bistå i dette arbeidet i den grad brannvesenet har behov for det.

Dersom omfanget av utslippet er stort overtar IUA (interkommunalt utvalg for vern mot akutt forurensning i Drammensregionen) etter anmodning fra brannvesenet. IUA administreres av Drammen brannvesen.

Ved svært alvorlige forurensningssituasjoner vil kriseplanen for den respektive kommune tre i kraft. Kriseplanen tar sikte på å være en samordnet plan for kriseledelse og bruk av ressurser for å håndtere ulykker og katastrofer som går utover de hendelser som kommunen normalt er forberedt på å ta hånd om. Akutte lekkasjer fra oljetanker skal varsles til brannvesenet.

Trenger du hjelp til å varsle ta kontakt med oss på telefon 32 22 55 50.