BRAKER

Gårdsregister

Innhold

Braker lå mellom torvet og Nøstebekken. Husene skal i følge Tord Pedersen ha ligget rett opp for Gjetergata. Gården ble muligens ryddet alt i eldre jernalder. På et nes under gården oppsto den første husklyngen som ble begynnelsen til byen Bragnes. Mye av gården var lagt ut til tomter 1650, og det året ble resten av gården lagt ut til bymark.

 

Matrikkelgården Braker.

Braker var fullgård 1577, og sikkert også i gammelnorsk tid, da gården kan ha vært på 36 øyresbol. Skylda ble i 1647 oppgitt til 30 lp. mel og 10 lp. salt (derav gjelder sikkert 10 lp. salt ødegården Ileberg; se nedafor). Men det foreligger trolig en feil her, da bare Braker ellers konsekvent er ført opp med skyld på 2 skpd. Gården skattet i 1628 av 10 kuer og kviger og 10 sauer. I 1650 ble gården slettet av matrikkelen.

 

Eiere.

Hele gården tilhørte i 1624 Jacob Rosenkrantz's arvinger. Den var i 1639 gått i arv til Chrfr. Urne, som i 1648 makeskiftet den til Hannibal Sehested. Han la gården ut til bymark i 1650 mot at borgerne betalte dobbelt grunnleie av sine tomter.

 

Brukere.

Torstein Alfsen nevnes i tida 1376-1397. Etter ham overtok sønnen Alf Torsteinsen, som nevnes siste gang 1421. Det var muligens en bruker ved navn Engelbrekt her i 1499. Men ellers kjenner vi ikke til hvem brukerne var for Per Kristoffersen overtok bygsla, seinest 1593. Han brukte gården til den ble lagt ut til bymark. Per eidde vel 1 ½ skpd. jordegods i 1624 og ca. 3 skpd. i 1640-årene. Vi har et enkelt eksempel på hvordan han gikk fram for å få tak på jordegods. Even Amundsen Eriksrud klaget i 1642 over at Per hadde forfalsket et dokument og på den måten «innviklet seg i» noe av hans odelsgods. Ogsâ ellers ble Per beskyldt for overgrep. Hans Tommesen, «borger i Kristiania og boende i Bragnes», klaget i 1643 over at Per med sine drenger og hunder hadde overfalt ham i hans hus, truet og unnsagt ham og tilføyd harv stor skade. Per var bondelensmann, og dermed representant for bondesamfunnet. Kanskje dette overfallet var et utslag av en strid mellom et bondesamfunn på vikende front og et bysamfunn i framgang.

Gårdsregister

Innhold