Ofte stilte spørsmål

Brøyting

Hva klassifiseres som vinterveier?

De kommunale veiene i Lier er klassifisert som vinterveier. Dette vil si at følgende kriterier følges: 

 • Det aksepteres opptil 10cm snø ved snøvær
 • Brøytemannskap aktiveres ved 5-6 cm snø
 • Ved snøvær skal det brøytes så ofte at kravene overholdes
 • Det er akseptabelt med snø- og/ eller isdekke hele eller deler av vinteren
 • Glatte veier skal strøs først i kryss, svinger og bratte bakker

For mange kan veien oppfattes som veldig glatt, uten at kravene tilsier tiltak.

Hvem brøyter?

Vintervedlikeholdet, brøyting og strøing, utføres av både foretaket og eksterne entreprenører etter anbudskonkurranse med funksjons kontrakter.

I kontraktsvilkårene er utløsende faktor for brøyting og strøing følgende:

 • Brøyting settes i gang ved 5-6 cm snø
 • Ved snøvær om natta skal de mest viktige veiene være brøytet innen kl. 0700.

Følgende rekkefølge prioriteres:

 1. Hovedveier med bussruter
 2. Gang- og sykkelveier
 3. Andre kommunale hovedveier
 4. Kommunale boligveier

Brøyting til full bredde, brøyting av kryss, overganger v/gangfelt og busslommer skal utføres umiddelbart etterpå.

Når vil det bli strødd?

Dersom forholdene hindrer normalt vinterutrustede biler å komme frem og opp bakker, skal det strøs i kjørebanen.

Vanskelige stigninger, kurver og mot veikryss prioriteres først. Strøing utføres innen morgen og ettermiddagstrafikken starter

Vi oppfordrer kundene å kjøre etter forholdene på vinterføre.

Akutt forurensing

Ved akutt forurensing skal brannvesenet varsles.

Akutt forurensing kan oppstå som følge av utslipp ved bl.a. transport av olje og kjemikalier, utslipp fra fartøy, industriutslipp eller nedgravde oljetanker.

Ved mindre alvorlige forurensningssituasjoner vil brannvesenet lokalisere forurensningskilde og ansvarlig forurenser. Foretaket vil bistå i dette arbeidet i den grad brannvesenet har behov for det.

Dersom omfanget av utslippet er stort overtar IUA (interkommunalt utvalg for vern mot akutt forurensning i Drammensregionen) etter anmodning fra brannvesenet. IUA administreres av Drammen brannvesen.

Ved svært alvorlige forurensningssituasjoner vil kriseplanen for Lier kommune tre i kraft. Kriseplanen tar sikte på å være en samordnet plan for kriseledelse og bruk av ressurser for å håndtere ulykker og katastrofer som går utover de hendelser som kommunen normalt er forberedt på å ta hånd om.

Akutte lekkasjer fra oljetanker skal varsles til brannvesenet.

Dieselsøl

Kontakt Brann og redningsetaten

Trafikkhindring

Ved hendelser som krever umiddelbar aksjon – kontakt Lier vei, vann og avløp KF vakttelefon.

For øvrige forhold send en melding til vårt sentralbord på tlf 32 22 55 50 eller send epost til postmottak@lier.kommune.no

Felling av trær på kommunal veigrunn

Kommunen fjerner som regel trær selv bare hvis det er umiddelbar risiko for skade på eiendom eller mennesker. Felling av trær som skygger for sol eller utsikt er normalt ikke kommunens ansvar eller oppgave.
Dersom du ønsker å felle trær som står på kommunal grunn på egen hånd, må du sende en forespørsel (søke) om dette til Lier eiendomsselskap KF. Selskapet forvalter Lier kommunen interesser innen eiendomsforvaltning.

footer bakgrunn