Vannproduksjon og distribusjon

Vannproduksjon

Drikkevannsforsyning i Lier kommune kommer fra Glitre. Vannproduksjon ivaretas av Glitre vannverket.

Mer informasjon om Glitrevannverk finner du her

Vanndistribusjon

Vår oppgave er å sikre kundene rent vann i springen! Vi er til for å sikre at rent drikkevann kommer frem til forbrukerne. Vi vedlikeholder vannforsyningssystemet på en standard som sikrer god vannkvalitet og kontinuitet i forsyningen. Vi bruker de beste teknologiske løsninger for å sikre at vannet ikke forsvinner i lekkasje på veien til kunden. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre kvalitet og effektivitet i vårt arbeid. 

Kommunalt og privat ledningsnett

Vi har i punktene nedenfor beskrevet forskjellen mellom det kommunale ledningsnettet og det private ledningsnettet som huseier er ansvarlig for.

Privat stikkeledning.png

Kommunalt ledningsnett (Hovedledningen)

Det kommunale ledningsnettet bringer drikkevannet fra vannbassengene hos vannverkene og frem til tilknytningspunktet for den enkelte bolig.

Privat ledningsnett (stikkledninger)

Det private ledningsnettet bringer drikkevannet fra og med tilknytningspunktet på den kommunale hovedledningen, inn til husveggen og videre inn i boligen. Tilknytningspunktet kan ligge utenfor den private tomten, men betraktes likevel som en del av det private ledningsnettet.

Hvem skal du kontakte?

Ved feil eller mangler ved det private ledningsnettet ta kontakt med en autorisert rørleggerfirma. 

Ved feil eller mangler ved det kommunale ledningsnett (hovedledningen) – kontakt vårt sentralbord på tlf. 32 22 55 50, eller send epost til postmottak@lier.kommune.no. 

Vi rykker ut ved feil på hovedledningsnettet. I den grad det viser seg at feilen ligger i det private ledningsnettet vil utrykningen kunne bli fakturert huseier som utført oppdrag.

Lekkasje på privat ledningsnett

Stikkledninger er definert som privat fra og med anboring (tilknytningspunktet) på hovedledning og inn til boligen, det vil si at du eier ledninger fra boligen og helt ut til tilknytningspunktet på kommunal ledning, selv om disse ligger utenfor din private tomt.

Hvordan oppdage lekkasjer på private stikkledninger

I forbindelse med søk etter lekkasjer på det kommunale ledningsnettet oppdages også vannlekkasjer på private stikkledninger. I slike tilfeller vil vi informere huseier om dette.

Et godt tips for å oppdage lekkasjer er å sjekke vannmåleren når det ikke brukes vann.  Hvis tallene på viseren endrer seg kan du ha en innvendig lekkasje – for eksempel ett toalett som renner eller en kran som drypper. 

Huseier kan også oppdage lekkasjer på det private stikkledningen ved å være oppmerksom på

 • Sus i rørene
 • Misfarget vann
 • Dårlig vanntrykk/ vannmengde
 • Fuktig grunn i området hvor vannledningen ligger
 • Hull eller setninger i grunn

Dersom det er lekkasje på privat stikkledning bør det ikke bety at husstanden har dårlig vanntrykk. 

Lekkasjestedet kan ofte lyttes opp ved marklytting, men dette er ikke garantert resultat. Beliggenhet på stikkledning kan som oftest bestemmes (peiling av ledningen), dersom ledningen er av metallisk materiale. Plastledning kan ikke lyttes opp. Delvis nedgravd stoppekran kan enkelte ganger lokaliseres med metallsøker.

Hvordan forebygge og redusere skadeomfanget av vannlekkasjer

Vannlekkasje i kjelleren innebærer mye ubehag og ekstra arbeid. Den økonomiske erstatningen man eventuelt får fra forsikringsselskapet eller fra kommunen, kan sjeldent veie opp for de ulemper og skader man har hatt. 

Kommunen legger ned mye arbeid i kontinuerlig forbedring nettet. Det er imidlertid ikke praktisk mulig å fjerne all risiko for oversvømmelser. I Brosjyren kjelleroversvømmelse er det vist en del årsaker til vannlekkasjer og tiltak huseier kan sette inn for å øke beskyttelsen mot vannskader.

 • Ved akutte situasjoner på privat ledningsnett, kontakt en autorisert rørlegger
 • Sørg for at de som bor i boligen vet hvor utvendig stoppekran er.
 • Slå av all elektrisk strøm i de oversvømmende lokalene. Pass imidlertid på at eventuelle dreneringspumper ikke stanses.
 • Flytt gjenstander og inventar som kan ta skade av vann og fuktighet.
 • Vær nøye med hygienen etter kontakt med avløpsvann som har trengt inn.
 • Noter alle tiltak du gjorde før, under og etter oversvømmelsen for å begrense skaden. Det kan være nyttig for en eventuell erstatningssak.
 • Kontakt ditt forsikringsselskap.
Pålegg om utbedring

I den grad det oppdages lekkasje på privat stikkledning blir abonnenten gjort oppmerksom på forholdet og kan bli pålagt å utbedre dette innen normalt 4 uker.

Hvem skal du kontakte?

Ved lekkasje på private stikkledninger skal du kontakte en autorisert rørlegger for hjelp.

Dersom du har mistanke om vannlekkasje på egen eller andres tomt ønsker vi at du tar kontakt med oss på 32 22 55 50.

footer bakgrunn