Kommunalt og privat ledningsnett

Det er ofte spørsmål om eierforhold. Bilde illustrerer eierforhold mellom det kommunalt ledningsnettet som kommunen forvalter og det private som huseier er ansvarlig for.

Eierforhold kommunalt og privat ledningsnett

Tett/full septikktank

Dersom eiendommen din ikke er tilkoblet offentlig avløpsledning, kontakt Kontoret for små avløpsanlegg, Lier kommunes servicetorg. Er eiendommen tilknyttet offentlig avløpsledning, men har septiktank, kontakt oss på tlf 32 22 55 50.

Kloakkstopp

Er den private stikkledningen tett, kontakt rørlegger/spylefirma.

Er det tilbakeslag fra tett hovedledning, kontakt oss på tlf 32 22 55 50.

Ta også kontakt med ditt forsikringsselskap for å avklare hvordan du bør forholde deg ved eventuell skade.

Vannlekkasje

Oppdages vannlekkasje på private stikkledning, kontakt rørlegger.

Oppdages lekkasje på offentlig vannledning, kontakt oss på tlf 32 22 55 50. Ta også kontakt med ditt forsikringsselskap for å avklare hvordan du bør forholde deg ved eventuell skade. 

Tømming av private avløpsanlegg

Behov for tømming av septiktank, slamavskiller, tett tank  Kontakt Kontoret for mindre avløpsanlegg, Lier kommunes innbyggerservice.

Er eiendommen tilknyttet offentlig avløpsledning, men har septikktank/ slamavskiller, kontakt Lier vei, vann og avløp på tlf 32 22 55 50.

Deler du brønn med naboen?

Alle små vannforsyningssystem skal nå registreres Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Registrering av private vannkilder

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt.

Drikkevannet skal være trygt – også fra små vannforsyningssystem

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem. Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling. 

Vann i kjeller

Skyldes vann i kjeller tilbakeslag fra offentlig avløpsledning, eller lekkasje på offentlig vannledning, kontakt oss på tlf 32 22 55 50. 

Kontakt eventuelt i tillegg skadebegrensningsfirma. Kontakt forsikringsselskap. Les mer i Norsk Vann sin brosjyre for Kjelleroversvømmelse

Grunnvann stiger

Ta kontakt med innbyggerservice i Lier kommune.

Mulig erstatning for skade i forbindelse med stenging av vannet

Dersom det har oppstått en skade i sammenheng med at Lier vei, vann og avløp KF IKS har utført vedlikehold, stengt vannet eller uforutsette hendelser har skjedd på ledningsnettet, kan Lier vei, vann og avløp KF i noen tilfeller være erstatningsansvarlig. For å kunne vurdere om årsaken til skaden henger sammen med vann- og avløpssystemet, må det dokumenteres. Ved klage, må vi motta en skriftlig beskrivelse på følgende:

  • Hvorfor mener du skaden har sammenheng med en hendelse på vann- og avløpssystemet
  • Opplysning om selve skaden, med bildedokumentasjon av skaden.
  • Når oppstod skaden?
  • Dokumentert oversikt over kostander i forbindelse med skaden

Husk alltid å melde skader til ditt forsikringsselskapet, uansett hva årsaken til skadene er.  Det fører til at eiendommer kan bli uten vann i en periode.

Hva må du gjøre når vannet stenges?

Stenging av vannet er noen ganger nødvendig på grunn av vedlikeholdsarbeid som for eksempel reparere feil eller tette lekkasjer. Det fører til at eiendommer kan bli uten vann i en periode. For at ulempene skal være minst mulig for innbyggerne, vil vi ved planlagt arbeid:

  • Alltid varsle på forhånd når vannet stenges.
  • Anbefale å tappe vann til et døgns forbruk til drikkevann og vann personlig hygiene (ca.30 liter pr. person i husholdningen)  – Sørg for at du vet hvor de viktige installasjonene er som for eksempel, utvendig og innvending stoppekran, hvor vannet kommer inn i huset og sluk.
  • Sørg for å ha god kvalitet på husets røropplegg.
  • Som huseier kan du gjøre tiltak for å redusere konsekvensen ved stenging av vannet.

Når vannet settes på igjen, kan partikler løsne fra rørveggene, noe som forårsaker misfarget vann. Vi anbefaler å la kaldtvannet renne til det er klart, det bør også tappes i den kranen som er nærmest husets vanninntak.

Eierskifte 

Ta kontakt med innbyggerservice i Lier kommune.

Vannmåleren viser feil

Kontakt oss på tlf 32 22 55 50 eller send epost til

postmottak@lier.kommune.no