INNHOLD

Startside

Gårdsregister

 

Gårdshistorien

 

Gårdsregister

 

Forord

Forord av Kultursjefen

 

Bygdehistorien

 

Geologi

Av professor dr. Olaf Holtedahl

 

Fjellgrunn De løse jordmasser

 

 

Tida før 1500

Av Rolf Fladby

 

Veidefolk på vandring Viking og bureiser
Fra fangstmann til bonde Fra odelsbonde til leilending
Bonden, gården og bygda Bygdesamfunnet i krisetid

 

 

1500- 1600- Tallet

Av Steffen Gausemel

Innledning

 

Nyrydding og gjenreising i jordbruket Andre samfunnsplikter
Skogbruk, trelasthandel og andre næringer Fut, skriver, lagrett og ting
Kampen om handelsprivilegiene Kirken, de geistlige og bygdefolket
Jordeiendomsforhold Spredte trekk fra folkelivet på 1500- og 1600- tallet

 

 

Et nytt århundre i framgang og vekst

Av Steffen Gausemel

 

Innledning
Nye bruk og plasser blir til Sosiale forhold
Gårdsdrift, dyrkingsmåter og avdrått Liungene og samfunnets krav
Eiendomsforhold og jordverdi Den verdslige øvrighet
Skogsdrift, sagbruk og trelasthandel Kirkelige tjenere og religiøse forhold
Begverksdrift og industri Skole og opplysning
Kjøring Sunnhet og sjukdom
Gårdskverner og møllebruk Brennevinsdrikking og gjestgiveri
Jakt og fiske Tingbok og forliksprotokoll forteller
Husflid og håndverk Bygdefolket i hverdag og fest

 

 

Tidsrommet 1814- ca. 1865

Av Steffen Gausemel

 

1814 «Skal landet bli oppett av skattene?»
Lier får sitt bygdemagasin De sosiale forhold forbedres så smått
Sogneselskapet Det kommunale sjølstyre
Folketallet i bygda i stadig og sikker vekst Lier får sitt formannskap
Framgangen i jordbruket fortsetter Lier bygger skolehus
«Skogene vil gå sin undergang i møte» Liungene får sin egen bank
Gammel og ny industri Spredte glimt fra folkelivet i bygda
Kjøring, skyss og reisetrafikk «Norrønafolket det vil fare»
Andre «Haandteringer og Flider»

 

 

Tidsrommet 1865- 1914

Av Steffen Gausemel

 

«Om Jernvei langs denne Dal kan der ikke engang være Tale» Telegraf og telefon gjør avstandene mindre
Befolkningen i bevegelse Kommunal skilsmisse truer Lier
Handelsjordbruket blir domminerende Banken binder bygda sammen
Skogen og jorda gir råstoff til voksende industri Bygda blir «opplyst»
Glimt fra arbeidslivet ellers i bygda Foreningslivet vinner innpass
Partipolitikk og bygdestyre «Befolkningen er gjerne av et godt og fredelig gemytt»
Herredsstyret og kommunen Slutning
«Tid er penger» Illustrasjonsfortegnelse
Lierbanen Kilder
«Posten skal fram» Forkortelser

Startside

Gårdsregister