Stikkrenner og sluk

Lier vei, vann og avløp KF har ansvaret for tilsyn med sluk og stikkrenner langs de kommunale veier og gangveier.

Ved varsel om ekstremvær, flomvarsel ol. vil Lier vei, vann og avløp KF foreta nødvendige tiltak av kommunale stikkerenner og sluk.

Vi oppfordrer også publikum til å følge med og å gjøre inspeksjoner av stikkrenner og sluk i sitt nærområde.

I den grad det oppstår hendelser som krever umiddelbar aksjon kontakt vår vakttelefon tlf 32 22 55 50.

I den grad du ser behov for å gjøre nødvendige tiltak på sikt meld fra til Lier vei, vann og avløp KF.

Meld fra

Overvann

Lier vei, vann og avløp KF foretar løpende inspeksjoner av stikkrenner, sluk og lignende som kan forårsake flomsituasjoner ved store vannmengder. Vi gjennomfører også nødvendige tiltak for å hindre at det oppstår situasjoner med oversvømmelser på det kommunale veinettet.

Det er ved mer omfattende ekstremvær vanskelig å gardere seg mot hendelser som ligger utenfor veinettet – elver, bekkeløp og lignende – og det vil således kunne oppstå situasjoner med oversvømmelser på kommunale veier.

I den grad det oppstår hendelser som krever umiddelbar aksjon kontakt vår vakttelefon 32 22 55 50.

Hvis du ser behov for å gjøre nødvendige tiltak på sikt meld fra til oss.

Meld fra