Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsplan

Den strategiske delen av trafikksikkerhetsplan for Lier ble vedtatt i kommunestyre i desember 2016. Planen gir overordnede føringer for arbeidet i perioden 2017-2020. 

For Lier kommune er hovedmål:

  • Ingen trafikanter skal bli drept eller hardt skadd i trafikken
  • Det skal tilretellegges for å gå og sykle, uten at antall skadde øker

Lier kommune er godkjent som en trafikksikker kommune. Godkjenningsordningen er utarbeidet av Trygg Trafikk og fylkeskommunen.

Her kan du lese mer om trafikksikker kommune

Trafikksikkerhetsråd

Trafikksikkerhet i Lier kommune planlegges og forvaltes av trafikksikkerhetsrådet. Rådet består av representanter fra foretaket, skoler, samfunnsutvikling, eiendom og FAU.  

Lier vei, vann og avløp KF har koordineringsansvaret og sammen med trafikksikkerhetsrådet, planlegger og forvalter trafikksikkerhet på vegne av Lier kommune.

Som innbygger i kommunene har du anledning til å gi innspill til trafikksikringstiltak ved å sende en melding til Lier vei, vann og avløp KF. 

Behandling av innspill til trafikksikringstiltak

Hver år utarbeides det et prioriteringsforslag til trafikksikringstiltak som behandles og vedtas i kommunen. Prioriteringsforslaget behandles i 1. kommunestyremøte påfølgende år.

Tiltak som foreslås prioritert vurderes etter vedtatte kriterier og falige vurderinger. Eksempler på tiltak kan være nedsatt hastighet, fartsdumper, sperringer, merking av gangfelt m.m.

Frist for melding av tiltak er 1. september for tiltak som ønskes vurdert i forbindelse med politisk behandling av prioriteringsforslaget.    

Slik prioriterer vi trafikksikringstiltak

Alle tiltak er vurdert og prioritert i henhold til vedtatte kriterier. For å kunne bli vurdert så må en vei i utgangspunktet betraktes som en skolevei. 

Her er noen eksempel på prioriteringskriterier:

  • Type adkomst - skolevei eller ikke
  • Type infrastruktur
  • Type tiltak som ønskes gjennomført
  • Tiltakets kategori - Holdningsarbeid eller fysiske tiltak
Vedtatt mobilitet og trafikksikkerhetsplan med prioritering av tiltak

Mobilitet og trafikksikkerhetsplan ble vedtatt av kommunestyre i 2021. Planens handlingsrom er fra 2022 og frem til 2025. Alle innmeldte tiltak vuderes og prioriteres hver år. Disse fremmes til politisk behandling for endelig prioritering ift. vedtatte bevilgninger i Handlingsprogrammet. 

Årsplan trafikksikkerhet

Årshjul traffikksikkerhet redigert.jpg