Nye bruk og plasser blir til

Gårdsregister

Innhold

Den kraftige nyryddinga i Lier fra førstningen av 1600-tallet hadde nesten stanset opp ved midten av århundret, og brukertallet økte med bare 12 fra 1665 til 1690, da det var 248. Denne tilsynelatende stillstanden varer ved også i det nye århundret, muligens på grunn av den store krigen. Således er det ikke mer enn 252 bruk i 1723, altså en svak økning på 4 i en 30-års periode. Men i de neste 80 år blir det atter fart i utviklingen slik at ved inngangen til det følgende århundre i 1803 er det hele 438 bondebruk i bygda. Det finns nemlig forholdsvis nøyaktige oppgaver over gårdene fra 1723, da det kom forslag til ny matrikkel, og fra 1803, i samband med jordskatten.

Gammelt kart over Lier (Etter Essendrop).

 

En fullstendig oversikt over gårder og bruk i bygda de to nevnte år skulle da se slik ut:

 

Gårder 1723:

 

Frogner:

Tranby:

Sylling:

Lier:

Gårder med skog

75

29

30

134

Bruk under gårder med skog

96

36

38

170

Gårder uten skog

42

16

6

64

Bruk under gårder uten skog

57

18

7

82

Gårder i alt

117

45

36

198

Bruk i alt

153

54

45

252

Gårder med seter

37

7

7

51

Gårder med kvern

27

9

8

44

 

Gårder 1803:

 

Frogner:

Tranby:

Sylling:

Lier:

 

Fullgårder:

76

15

10

101

Bruk på

»

200

45

16

261

 

Halvgårder:

33

10

6

49

Bruk på

»

61

20

15

96

 

Ødegårder:

8

20

20

48

Bruk på

»

12

34

35

81

Gårder i alt:

117

45

36

198

Bruk i alt:

273

99

66

438

Gårder med skog:

79

29

29

137

Bruk på gårder med skog:

213

63

50

326

 

I denne 80-årsperioden har det altså foregått en kraftig jordbruksekspansjon i Lier, og studerer vi talla litt nøyere, finner vi snart at framgangen er stor i hele bygda. Riktignok er den prosentvise økningen i Frogner og Tranby, ca. 80, atskillig høyere enn i Sylling med ca. 45, men det siste er også et pent resultat. Dermed blir totalstigningen i antall bruk for Lier nærmere 75 %. Skal en fremheve noen få gårder med sterk bruksdeling i denne tida, må det for Frogners vedkommende bli Myre, der brukertallet steig fra 3 til 8, Jensvoll 1 til 5, Linnes 1 til 4, Hval 1 til 5, Eriksrud 3 til 9, Renskog 3 til 9 (nærmest husmannsplasser under presteenkesetet), Meren vestre 1 til 9, Meren søndre 1 til 5, Brastad nedre 2 til 7, Stokke 2 til 6, Kovestad 1 til 6, Høvik 1 til 7. I Tranby viste Opsal øvre en pen framgang fra 2 til 5, Nordal 1 til 6, Klemmetsdal 2 til 6, Overen 1 til 4, Torsrud 2 til 6, Rød 1 til 4, Onstad 1 til 5. Sylling derimot har bare noen få gårder med markert stigning: Valstad 1 til 4, Kopperud 1 til 4 og Kittelsrud 2 til 6.

Sammenligner vi videre brukertallet på henholdsvis full-, halv- og ødegårder, finner vi akkurat det vi hadde ventet: Det gjennomsnittlige tall på hver fullgård er for hele bygda ca. 2,6, ja for Tranby er det sogar 3, for halvgårdene er det knapt 2, mens hver ødegård må nøye seg med 1,7 bruk. Setter vi så de mer eller mindre skogrike gårder opp mot de skogløse, blir det en ikke liten overvekt for de førstnevnte 137, idet hver av dem har 2,4 bruk mot bare 1,8 for hver av de sistnevnte 61.

Denne veldige økningen på bortimot 200 bruk ser virkelig imponerende ut, særlig dersom vi ensidig sammenligner tallet med det fra 1723. Det går naturligvis ikke an, for vi må med en gang være klar over at de fleste nye bruk var små med liten skyld i forhold til de eldre bruk. Ikke så få av dem var til og med vurdert bare til 1-2 lispund og enda mindre. Slike bruk hadde både en «ringe» avling og beskjeden buskap og skilte seg stundom ikke så svært mye fra de beste husmannsplassene. Men det kan heller ikke være tvil om at det ble dyrket mye jord på slike bruk. Noen egentlig rydding av helt nye gårder har vi ikke i Lier i denne perioden, derfor foregår all dyrking og rydding innenfor grensene av de gamle gårdene, og da trolig mest på de nye bruk. Omfanget av en slik nyrydding kan en få et noenlunde sikkert bilde av ved å sammenligne utsæd og avling henholdsvis i 1723 og 1803. Også her er vi så heldige å ha sikre opplysninger. Oppgavene fra førstnevnte år er mest utførlige, for de omfatter også husmannsplassene ved siden av at de skjelner mellom havre og blandkorn. Jordskatten 1803 derimot gir oss bare utsæden i antall tønner, men nevner samtidig hvor mange foll det er på hver gård. Derfor er det lett å regne ut den sannsynlige kornavling på bondebrukene, og så anslagsvis legge til avlinga på husmannsplassene.

Utsæd og avling 1723:

   

Frogner:

Tranby:

Sylling:

Lier:

   

Utsæd

Avling

Utsæd

Avling

Utsæd

Avling

Utsæd

Avling

   

tønner

tønner

tønner

tønner

tønner

tønner

tønner

tønner

På gårder

blandkorn

83 ¾

335

30

120

22

88

135 ¾

543

På husmannspl.

»

1 ¾

7

       

1 ¾

7

Blandkorn i alt

 

85 ½

342

30

120

22

88

137 ½

550

På gårder

havre

1135 ¾

3407

326

978

246 ¾

740

1708 ½

5125

På husmannspl.

»

58 ¼

175

11 ¼

34

12

36

81 ½

245

Havre i alt

 

1194

3582

337 ¼

1012

258 ¾

776

1790

5370

Korn i alt

 

1279 ½

3924

367 ¼

1132

280 ¾

864

1927 ½

5920

Høyavling i lass:

   

2796

 

905

 

657

 

4358

 

Ifølge tiendeoppgaver ble gjennomsnittsfollet for blandkorn satt til 4 og for havre til 3, tall som trolig lå i underkant av de virkelige. Iallfall er det helt andre tall jordskatten 1803 opererer med, den har nemlig angitt follet på hvert bruk, og da nærmer det seg sterkt 5, idet det er 4,9 i Frogner og Tranby, mens Sylling med sine frosttruede gårder på Øverskogen må nøye seg med 4,7. Således oppgis at på Skustad søndre får de bare 2 foll. Til sammenligning kan nevnes at på Myre og Brastad i Frogner avler de 8 foll, på Eik 7, noen få gårder kan prale med 6, mens hele 149 oppgir 5 foll.

Tallene fra 1803 er ellers følgende:

Utsæd i tønner:

   

Frogner:

Tranby:

Sylling:

Lier:

På fullgårder

1208

245

167

1620

På halvgårder

272

82

70

424

På Ødegårder

35

119

124

278

         

I alt

1515

446

361

2322

 

Multipliserer vi så disse tall med de tilsvarende foll, får vi en kornavling på mellom 11300 og 11400 tønner på alle bondebruka. Regner vi videre forsiktig med at hver av de 200 husmennene sådde 2/3 tønne korn og fikk det firdobbelte igjen, nærmer vi oss en totalavling på 12000 tønner i Lier dette året. Dermed skulle avlinga da være omtrent dobbelt så stor som 80 år tidligere. Disse oppgavene kan også fortelle oss andre interessante ting. De 252 bøndene i 1723 sår til sammen 17081/2 tønne havre og 1353/4 tønne blandkorn; det gir en middelutsæd på ca. 7 1/5 t. pr. bonde. I Lier fans den gang 128 husmenn, (som skal få en nærmere omtale seinere) og de sådde alt i alt 811/2 t. havre og 13/4 t. blandkorn, som atter gir et middeltall på ca. 2/3 t. pr plass. Hver bonde sådde da med andre ord omtrent 11 ganger så mye korn som hver husmann. Og når det gjaldt avlingene, ble sikkert forskjellen enda større, fordi husmennene oftest hadde magrere jord og mindre gjødsel.

Uthus hos Karen Egge. (Nå revet ned.)

Tar vi for oss oppgavene fra 1803, gir de oss beskjed om noe som vi kanskje kunne tenke oss på forhånd. Utsæden på hvert bruk på fullgårdene er litt over 6 tønner, på halvgårdsbruka nesten 41/2 t. og på ødegårdsbruka bortimot 31/2 t. Hovedgrunnen til at forskjellen ikke er enda større, må en vel søke i den sterke oppdeling av fullgårdene og delvis halvgårdene utover 1700-tallet, mens ødegårdene holdt seg mer intakt. At bruksdelinga hadde gått ut over størrelsen på gårdene og åkervidda, får en levende inntrykk av gjennom nedgangen i middelutsæd pr. bruk fra 1723 til 1803. Det sistnevnte år sådde hver bonde i Lier bare ca. 51/4 tønne korn, i motsetning til bestefaren som hadde greidd 2 tønner mer. Nå kan det tenkes at de forskjellige generasjoner ikke strødde ut den gylne sæd like rikelig i den svarte jorda. Skal en tro sokneprest Hans Strøm, og det bør en gjøre, sådde de tjukkere i førstningen av dette århundret enn i slutten. I sin beskrivelse over Eiker fra 1784 forteller denne lærde prest og titulære professor at tidligere var det vanlig å nytte 1/2 tønne utsæd pr. mål, men nå greier de seg gjerne med bortimot 3 skjepper (1 skjeppe = 1/8 tønne), slik at 1 tønne såkorn skulle rekke til omlag 3 mål. Legger vi disse tallene til grunn for utregningen av åkervidda i Lier, skulle 19271/2 tønne utsæd i 1723 svare til ca. 4000 mål åker, men 2322 tønner i 1803 burde da være tilstrekkelig til nærmere 7000 mål. Og det høres ikke så aller verst usannsynlig ut.

På samme måte som kornavlinga økte sterkt denne perioden, må en ha lov til å tru at engarealet ble utvidet og ga større avkastning. Fra 1723 fins oppgaver over antall høylass på hvert bondebruk, men ikke på husmannsplassene (se s. 266). Regner vi at hver husmann produserte 1-2 lass, skulle den totale høyavling for Lier ligge et sted mellom 4500 og 4600 lass. Jordskatten 1803 gir ingen opplysninger om høyavling, men det ufullstendige matrikkelutkast fra 1760 har den med. Det viser seg da at på de fleste gårdene som er nevnt, er tallet på lass mye høyere i 1760 enn i 1723, på enkelte sogar fordoblet, som f. eks. Hval, der avlinga er 60 lass i 1760 mot 30 en mannsalder tidligere.

Nå er vi så heldige å ha utførlige oppgaver over husdyr både fra 1723 og 1803, og de kan tydelig fortelle om framgangen. Dessverre er heller ikke disse helt fullstendige, for de omfatter bare bondebruka. Dessuten er ikke den gryntende gris funnet verdig til å komme med, og i 1803 heller ikke den mækrende geita. Ellers ser tallene slik ut:

Husdyr 1723 og 1803:

 

Frogner:

Tranby:

Sylling:

Lier:

 

1723

1803

1723

1803

1723

1803

1723

1803

Hester

250

369

81

121

68

108

399

598

Kyr

1085

1283

347

427

265

351

1697

2061

Sauer

740

826

237371

180

308

1157

1505

 

Geiter

6

-

2

-

8

-

16

-

 

Utregnet i såkalte kyrlag, (1 kyrlag = 1/2 hest, = 6 sauer = 6 geiter - 2 svin) skulle det gi 2691 i 1723 og 3508 i 1803, altså en økning på over 30%. Til dette må vi føye dyra på husmannsplassene, og antar vi at krøtterholdet var 1-2 kyr, og 2-3 sauer på hver plass, vil det samlede antall kyrlag bli 2800-2900 i 1723 og 3800-3900 i 1803. Da er ikke grisene med, men hvor mange det fans av disse skapningene rundt omkring i bygda, er umulig å vite. Av statistikken kan vi lese at prosentvis har hesteavlen hatt størst vekst, ca. 50, men økningen for sauene er litt over 30 og for kyrne bare noe over 20. Forklaringen til dette må vel først og fremst være det stadig stigende behov for hestehjelp til all slags leie- og pliktkjøring. I andre bygder var således økningen for kyrnes vedkommende større enn for hestenes, f. eks. i Eidsvoll, der det i 1819 var 20% flere storfe enn i 1723, men bare 14% flere hester. Derfor må en ha rett til å hevde at tallet på hester i Lier var svært stort i forhold til de andre krøtterslaga. Og alle hestene i bygda er uskårne, påstår sokneprest Gjerdrum i 1745, «så en fremmed om sommertider kan ikke uten livsfare reise her med hopper eller valaker. Dette er bondens store skade», mener både presten og bøndene sjøl, men ingen vil være de første til å kvitte seg med de spreke hingstene.

Før vi går videre og omtaler gårdsdrift og dyrkingsmåter, kan det vel være på sin plass å nevne noe om husmannsvesenet i denne perioden. At det ble stadig flere husmenn nå, er lett forklarlig når en tenker på den kraftige folketilveksten. Enda om det ble skapt 186 nye sjølstendige bruk på disse to mannsaldrene, greidde de ikke å sysselsette mer enn en viss del av befolkningsoverskuddet. Den andre delen måtte oftest ty til en mager husmannsplass dersom den ikke ville reise ut i verden på lykke og fromme. Det siste var oftest for risikabelt, da var det tross alt tryggere å sulte seg gjennom tilværelsen i heimbygda i ei lita stue med en ofte utpint jordlapp til. Et slikt liv var iallfall bedre enn eventuelt å havne på Christiania Tugthus som straff for ørkesløshet og dagdriveri. Den såkalte tyendelovgivning fra 1754 var nemlig svært streng - ja rigorøs -, for den bestemte at alle ledige skulle værsågod ta tjeneste. I motsatt fall vinket en trøstesløs tukthustilværelse like rundt hjørnet. 1740-åra førte også en jamn økonomisk oppgang med seg, som fortsatte i neste desennium. Dermed økte behovet for arbeidskraft, spesielt i jordbruket, og det resulterte blant annet i at den tidligere foraktede og sogar forfulgte husmann ble en ettertraktet artikkel. Derfor kunne heller ikke myndighetene rolig se på at han liten eller ingen rettssikkerhet hadde i forhold til jordherren. Så kommer noen lover og forordninger i midten av århundret som skal gjøre stillingen hans tryggere og yrket mer tiltrekkende. I 1750 ble bestemt at alle husmannskontrakter måtte tinglyses, en ordning som besto bare et par år da det viste seg umulig å realisere den. For framtida skulle den gjelde bare for husmenn som bodde «utengjerdes» og ikke for de «innengjerdes». 1752 kom en forordning om at skylda ikke burde forhøyes for ryddede plasser, som også fikk tiendefrihet. Dette var sjølsagt til stor fordel først og fremst for bøndene, samtidig som «peuplering» (folkeøkning) og oppdyrking ble tidas trylleord. Og hvem var nærmere til å «peuplere» og rydde enn nettopp husmannen?

Som ventelig var, utviklet husmannsvesenet seg sterkest i de rike skogs- og jordbruksbygder østa- og nordafjells og i de mest typiske fiskeridistrikter. Her var ekspansjonen voldsomst og skapte størst behov for ny arbeidskraft. Det ser vi også klart ved å betrakte utviklingen i Lier fra 1723 til 1803:

Husmenn 1723:

 

Frogner:

Tranby:

Sylling:

Lier:

På gårder med skog:

52

23

25

100

På gårder uten skog

22

4

2

28

         

I alt

74

27

27

128

Av husmenn på gårder uten skog er 9 på Frogner prestegård, 5 på Huseby og resten - 14 - spredt rundt på andre gårder.

Husmenn 1803:

 

Frogner:

Tranby:

Sylling:

Lier:

På fullgårder

103

17

38

158

På halvgårder

10

3

8

21

På ødegårder

0

6

15

21

         

I alt

113

26

61

200

 

Sammenligner vi også her forholdet husmann-gård med eller uten skog, får vi samme resultat som før: Flest husmannsplasser under de mer skogrike gårder, nemlig 147, mens det er 18 under svært skogfattige gårder og 35 under de helt skog løse (fremdeles 9 under prestegården.) Dette styrker oss i trua på at behovet for arbeidskraft jamt over økte til mer skogrik gården var på grunn av at sysselsettingsmulighetene utenom sjølve onnetidene måtte være gunstigere for en bonde med skog enn for en yrkesbror uten. Av verditakster, f. eks. fra 1803, ser vi også at en skogrik gård ble vurdert atskillig høyere enn en skogløs med tilsvarende jordvidde og buskap. Nå kunne nok ikke husmannen berike seg på bondens bord og tømmer, men kanskje det skaffet ham sikrere arbeid og mer brød enn om han måtte flakke rundt hos andre. Også i Lier fins eksempler på at to gårder kunne ha en husmann sammen, som f. eks. på Viulstad, der hver gård hadde en halv husmann.

 

Myra.

 

På disse små og ofte skrinne plassene måtte det bli en mager levemåte for husmannen og hans familie. Som tidligere omtalt, sådde han i 1723 gjennomsnittlig 2/3 tønne korn, overveiende havre. Ifølge det oppgitte middeltallet 3 foll for denne kornsorten da skulle det gi en avling på 2 tønner. Strekker vi oss til 4 foll, blir høsten bortimot 3 tønner, men selv det var for lite til å mette en munn på husmannsplassen, som oftest hadde mange å brødfø. Familiefaren og -mora var derfor nødt til å søke det manglende utkomme utenfor sjølve plassen, og jordeieren ble da oftest den nærmeste å ty til. Stundom kunne denne være far til husmannen, som da gjerne var en yngre sønn på gården. Om dette forekom ofte eller sjelden, er vanskelig å si, for kildene er utilstrekkelige her. Men fra skrifter og tingbøker fins enkelttilfelle, som f. eks. i 1785 da bonden Knut Olsen Haugerud stevner sin sønn husmann Gullik Knutsen, for gjeld. Først skylder han 4 daler i avgift for plassen, så har han lånt 1/2 daler og endelig er 7 tønner korn ubetalt. Dessuten krever han erstatning fordi Gullik har brent gjerdene på plassen og ødelagt husa. Faren blir forresten i et annet høve omtalt som «en trettekjær mann», med det forklarende tillegg at han er «halling av geburt». Rasediskriminering var altså ikke et ukjent fenomen i gamle dager heller, selv ikke i den forholdsvis fredelige Lierbygda.

Slike tretter mellom bonde og husmann var nok ikke sjeldne, for ofte forelå ikke skriftlige kontrakter, men bare muntlige avtaler, og disse ble vel ikke alltid holdt. Likevel nevnes festevilkår og arbeidsplikt i enkelte skifter, således i 1751 fra Vestre Meren, som har 2 husmannsplasser, Rundtom og Ollestua. Den første er «accordert bort for 11/2 arbeidsdag ukentlig, der for året utgjør 6 daler 48 skilling,» men den siste slipper med 1 dag pr uke, a 8 skilling. Dette var en vanlig daglønn den tida, noe som også går fram av Essendrops Lier-beskrivelse 1761. Han oppgir daglønna for en husmann til 6 sk. og kosten i vinterhalvåret 14/10-14/4, ellers var det 8, unntatt i høyberginga da den gjerne steig til 12. Derfor må husmann Gunder Svendsen på Rundtom sies å være heldig som fikk 12 sk. daglig for 78 dager han hadde arbeidet for enka og arvingene på Meren. Til bevis la han fram «den tallstokk hvorpå er oppskåren så mange arbeidsdager som Gunder Svendsen haver gjort fra den tid, nemlig d. 14. april 1750, da siste regnskap med afgl. Ole Pedersen Meeren er gjort» og til denne døde. Samme betaling får han også pr. mål åker, som han har skåret i lag med kona. Husmannen Jacob Christensen på Ollestua hadde også arbeidslønn til gode etter 12 sk. daglig, og beviset hans var den selvsamme tallstokk. Etter at lov om «Forligelsescommissioner» kom den 20. jan. 1797, finner vi ofte tretter mellom bønder og husmenn nevnt i protokollene. Dersom det ble forlik, gjaldt jo det som en slags kontrakt, som dermed kan gi oss gode opplysninger om forholdene. I 1802 stevnet Amund Amundsen Sylling husmann Gulbrand Eriksen for kommisjonen med krav om enten å levere tilbake det han hadde innhegnet for mye til plassen Langjern, eller å «erlegge» en forhøyet årlig avgift. Stevningen resulterte i følgende forlik:

1) Husmannen Gulbrand Eriksen beholder fremdeles hva han hittil har hatt innhegnet fra gården Sylling, som plass kalt Langjern. imot at han

2) derav erlegger årlig avgift 6 dlr., som tar sin begynnelse fra inneværende års 1. jan. og betales hvert års 24. des.

3) Når og så ofte husbonden Amund Amundsen måtte behøve å påkalle ham, skal han uvegerlig innfinne seg til arbeid imot 8 sk. daglig alle årets tider og 12 sk. daglig i høyslåtten, alt på jorddrottens egen kost.

4) Husmannen tillates å la sine kreature havne i jorddrottens havning med dennes egne kreature, etter at høyslåtten er til ende.

5) Hva jorddrotten og husmannen kan tilkomme hos hinannen, skal hvert års jul være avgjort for det forbigangne år.

6) Når husmannen ikke tilbørligen etterkommer hva han har forbundet seg til, opphører hans bruksrett til plassen, den han da blir forpliktet til å fravike, samt å ryddiggjøre de på plassen stående hus, enten ved bortflyttelse eller overlatelse til jorddrotten for den pris de kan bli forenet om.

7) Men når de her bestemte plikter etterkommes, blir husmannen og hans hustru, Marthe Pedersdtr., på sin livstid sittende på plassen, imot at hun etter mannens død oppfyller samme vilkår.

I et annet forlik fra 1812 mellom Tollev Svang og Rasmus Madsen er nevnt den samme avgift, 6 rdl., og delvis den liknende arbeidsplikt. Dessuten må husmannen «forskaffe» en mann ved strandarbeid til «landdreet» og bordstabling «når denne forefaller». Endelig «når han har en tjenestepike eller annet arbeidsduelig fruentimmer i sitt brød eller hus, skal han lade henne være behjelpelig på gården når hun påtrenges ved markarbeid, dog ei lenger tid enn 6 dager, men er det intet fruentimmer i hans hus eller brød, bortfaller denne post». Var husmannsplassen av de bedre, kunne avgiften være så pass høy som 12 daler, men vi har også eksempler på at den gikk helt ned til 21/2 daler årlig. Reint unntaksvis fødde de hest på de allerbeste plassene, således hadde Johannes Merenhaugen en, som han forpliktet seg til vederlagsfritt å overlate til husbonden, Nils Gundersen Meren, 2 dager hver høst. Slike klare bestemmelser om plikter og eventuelle retter var svært greie å ha for husmannen, så risikerte han ikke å bli offer for bondens luner og forgodtbefinnende. Dermed kunne han og sitte trygt på plassen når han svarte sine forpliktelser, noe han ikke hadde gjort i førstningen av 1700-tallet. Da skulle det ikke mye til før han ble sagt ut fra plassen og måtte flytte. De små og skrøpelige husa der var oftest hans eiendom, men hva hjalp vel det når han ingen steder hadde å sette dem i tilfelle de bestod av så pass friske materialer at de tålte en flytting. Ofte var de både morkne og halvråtne, og ved skiftet etter kone nr. 2 til husmann Anders Ellensen på Taije (el. Taje) under Berfløt i 1798 ble bygningene taksert til 6 rdl. Armod og elendighet rådde hos ham som andre husmenn, for da boet etter hans kone nr. 3 skulle «beskikkes», viste det den nette netto av hele 2 riksdaler. Det eneste av denne verdens goder som selvsamme Anders hadde en viss rikdom av, var kjerringer, nemlig 4 i tallet, og han overlevde dem alle.

Men det hendte nok at de fikk medhold i sine besværinger over urettferdig behandling også. I 1725 klager således husmennene i Lier over at kaptein Wibe, som er tilskjøtet kirkegodset, har fått dom for at de skal betale 2 ort danske hver til kirken. Den strenge offiser har latt dommen eksekvere og fra husmennene «udvorderit alt det de trenger til subsistence for dem, hustruer og børn». De ber nå om «oppreisning» for samme dom slik at de kan stevne den inn for vedkommende «oberdommer». Og de fikk virkelig en slik oppreisning.

Ellers var det ikke så mye medhold og sympati denne stadige voksende underklassen møtte, og futen Jens Christian Kyhns ord om husmannskåra på Romerike kan sikkert også gjelde Drammens-distriktet: «Hårdt og syndig handles der i alminnelighet mot husmenn; så lenge de er friske og sterke til arbeid, tåles de noenlunde, men i motsatt fall blir de jaget bort og forvandles til legdslemmer og betlere».

Arbeidskraft var det som trengtes rundt om på eldre og nyere bruk, for maskiner fans ikke, og redskapene var fremdeles få og primitive. Gårdsdrifta var gammaldags og tungvint, og dyrkingsmåtene krevde nå som før mye slit basert på den rå muskelkraft.

Gårdsregister

Innhold