Skogbruk, trelasthandel og andre næringer

Gårdsregister

Innhold

Fra gammelt av vokste mye skog i Lier, men det er først fra 1600-tallet av at den får noen virkelig betydning utenom det å skaffe tømmer til husbygging i sjølve bygda. Oppfinninga av vass-saga skaper epoke i skogsdrifta, og Lier kom i høy grad med i den rivende utviklingen. Nå veit vi at de landsfaderlige oldenborgere etter hvert ble redde for at skogene kunne bli «slett forhugget» ved rovdrift, og de utstedte strenge forordninger som skulle hindre dette og samtidig sikre konge, adel og delvis odelsbønder så stor profitt som mulig. Allerede 18. mars 1545 påbød Kristian III at almuen skulle svare tiende av alle sagbruk, og hvert tiende bord gikk dermed til kronen helt til 1795 da bestemmelsen ble opphevet. Likevel skapte sagbruksdrifta liv og rørelse og ga arbeid til mange ved siden av kjærkomne attåtskillinger til skattetrykte bønder, enda om eierne måtte betale høye avgifter. I 1560 ble skatten for hver sag satt til 3 daler; og det var tre ganger så mye som den årlige avgift av et vanlig bygselsbruk. I 1616 kom en bestemmelse om at bare adelsmenn og odelsbønder som eide skog, skulle få bygge sager på egen grunn. Men bare to år etter ble det lempet på disse strenge reglene. Likevel var det mange sager som ble dømt ulovlig. Også i Lier gikk det hardt utover flere, det går tydelig fram av oppgavene fra 1612 og 1618. I det førstnevnte året fans 26 «flomsager», som ble drevet av bøndene, men seks år seinere er tallet redusert til 9 sager som står på odelsgrunn og derfor kan brukes. Hele 19 blir «avdømt». De tillatte sager ligger med dam og damstokk på egen odelsgrunn, og der er odelsskoger å få tømmer i, lyder beretningen fra 1620, da 10 sager var i drift.

I lensregnskapene fra 1612 hører vi for første gang om sager i Lier, og eierne var: Lauris Myre, Oluf Egge, Tore Kjøsterud (på Sjåstad), Ragnhild Gifstad, Helge Guransrud, Rolf Solberg, Amund Brevik, Christoffer Opsal, Oluf Bårdsen, Christen Lia, Hans Overn, Tollef Lahell, Guttorm Linnes, Mikkel Nielsen (fut), Knut Lyngås, Amund Eriksrud, Helge Stein, Hans Egge, Bernt Strøm, Oluf Justad, Oluf Sandaker, Paul Onstad, Klemet Viulstad, Nils Sørum, Elluf Øksne og Reer Kirkerud. Noen av sagene eide to eller tre bønder sammen, og på Sjåstad hører vi om «Anders sagmester» allerede i 1618. Dette skulle gi 26 sager, men ved fire av dem står påtegnelsen «Intet skåret», like mange ligger øde og to er ødelagt, den ene ved jordfall. Som ordet «flomsag» viser, var det nok bare til bestemte regnfylte tider de kunne brukes. Vi må gå ut fra at disse sagene var svært enkle av den vanlige sorten som kaltes oppgangssager. Et digert vasshjul med krumtapp og krumstang skjøv ei 2 meter høy bjelkegrind opp og ned. I denne grinda var så et rett sagblad med nedadvendte tenner. Når de skulle skjære, la de stokken på en sagbenk som ble ført framover av saggrinda med hjelp av hjulet hver gang den gikk ned og bladet skar. Det var tungvint å skjære da bladet var ca. 1 cm. tjukt og av håndsmidd jern. Derfor ble også skuren svært brei, og borda var ca. 1 ½ tommer tjukke. De skar også planker, som gjerne ble kalt «deler». Mye vann måtte til, og den vanlige tilførsel i Lierelvene utenom flomtidene strakk ikke til alle steder. Men handelen med trelast gikk jo strykende i det nærliggende Drammen, derfor var det en lønnsom geskjeft, som mange slo inn på. Mange løsarbeidere fra andre mer skogfattige og avsidesliggende bygder strømmet også til sagbrukene og gårdene i Lier og Eiker. Nå hadde enkelte bønder fra gammelt av hatt bruk for sesongarbeidere i onnetidene. I 1585 søkte således bøndene i de to bygder om å få beholde de såkalte «sjørennere» som arbeidere om sommeren. Dette var lauskarer fra dalbygdene, f. eks. Hallingdal, Valdres og Gudbrandsdalen, som søkte jobb nede i de rikere slettebygder. Myndighetene ville ikke ha et sånt «renn» og nektet, men det hjalp visstnok lite, for bøndene trengte hjelp og tok ikke bestemmelsene så nøye.

Modell av oppgangssag. Drammens Museum.

 

Enda om vilkårene for en lønnsom sagbruksdrift i Lier burde være svært gunstige, syntes nok de fleste at skattene var altfor store og trykkende. Fra 1628 hører vi om 6 eiere som ikke har hogd eller skåret på grunn av høy skatt. Og 20 år seinere sender almuen udi Lier prestegjeld en supplikasjon til den «høyedle herre, gunstige herr stattholder» Hannibal Sehested. Punkt 1 her gjelder «vores Sauger», som ikke blir tilstrekkelig besiktiget av futen «mens later det forbli med den store skatt, derav begjeres, som samme sauger ikke kan tåle». Den mektige herr stattholder svarer i sin «resolution» at sagene skal betale en årlig avgift istedenfor tiendedelen, og «skattfogden med skriveren og seks menn straks rette seg etter, at dermed tilbørligen forholdes, og saugerne setter for det, de kunne tåle».

Fra 1651 fins så en spesifisert oppgave over «hvis sauger udi Lier prestegjeld til bruks av bøndene befantes, samt og hvis skatter istedenfor tiendebord der av bemeldte år er pålagt at utgives».

 

     

Bruker :

   

Skatt:

1

Eriksrud sag

Eivind

Meget ringe bekkesag

3 dlr.

2

Saue sag

Helge Egge

Meget ringe bekkesag

3

3

Vestre Grøtte sag

Søren Egge

Bekkesag

6

4

Øksne sag

Oluf

Meget ringe bekkesag

3

5

Justad sag

Oluf

Ringe bekkesag

5

6

Skremme sag

Peder Guttormsen

Ringe flomsag

12

7

Holmen sag

Rasmus Christensen

Ringe bekkesag

4

8

Brevik sag

Simen Lauritsen

Ringe bekkesag

5

9

Horn sag

Sten

Bekkesag

6

10

Haufferud (Toverud) sag

Verner

Meget ringe nyopptatt bekkesag

1

11

Asdøl sag

Nils Sørsdal

Ringe bekkesag

5

12

Kittelsrud sag

Peder Sylling

Ringe bekkesag

5

13

Østre Grøtte sag

Mikkel Tranby

Ringe bekkesag

6

14

Linnes sag

Guttorm

Ringe bekkesag

4

15

Linnes sag

Peder Guttormsen

Ringe bekkesag

4

 

Skatten for de 15 sagene utgjorde altså 72 daler, en sum som kanskje ikke skremmer noe i dag. Men la oss huske på at den gang svarte beløpet til verdien av 24 vanlige kyr eller 144 tønner havre, og da blir det ikke helt ubetydelig.

Landkommisjonen av 1661 har mer eller mindre nøyaktige oppgaver over skurkvanta på de forskjellige sagene i bygda. Følgende gårder hadde sager: Eriksrud, årsskur 1000 bord, Egge 600, Øksne 500, Sjåstad 5000, Justad 500, Søndre Linnes 400, Lyngås 1000, Klemmetsdal (ingen oppgave), Sagvoll 1000, Horn 1000, Holmen (i. o.), Toverud (ligger øde), N. Solberg 3000, Asdøl (i. o.), Til sammen blir dette for

Frogner 6 sager med produksjon 8000 bord

Tranby 2     »         »             »           2000    »

Sylling 2     »         »             »           4000    »

Dessuten mangler oppgaver fra 4 sager, og er vi så forsiktige å sette gjennomsnittsskuren til ca. 500 for hver av de tre og ser helt bort fra Toverudsaga, som ligger øde, skulle totaltallet ligge et sted mellom 15 og 16 tusen. Nå var det vanlig den gangen å angi tallet på bord i store hundre (= 120), og dermed nærmer vi oss 20 000. Men selv det er sannsynligvis for lite, da oppgavene vel lå i underkant av de virkelige kvanta. I 1670 ble betalt sagmesterskatt av i alt 19750 bord (altså 23700 i virkeligheten) fordelt på 12 sager. Sagmesterskatten ble pålagt i 1668 med ½ daler for hvert stort tusen. Hvor mye tømmer som gikk med til dette, avhang naturligvis av hvor grovt det var, men normalt regnet de at 200 tylfter tømmer ga 10 000 bord. Dermed skulle det i 1670 bli hogd mellom 400 og 500 tylfter sagtømmer i Lier. Hvor mye dette ble i penger, er umulig å si helt sikkert. Men i ei tingbok fra 1657 opplyser Rasmus Christensen oss om at borda den sommeren kostet 13 daler pr. hundre levert ved skipssida. Med en sannsynlig årsskur på 15-16.000 bord skulle det gi en såpass betydelig sum som 2000 daler. Prisen dette året var kanskje høyere enn vanlig, men enda om den lå noe lavere til andre tider, betydde det en kjærkommen ekstraskilling i bøndenes lommer. Så er det enda en ting vi må ta med når det gjelder Lier og tømmerhandelen. Både Lier og Eiker var typiske handelsbygder på trelastens område og hadde vel nærmest slått ut de mer fjerntliggende bygder. Bøndene i de to sentrale bygdene brukte gjerne å kjøpe eller leie til uthogst skoger i Modum, Snarum, Sigdal og Ringerike, og trelasten førte de så til Drammen, sikkert med god fortjeneste. Dette var lovlig, hevdet de, ifølge et brev fra 1587, som egentlig gjaldt «borgerne udi Oslo» og deres handel og vandel på «Eger og Lier» ved Bragernes med deler og trelast. Her blir bl.a. nevnt at almuen «på forne Eger og Lier besøkte dennem mest om korn, malt, mel, humle, salt og annen kjøpmannsvare og ikke have annet at betale med enn deler og trelast». Og landsfader Frederik II er generøs i sin bestemmelse om at «våre undersåtter udi Oslo heretter såvelsom tilforn på Eger og Lier ved Bragernes og annensteds må søke og bruke deres handel og vandel med deler og trelast og udi andre måter såvidt deres bys privilegier dennem tillate og tilholder, og som de have gjort til des av Arilds tid». Dermed mente eikerværingene og liungene at de kunne skalte og valte etter behag i de utenbygds skogene, og resultatet foreligger i en rapport fra Landkommisjonen av 1661, som sier at det fans frodig skog bare på de mest avsidesliggende stedene eller i kongens almenninger og hos en og annen forsiktig odelsbonde. Ellers var det snautt og nakent overalt.

Om Landkommisjonens medlemmer var nøytrale i sin dom her eller de var engasjert i den handels- og privilegiekamp mellom borgere og bønder som raste nettopp da, skal være usagt. En ting er iallfall sikkert, nemlig at bøndenes trelastutførsel fra Drammen var svært omfangsrik. Av 53 skipsladninger herfra i 1661 besto mer enn 4/5 av bondelast og knapt 1/5 falt på borgerne. Derfor må vi også regne med at en ikke liten del av denne trelastutskipinga over Bragernes ble formidlet av liunger. Byborgerne så ikke på dette med noen blide øyne, som rimelig kan være, og i kampen om handelsprivilegene prøvde de å redusere bondens forretningssans og vurderingsevne. De påsto at han oftest solgte med tap da han lot de fremmede skippere taksere lasten så lavt at fortjenesten ikke forslår «enten til hans skatters betaling eller levnets opphold». Hvordan det nå var eller ikke var med denne litt usannsynlige påstanden, så kom nok bonden etter hvert til å ligge under i kampen mot borgeren, særlig etter hvert som de nærmest liggende skogene ble hogd ut og tømmeret måtte kjøres eller fløtes lange veier. Dermed blir trelasthandelen mer kapitalisert, og bonden kan ikke lenger skaffe de store summer som må til. Så kommer enevoldskongene inn i bildet, og de ville gjerne regulere og sentralisere mest mulig under påskudd av at skogen måtte bevares og vernes mot griske og grådige hoggere, som ribbet den helt.

På denne bakgrunn må en vurdere de strenge bestemmelsene om ordnet hogst og salg og den sterke innskrenkning av sagbruksvirksomheten i 1680-åra. Først kom skogordinansen av 12. mai 1683, og den skulle egentlig gjelde for hele landet, men ble likevel fortrinnsvis en lov for Drammens-distriktet. Den fastsatte at store mastetrær bare skulle nyttes til den kongelige flåte, og de kunne ikke hogges eller utføres uten tillatelse fra majesteten. Bjelkehogst ble forbudt nord og vest for Modum, altså i Numedal, Hallingdal, Ringerike, Valdres, Hadeland og Land, da skogene her fikk som oppgave å forsyne sagene med tømmer. I et slags «overgangsområde», nemlig i Sigdal, Snarum, Krødsherad og Nykirke anneks var utførselen av bjelker sterkt begrenset. Endelig kommer et «friområde» med Modum hovedsokn, Eiker og bygdene på begge sider av Dramsfjorden ut til Rødtangen der de kunne hogge så mye bjelker de bare lystet under en viss tykkelse. Det groveste tømmeret ble forbeholdt sagene her også. Harde straffer venter hensynsløse overtredere av ordinansen. «Der endog finnes atskillige skoghatere som i henseende til den fordel de i deres dage derav kunne trekke, ingen consideration har for etterkommerne, mens hogger for fote sådan ubillig stor mengde av bjelker at mange skoger derover engang er uthogne», lyder de bebreidende ord, og slik rovdrift skal stoppes. Embetsmennene får også en oppstrammer fordi de er for slappe i sin kontroll. Mange av dem drev sjøl trelasthandel, men dette ble også satt en stopper for ved bestemmelse av 23. januar 1686. Ifølge den fikk verken amtmann, fut, toller, sorenskriver eller prest lov til å handle med trelast eller eie sagbruk i sitt embetsdistrikt.

Straks etterpå kom turen til regulering av sjølve sagbruksdrifta. En 3 mann sterk kommisjon med bl.a. bergråd Nils Mechlenburg på Skjelbred gård i Eiker som medlem la fram en grundig innstilling, og den godtok Kristian V. Fra 6. september 1688 stammer «designation på de sauger som aller nådigst er tillatt udi vårt rike Norge å bli stående og hvor mange bord på enhver saug årlig må skjæres». Alle sager som ikke hadde vært drevet i minst 30 år, skulle nedlegges ved siden av alle som sto på prestebols, kirkers og lagmenns grunn, uansett alder. Tallet på sagene i det sønnafjelske Norge ble nå redusert fra ca. 1200 til 664, og hver av disse fikk tildelt sitt bestemte kvantum bord, i alt 3.360.312, og kom derfor til å hete kvantumsag. For Liers vedkommende var kommisjonen temmelig hard og reduserte tallet av sager til 7. Bare Sjåstad, Grøtte, Solberg, Østre og Vestre Åsdøl, Kittelsrud og Horn kunne heretter sage på lovlig vis. Kvantumet for den største av disse sju, Sjåstad-saga, var 2000 bord. Det samme kvantum ble tildelt Solberg-saga, men de andre måtte nøye seg med fra 900 til 1200. De 7 sagene fikk til sammen lov til å skjære 9300 bord. Sammenligner vi skurmengden i Lier med for eksempel den på Ringerike og Eiker, blir det bare småtterier liungene pusler med. Ringerike fikk et såpass anselig kvantum som 491.600 bord eller over det 50-dobbelte av Liers, og Eiker 305.900. Her fans også enkeltsager som den på Skjelbred med et bevilget kvantum på 27.400 bord, så en må kunne si at den gode herr Nils Mechlenburg sannelig ikke hadde glemt seg sjøl ved fordelingen av privilegiene. Og her er vi inne på vel den viktigste innvendingen mot de nye restriksjonene, nemlig at de i uhyggelig grad favoriserte en liten klikk mektige borgere og rike bruksherrer på bekostning av de mindre pengesterke bønder og skogeiere. Men regulering og sentralisering var nettopp tidens trylleord i pakt med den snevre merkantilistiske tankegang om metallenes saliggjørende betydning for et land. Derfor får vi denne ensidige favorisering av næringsveier som kunne føre kontanter inn i landet, og trelasthandelen var nettopp en slik. Skulle den så gi flest mulig dalere, måtte den reguleres ut fra de styrendes allmektige og vise hånd. Dessverre for Danmark - Norge hadde de ingen virkelig Colbert, enda om noen av makthaverne kanskje innbilte seg å hamle opp med den økonomiske stormester.

Forholdet var også det at bjelkehogsten hadde vært den mest lønnsomme for bøndene, mens tilvirking av bord og stokker knapt dekket arbeidsomkostningene. Ser vi spørsmålet ut fra et snevert bygdeegoistisk synspunkt, kan vi si at Lier med de nærmeste bygdelag var heldig i og med sitt «bjelkeprivilegium», men for skogeierne i landet som sådant måtte det føles urettferdig. Heldigvis for bondestanden inneholdt ikke loven bare fiendtlig stemte paragrafer mot den. Før hadde det ofte vært vanlig at sagbrukseieren hadde betalt bonden med dyrt takserte matvarer, og følgen av det var en bunnløs gjeld for bonden, som i verste fall måtte gå fra sin odelsgård. Fra nå må all betaling vare kontant, og til kontroll skal bonden få en kontrabok som han så ved årets slutt kan sammenligne med kjøpmannens regnskaper. Halvparten av den eksisterende bondegjeld skal strykes, og de bruk som før har hatt førsterett til kjøp av bondens tømmer, mister dette privilegium, «såsom monopolier strekker seg alene til particulaires nytte og til almuens fortrengsel». Dette tok seg pent ut på papiret men i praksis ble det nok dispensert fra bestemmelsen, bl.a. overfor den søkkrike bruksherre i Drammen Mathias de Tonsberg, som både fikk beholde sine sagbruk og sin rett til første kjøp av tømmer. Derfor kan det ikke herske tvil om at sagbruksrestriksjonene av 1688 var til større skade enn gagn for bøndene, og de førte til en sterk sentralisering av trelastomsetningen i de rike borgeres hender.

Enda om det så ble en nedgang i det tillatte bordkvantum for Lier, er det tvilsomt om de strenge bestemmelsene førte til noen økonomisk katastrofe for bygda. Lier var da tross alt - da som nå - mer ei jordbruks- enn skogsbygd, og ikke så avhengig av skogbruket som mange andre bygder i Buskerud, særlig på Ringerike. Riktignok hadde de fleste Lier-gårdene skog som en «tilliggende herlighet», enten det nå bare var til «ildebrand og gjerdefang», eller det også rakk til «huggen last og gårds nytte». Dette kan Landkommisjonens oppgaver fortelle oss. En noenlunde fullstendig fortegnelse over fordelingen av skog på gårdene i bygda 1661 ser slik ut: (Vi må atter en gang ta forbehold om opplysningenes absolutte pålitelighet, for enkelte bønder var vel den gang - som seinere - litt beskjedne når de oppga sin eiendom til offentlige instanser.)

 

Til bjelker og smålast:

Til små- last:

Brensel og gjerdefang:

Gårds behov:

Til ryd dingsland:

Ingen skog:

Frogner:

24

29

40

5

 

15

Tranby:

10

7

9

12

 

3

Sylling:

14

5

3

11

2

3

             

Lier:

48

41

52

28

2

21


 

 

 

 

 

 

De fleste skogløse gårdene har hovedsoknet, mens Sylling relativt sett er mest skogrikt og kan levere trelast fra halvparten av gårdene. Nå hadde bøndene fra gammelt av en viss rett til hogst i kongens almenning, men de måtte hogge med måte. I brev av 6/10 1583 til lensherre Ove Juel blir innskjerpet at han må holde oppsyn med kronens skoger, for hvis bøndene fikk lov til å hogge som de ville der, kom skogene til å bli snauhogd i løpet av en mannsalder. Dette var svar på en klage fra bønder og prestemenn i Bragernes len over forbud mot hogst i skogene til de gårder som de bor på, både til eget behov og til sagene. Heller ikke får de bruke de sagfosser som kronen har part i. Svaret på den siste besvaring ble halvveis positivt: «Hvor ikke er leilighet, at odelsbønder av deres egne odelsskoger kunne have og bekomme til samme sagfosser, ville vi ikke have dennem, såmange vi have lodd og anpart udi, tillatt, men avskaffet, medens hvor det seg haver den leilighet, at de som samme sagfosser have, kunne have tømmer til dennem av deres egne odelsskoger eller andre bønders odelsskoger og ikke skulle ta det av våre og kronens skoger, der er vi nådigst tilfreds og ville at de nyte og beholde samme sagfosser for en tilbørlig fosseleie . etter den anparts leilighet, oss og kronen derudinden tilkommer.»

Bilde av Drammen. (I Pontoppidans «Norges Naturlige Historie.).

 

Stundom oppstår strid om retten i slike almenninger. I 1663 sender almuen i «Aske sogn» en «supplikation», der de hevder en gammel rett til hogst i kongens almenning mellom Lier og Vestre Bærum mot Holsfjorden. Nå er det kommet andre og «forhugger skougen for dem», noe det må bli slutt på. Resolusjonen gir dem medhold, men er det tvil, bør domsmenn avgjøre hvor grensene mellom bygdene går. At vedhogsten kunne bli nokså omfattende, skjønner vi bedre når vi veit at hver fullgård måtte ut med 20 lass ved i leidang.

Ellers er strid og uenighet ikke ukjente begreper i samband med skogsdrifta og alt dens vesen. Tømmeret skulle ikke bare hogges og kjøres fram til saga, skjæres og så transporteres videre til Bragernes. Nei, bøndene i Lier og Eiker måtte pent sørge for at kongens skip ble full-lastet med bord og bjelker. Og ikke bare det, men de var nødt til å stable opp tømmerflåtene ved elvemunningene, og når lasten vel var ombord, måtte de stundom slite og ro utover til Svelvik. Derfor er det ikke noe rart at liungene i den nevnte supplikasjon til Hannibal Sehested 1648 ber om en «forlindring anseendes den store besværing vi har med kronens skip, så ofte de her udi Drammen og udi Strømmen ved Hurderum ankommer, med våres folk dertil at utrede både til ladning og lastens utroing udi Strømmen, som er 2 mil, så og må utgå til sådant at forrette iblant 30, iblant 20 og somme tider mer og mindre personer, og ved samme arbeid at forbli åtte og seks dager tillike på våres egen kost og pengers utgift.» Videre måtte hver fullgård skaffe 5 favner ved, såkalt «Stuvholt», (til forstøtning av lasten) og mindre gårder tilsvarende.

Av stattholderens resolusjon går ikke fram at de fikk noen «forlindring» i det brysomme stablings- og lastearbeidet. Derimot skulle det greie seg med 4 favner stuvholt av hver gård, «dog god or- og bjerkeved, så at skipperne derover ikke skulle klage.»

I lensregnskapene kan vi rett som det er, lese om bønder som har fått bot for manglende eller forsinket levering av trelast. Bjørn Overn, Laurits Myre, Tore Valstad, Rasmus Enger og Birgitte Valle fikk i 1624 hver 1 ½ daler i bot, «for de ikke udi tilbørlig tider udi forleden høst har forskaffet tømmerlast til Kong. Majestets Skip «Haaebett» som da udi Drammen var liggendes». Og åtte andre Lier-bønder måtte betale 2 daler hver fordi de ikke i tide hadde skaffet loddemaster til samme skip. Sagskatten kunne også være vanskelig å greie ofte, og den blir stundom innkrevd enten saga var i bruk eller lå øde. Tingbøkene kan fortelle oss om mange slike stevninger for skyldig skogskatt, særlig i 1660-åra. Men tingbøkene inneholder også referat av mange andre saker i samband med skogsdrift, som f. eks. bord- og tømmerkjøring, tømmerhogst og fløtning og eiendomsretten til saggrunn. I 1655 stevner således Simen Lauritsen fra Kristiania - Bragernes Olav Eikeberg fordi den siste har latt 8 tylfter bord forsvinne sporløst på veien fra Lierskogen til Bragernes. Kjøpmannen krever en erstatning på 1 daler pr. tylft. 1664 kommer Erik Valle i heisen da han seks år tidligere hadde lovd å kjøre 100 furubord fra Svangstrand til Bragernes og ennå ikke gjort det. Noen år seinere stevner Rasmus Christensen på Holmen i Syllingdal Tollef Brevik fordi han «tilholder seg all den rettighet som citanten kan ha til den saggrunn og redskap som står i Brevikbekken.» Og endelig i 1685 må Christen Stillufsen møte i retten, anklaget av sjølveste futen, Johan von Cappelen, for ulovlig tømmerhogst i Rustadmarka. Det dreier seg om et såpass stort kvantum som 37 tylfter sagtømmer og 33 tylfter bjelker, og hele 19 kjørere er implisert i saka.

Men tømmeret kunne komme fram - eller forsvinne - på andre måter og. Nå er det vel få som betrakter Lier som ei typisk tømmerfløtingsbygd, men denne transportmåten har også forekommet ikke så sjelden i eldre tider. Den 18. des. 1657 «frambfoderit» Jon Halling-stad Olav Skjeggerud og tiltalte ham på vegne av Nils Hennum «for 5 ½ tylfter bord som han hadde annammet på hans vegne ved Ilebro og skulle løpe dem ut til Bragernes for ham og ikke ennå er etterkommet.» Saksøkte kom fram og bekjente, «nu udi forleden sommer å ha annammet foreskrevne bord å skulle forskaffe til Bragernes til Rasmus Christensen, og det ikke kunne skje formedelst ringe vann udi elven, og belovede det han på Nils Hennums vegne skulle stille Rasmus Christensen tilfreds derfor innen jul førstkommende. »

Av en annen rettssak får vi greie på noen vedpriser i datida. I 1669 stevnet nemlig futen Hans Grønbech bonden Nils Sandaker for ikke å ha levert 5 favner oreved og 1 favn tørr granved, som i alt kunne beløpe seg til 1 ½ daler. Sammenligner en så dette tallet med bordprisen, som sannsynligvis lå mellom 1 og 1 ½ daler pr. tylft, blir veden svært billig i forhold til trelasten, og vedhogsten kunne nok ikke være særlig innbringende. Men så var disse nevnte tresortene ikke akkurat så verdifulle den gangen i forhold til furua, som ga råstoffet til det meste av sagtømmeret. Riktignok likte hollenderne grana best, og fra bygdene rundt Drammen dro de med mange fine granbjelker.

Fans det så noen andre naturherligheter i Lier enn jorda og skogen, som kunne gi arbeid og livberging for en befolkning i stadig vekst? Til det må en kanskje svare nei hvis en med herlighet først og fremst tenker på malmrike forekomster i fjella eller store fiskestimer i sjø og elver. Dessverre oppdaget de verken gull, sølv eller kopper i bygdas «steile bjerge», men måtte pent nøye seg med mindre edle saker som utvinning av kalk. Fra 1661 melder Landkommisjonen at gården Stabekk har et kalkbrudd, og vi hører også om flere steinbrott på Lierskogen. Noen egentlig rikdom ble det ikke av dette, men likevel ga det nok mang en kjærkommen ekstraskilling.

Det samme var sikkert tilfelle med fiske, som er nevnt flere ganger i tingbøkene i samband med en eller annen rettssak. Den grundige Landkommisjonen nevner fiske som en herlighet til 5 gårder i Frogner sokn: Gilhus, Jensvoll (fjordfiske) og 3 gårder på Sørum, altså ved den nedre del av Lierelva. Laksen var nok den fiskesorten som ga det største økonomiske utbyttet den gangen også, og vi må ha lov til å anta at de fisket ikke så lite av denne ettertraktede skapning fra sjøen og et godt stykke oppover elva. At den sto høyt i kurs, må en også ha lov til å tro når vi leser at bisp Jens Nilsson på sin visitasreise i 1595 fikk en spekelaks av kapellanen Niels og samme gjæve gave av futen Mikkel Nielsen. Derfor ble det stundom strid om rettighetene, går det fram av tingbøkene. I august 1676 var det således åstedssak ved Møysund, da Jens Nilsen på Huseby, Peder og Simen Sørum hadde stevnet Amund Gilhus, Jakob Linnes, Alf Sundmann og Torger Tuverud for ulovlig fiske i elva. De saksøkte hadde nemlig bygd rusegardene sine fra veststranda nesten tvers over elva til øststranda, mens de egentlig ikke skulle gå lenger enn til midt i strømmen. Saksøkerne fikk medhold av retten, og rusegardene måtte fjernes. Liknende tvistemål forekommer også seinere i århundret, både på samme sted og lenger oppe ved elva, helt til Overn-eiet.

Naturligvis måtte liungene ofte nøye seg med simplere fisk enn laks. Jens Essendrop nevner i sin Liers beskrivelse 1761 flere fiskesorter, og går vi ut fra at bestanden ikke hadde forandret seg så svært fra århundret for, så fans følgende «svemmende Diur» i de Lierske sjøer og elver foruten laks: ørret, abbor, skall, flirer, flyndrer, mort, rokker, sik, gjedde, ål og løver. Den siste var en skapning som opptrådte på et bestemt sted i elva bare noen få dager i året, og sikkert identisk med den som i bygdemålet ble kalt laue.

Men det var vel ikke bare i det våte element at liungene kunne gjøre en god fangst. Rundt om i bygda var jo store skoger, og der tasset både bjørn, ulv og rev omkring nede mellom skjeggete trestammer, mens tiur og rype flakset over deres hoder mellom tunge kroner. Tingbøkene gir oss noen - riktignok sparsomme - opplysninger om jakt og fangst. Snarer var ikke noe ukjent fangstredskap får vi greie på gjennom et vitneutsagn fra Svend Svarteberg i 1668. I en rettssak fortalte han at 50 år tidligere nyttet ikke Solbergs oppsitter plassen Rudstaden til hogst eller beite, «mens brugte gilderer.» Skogenes konge, bjørnen, opptrådte visstnok ikke i noen stor mengde, ifølge Essendrop, men den ga iallfall livstegn fra seg stundom i form av ihjelslåtte krøtter. Tingboka for 1672 beretter om ei kvige som Jon Sørum har foret for en smed på Strømsø og som bjørnen nå har drept. Vi må også anta at ikke så få bjørner måtte bøte med livet, da liungene i likhet med andre jaktlystne landsmenn var utstyrt med skytevåpen. For at jegerne rundt omkring kunne være bedre rustet mot rovdyra, først og fremst bjørn og ulv, ble i 1617 delt ut 2000 gevær med hjullås, og noe seinere nye 2000. Disse hjullåsgeværa brente av med svovelkis istedenfor lunte, og hadde en skuddlengde på ca. 200 m, mens vekta var 7 kg. Hvor mange av dem som kom til Lier, veit vi ikke, men det er rimelig at bygda fikk sin rettmessige kvote. Og det kunne nok trenges, blant annet for å holde en grådig gjest som gråbeinen på tilbørlig avstand.

Enda om både gull og sølv i naturlig tilstand sviktet liungene totalt, greidde de likevel å slå litt ekstra mynt på ymse vis. Ved siden av binæringer som jakt og fiske var det ikke så få som skaffet seg klingende dalere med kjøring og føring av varer. Husdyrstatistikken for Lier 1657 med nesten 2 hester i gjennomsnitt pr. bruk forteller tydelig nok at behovet for denne trufaste sleper var stort. Den transporten som uten sammenlikning sto som nummer en, var bordkjøringa til Bragernes. I «Ryttergårdsbesiktigelse 1689-91» står anført ved svært mange brukere: «Kan ikke leve av gårdens egen avl og avgrøde, men må kjøpe både til føde og sed. Driver med bordkjørsel for Bragernes-borgere.» Og enda om gården kunne brødfø dem «når gode år er» og ga «noget lit» brenneved å selge, kjørte de likevel bord til Drammen.

Derfor er det slett ikke få som har fire hester på stallen, ja på Hørte og Holtsmark står det til og med fem. Denne kjøringa var ikke forbeholdt bare gårdene nærmest byen, men strakk seg helt opp til Sylling, da trelastoppkjøperne på Bragernes dreiv utstrakte forretninger rundt i bygdene. Trafikken etter veiene i bygda - eller de «råk» som skulle forestille å være det- var således svært livlig. Men transporten kunne også gå i motsatt retning, til Holsfjorden og videre oppover Ringerike. Dette gjaldt nok mest finere byvarer, gjerne fra utlandet, som en velsituert embetsmann eller andre «honoratiores» ønsket seg. Likevel var det ikke bare direkte luksusgjenstander som gikk denne veien, men også datidens nødtørftighetsvarer som malt, korn og salt.

I 1655 blir Pål Valle stevnet av Johan Snell, forrige fut i Hallingdal, for 4 ½ daler i gjeld. Bonden kunne da levere to sedler, utstedt av futens hustru Marte, for føring fra Bragernes til Holsfjorden. Videre anga han å ha ført opp 2 ½ tønne malt på 2 hester, og for det skulle han ha 1 daler. Samtidig reid Marte sjøl på én hest og hadde føring med en annen hest. Alt dette hevdet da bonden måtte trekkes fra gjelden, og det hørtes nokså rimelig ut. Hvor stor trafikken over Holsfjorden egentlig var, kan vi ikke vite nøyaktig. Sannsynligvis var den slett ikke liten, og etter hvert som Hønefoss vokste fram på 1600-tallet, økte den nok betydelig. Mange hallinger, valdriser, hadelendinger og landinger reiste også gjennom her når de skulle til Bragernes for å handle eller søke arbeid.

Enda næringslivet i Lier fra gammelt av var ensidig basert på jorda og det den kastet av seg, får vi en slags differensiering i det små på denne tida. Således dukker nå håndverkerne opp i større utstrekning enn for, ikke bare skreddere og skomakere, men også smed og murmester, ja noe så fint som «klensmed». Den siste yrkesbetegnelsen finner vi så tidlig som i 1595 i samband med navnet Morten, og går vi til neste århundre, vrimler det av håndverkere i tingbøkene. Snart er det Christopher skredder som er røket i tottene på Erik skomaker, dernest skylder Halvor smed skatt, og så blir Jens murmester stevnet for leiermål bedrevet med Ane Christensdatter, som han lover å gifte seg med. I hvor høy grad disse var bare håndverkere og ikke noe annet, er umulig å avgjøre. Sannsynligvis hadde mange av dem litt jord ved siden av og kunne vel nærmest regnes som et slags husmenn. Iallfall står det oppført sammen med disse i futens skatterestanseliste fra 1667, og den er på hele 2 ½ side. Yrker av mer eksklusiv art hadde jordmora og bartskjæren. Lisbeth Eegeberg er den første jordmor vi kjenner til i bygda, og hun «praktiserte» så pass tidlig som i 1669. Biskop Jens Nilsson forteller i sin reisebeskrivelse at på «Løffuegaard» (Lågjord) bor en «heder Niels badschier.» Etter et slagsmål i 1669 ble Loduig Barbeer hentet for å forbinde Aslak Jonsen, som hadde fått et knivstikk i kroppen. Og siden vi er kommet inn på folk med kvasse våpen i sin utøvende gjerning, kan vi like godt ta med skarpretteren og rakkeren også. Lier hadde nemlig den tvilsomme ære å forsyne Skien med en «Skarp Rikter» i 1610, idet Arve Rasmussen, som var dømt fra livet, ble av kongens befalingsmann, Alexander Rabe van Pappenheim til Libanon, benådet «dog med sådan kondisjon og forordning at jeg nå selv skal avskjære begge mine ører og blive her en skarp rikter, at straffe og refse misdædere.» Rømmer han eller unndrar seg plikten, skal han «henges udi en Galge som jeg fortjent haver.» Ja, helt til det nåværende Sverige eksporterte bygda en mann av denne blodige profesjon, nemlig Endre Jonsen fra Li. Dessverre var han kommet i skade for å ha brukt øksehammeren på sin husbond i Røyken, dermed rømte han og havnet etter mange gjenvordigheter i Jemtland, hvor han ble fakket, dømt til døden og etterpå benådet av velbårne Tage Tott til Egede. Men vilkåret var at han måtte tjenstgjøre som skarpretter i det bøddelløse distrikt.

Når folk utvandrer, skjer det blant annet på grunn av trange kår og små arbeidsmuligheter hjemme. For skarpretterens vedkommende vil vel ingen beklage en manglende sysselsetting, da det skulle være et godt bevis på at folk oppførte seg noenlunde sømmelig iallfall. Verre var det naturligvis når frisk, sterk ungdom ikke fant noen arbeidsplass i bygda, men måtte dra ut. Utvandring i egentlig forstand kan en nok ikke snakke om i denne perioden, men tilløp fins. Allerede i 1528 hører vi om «Eivind i Gullaug» som betaler 2 mark i sakefall, «for han måtte segle», (reise til sjøs). Samme år er 3 mann fra Eiker i en liknende stilling, og her står det tydelig at de måtte segle med hollenderne, noe som liungen vel også gjorde. Mot å svare et visst gebyr til statskassa fikk de altså bevilling til å tre i utenlandsk tjeneste. Den nederlandske flåten skjøt en eventyrlig vekst utover dette og første del av neste århundre helt til den engelske navigasjonsakten kom i 1651 og satte en stopper for framgangen. Tallet på den vesle nasjons skip skal ha vært 16.000, og for å bemanne denne kjempestore flåten trengte de sjøfolk også fra andre land. Sannsynligheten taler for at ikke få unge menn fra Lier søkte hyre om bord på hollandske skip, som vi veit hadde et svært livlig samband med Drammen. Enkelte av disse vendte kanskje tilbake til heimbygda etter endt seilas, mens andre slo seg trolig ned i Holland på sine gamle dager.

Men liungene hadde også, som tidligere antydet, et livlig samkvem både med hollendere, dansker og andre fremmede enda om de ikke dro ut i den vide verden. Dette gjaldt ikke bare omsetning av skogsprodukter til de utenlandske skippere som lå i Drammen, men også kjøp av andre varer. Og på samme måte som ved trelasthandelen blir det også en bitter kamp mellom bonde og borger om denne mer generelle rett til å handle med utlendingene, en rett som liungene og eikværingene hevdet å ha fra gammelt av.

Gårdsregister

Innhold