KILDER

Gårdsregister

Innhold

Nye bruk og plasser blir til: Matrikkelutkast 1723, jordskatten 1803, Hans Strøm: Physisk-Oekonomisk Beskrivelse over Eger Præstegield, Sokneprest Gjerdrums svar på Sjørsmålene 1743, Forliksprotokoll 1, Tingbok 58 (151), Skifteprotokoll 4 (311), Supplikkprotokoll 1725, Sverre Steen: Det norske folks liv og historie V-VII. Fladby: Eidsvoll bygds historie I 2. del. Essendrops Lierbeskrivelse.

Gårdsdrift, dyrkingsmåter og avdrått: Essendrops Lierbeskrivelse, Matrikkelutkastet 1723, jordskatten 1803, Strøms Eikerbeskrivelse og Sunnmørs beskrivelse, Akershus stift og amt, innkomne saker, pk. 61 XI, 70 VI, 74 X, 78 VIII og 94 X. Erik Pontoppidan: Norges naturlige historie I (156), Skifteprotokoll 4 (138) og 9 (43 b), Forliksprotokoll I, Lier kalls kopibok 1737-1759 og 1785-1875, Kongelig fullmektig Grønvolds krønike I og II, Jens Kraft: Topografisk-statistisk beskrivelse over kongeriket Norge I, Olav Skard: Hagebruket i Lier, Odd W. Thorson: Drammens historie. Tingbok 43 (160), 49 (50), 51 (61-62), 52 (315-17), 58 (237-38). Reinton: Folk og fortid i Hol.

Eiendomsforhold og jordverdi: Matrikkelutkastet 1723, Jordskatten 1803, Rolf Fladby: Eidsvoll bygds historie I, 2. del, Liers historie 1., Tingbøker.

Skogsdrift, sagbruk og trelasthandel: Akershus stift og amt, pk. 30 111, 58 IX, 87 II, Generalforstamtet (G. F. A.) D 2, F 1, C 25, B 14, Tingbok 37 (39b-40), (lb), 46 (168), 47 (177b), 53 (199), 58 (46), Rentekammerets real. ordn. avd. 10. Sag- og skogvesen. Skifteprotokoll 4 (190b), 9 (219b), Thorson: Drammens historie. Alexander Bugge: Trelasthandelens historie. Sigfred Eier: Drammensvassdragets Fellesfløterforening 1807-1957.

Bergverksdrift og industri: Tingbok 39 (175), 52 (398), 58 (400), Akershus stift og amt, innkomne saker, pk. 42, 74 X, Stattholderarkivet C VI 4, Skifteprotokoll 5 (s. 146-147), Krafts Topografiske-statistiske beskrivelse. Thorson: Drammens historie, Lier kalls kopibok 1760-85, Essendrops Lierbeskrivelse.

Kjøring: Tingbok 40 (2), 41 (81b), 44 (135), 51 (321, 415, 469-70), 52 (39), 58 (29-32, 33-34), Stattholderarkivet B III a 4, B II, 6 (198 b), Akershus stift og amt pk. 40 III, 42, Rentekammeret D nr. 23, (1283), Dansk Supplikkprotokoll 1708, Forliksprotokoll I, Essendrops bok, Sokneprest Gjerdrums svar på Spørsmålene 1743, Thorson: Drammens historie.

Gårdskverner og møllebruk: Matrikkelutkastet 1723, Tingbok 47 (34-35), Akershus stift og amt pk. 22 I .87 II, Pantebok I, Thorson: Drammens historie, Fladby: Eidsvoll bygds historie I 2. del.

Jakt og fiske: Tingbok 46 (166, 324b), 47 (33b, 89, 223b, 248b), 48 (3, 337b), 50 (13b-14, 104b, 127, 218), 52 (333), 54 (412b-414, 453-57, 477b-78), 55 (13b, 71a, 76b, 98a), 57 (247b-253), 58 (268b), Krafts Topografisk-statistiske beskrivelse. Skifteprotokoll 4 (177), G. F. A. F. I, Essendrops bok, «Bidrag til Lier bygdehistorie », samlet av Ingebret Drag.

Husflid og håndverk: Futeregnskaper, Folketellinga 1801, Tingbok 39 (104b), 44 (196b), 45 (41b, 196-97, 211), 47 (6b), 50 (80b, 91b), 51 (69), 52 (355b), Skattelister 1700, 1711.

Sosiale forhold: Fladby: Liers historie I, Folketellinga 1801, Forliksprotokoll I, Stattholderarkivet C VI 3, Lier kalls kopibok 1739-59 og 1760-85, E. W. Orholt: Sogneprester i Lier gjennom 250 år, Tingbok 47 (119b-21, 164, 186, 267b-69), 48 (138, 167, 192b), 51 (15-17), 56 (38-39, 40), 57 (358), 58 (160b).

Kamp for handelsrettighetene: Akershus stift og amt, pk. 31 11, 33 IV, 34 111, 35 IV, 64 X, Stattholderarkivet C VI, 3, Dansk kansellis skapsaker 1704, Dansk kansellis Supplikk-protokoll 1702, Rentekammeret D 4, 1760, Tingbok 56 (302-304), 57 (400).

Liungene og samfunnets krav: Futeregnskaper, Lier kalls kopibok 1760-85, Forliksprotokoll I, Krafts Topografisk-statistiske beskrivelse, Forhørsprotokoll I og 3, Skifteprotokoll 4 (191), Akershus stift og amt pk. 22 I, 26, 31 II og III, 60 IX, 75 III, 85VI, 87 II, 91 VIII, 93 11, 93 VI, 101. Sverre Steen: Kristiania Postvesen 1647-1921, Rentekammeret D nr. 23, Reinton: Folk og fortid i Hol, Tord Pedersen: Drammen, J. N. Wilse: Reise gjennom Lier 1763, Ringerikes Blad 2/4 1936 (om Kari og Bent fra Hiran), Skattelister 1711, 1743, 1765, 1789, Frogner kirke gjennom 250 år, Tingbøker: 37 (3-4, 50b-51), 41 (63), 42 (180b), 43 (62b-63a), 44 (103b-105a, 131b, 197), 46 (249), 47 (149), 49, (139-155, 178-83, 186-89, 204), 50 (182b-183), 51 (367), 55 (192).

Den verdslige øvrighet: Tingbøker for hele tidsrommet, Rentekammeret D 4, Akershus stift og amt, pk. 23, 48 I, Dansk kansellis skapsaker 16, pk. 95, Lier kalls kopibok 1760-85, Skifteprotokoll 4.

Kirkens tjenere og de religiøse forhold: E. W. Orholt: Sogneprester i Lier gjennom 250 år, Frogner kirke gjennom 250 år, B. Svendsen: Efterretninger om Geistligheden i Bragernes, Kongsbergs, Jarlsbergs, Laurvigs og Bamble Provstier (manuskript i S. A.), Kristiania bispearkiv, Kristiania Stiftsdireksjon, Kirkebøkene i Lier, Dansk kansellis Supplikk-protokoll 1708, 1709, 1720, S. A. Sørensen: Zioniterne, Lier kallsbok 1731, Tingbok 57 (233b-234), 58 (158b-59, 175, 180), Luthersk Ugeskrift 1880, 2. halvår (s. 265, 281, 296), Akershus stift og amt, pk. 84 I.

Skole og undervisning: Skolefundats for Lier 1721 (foreslått av sokneprest Hans Angell), Torstein Høverstad: Norsk Skulesoga I, Reinton: Folk og fortid i Hol, Kristiania stiftdireksjon, Kristiania bispearkiv, Dansk kansellis skapsaker 16, 102, «Fra gamle dage. Skoleforholde og Personer i Lier. Ved K. Frøystad (i Drammens Tidende » 1913, nr. 105, 106, 109, 110), A. Hansen: Vivelstad skole gjennom 125 år. Skifteprotokoll 4, Folketellinga 1801, Fladby: Liers historie I, Kirkebøker for Lier, Ole Vig: Den norske Folkeskole III, Lier kalls kopibok 1739-59, Tingbok 51 (157b), 52 (352), 53 340b, 373b-76).

Sunnhet og sjukdom: Dansk kansellis skapsaker 16, pk. 79, Stattholderarkivet C VI 2, Akershus stift og amt pk. 74 III, Reinton: Folk og fortid i Hol, Rentekammeret B nr. 5736, Kirkebøker for Lier, Tingbok 37 (36), 45 (128), 57 (156b).

Brennevinsdrikking og gjestgiverier: Futeregnskaper, Akershus stift og amt, pk. 28, 69 II, Tingbøker for hele perioden, Rentekammeret, Journal A. nr. 20, Dansk Supplikk-protokoll 1731, Stifteprotokoll 4, Amtmannens arkiv 289 og 290, Essendrops Lierbeskrivelse, Strøms Eikerbeskrivelse, Sverre Steens Norgeshistorie.

Tingbok og forliksprotokoll forteller: Tingbøker for hele perioden og Forliksprotokoll fra 1797, Forhørsprotokoll I, Akershus stift og amt, pk. 33 IV, 85 VI, Lier kalls kopibok 1760-85, J. G. Conradi: Norsk Musikhistorie.

Bygdefolk i hverdag og fest: Folketellinga 1801, Kirkebøker for Lier, Forliksprotokoll I, Tingbok 22 (15b), 29 (27, 35), 30 (lb-2a), 37 (10), 45 (36b-41, 70, 136, 145-46, 199, 204, 210, 226b-227), 48 (105b), 49 (101, 199), 51 (54b-55, 92), 52 (246, 292, 399b-400), 56 (72-73, 364b, 410, 429b-31, 100-103, 272-273, 326), 57 (238), 58 (285), Stattholderarkivet C VI s. 8a, Skifteprotokoll 9 (275), Akershus stift og amt, pk. I, pk. 47, legg 9, Journal og Beskrivelse over Hans Kongl. Mayestes Reise 1733, (Drammens Museum), Essendrops Lierbeskrivelse. Wessel Berg: Kongelige rescripter II s. 739.

I likhet med forrige hovedavsnitt er mange detaljer hentet fra så pass tallrike kilder at det ville føre for langt å regne alle opp. Men bygdebøkene om kommunene i grannelaget har også her vært til stor nytte.

For rikshistoriens vedkommende har hovedkilden vært Sverre Steen: Det norske folks liv og historie V - VIl, Det frie Norge I.

«Om Jernvei langs denne Dal kan der ikke engang være Tale:»Buskeruds Amt 1814-1914, Amtsformandskabets Forhandlinger 1897, Amtmennenes 5-årsberetninger 1870 og 1875. Einar Østvedt: De norske jernbaners historie I-II. «Drammens Tidende» og «Drammens Blad».

Befolkningen i bevegelse:Folketellingene 1875, 1891, 1900 og 1910. Kirkebøkene i Lier 1865-1914.

Handelsjordbruket blir dominerende:G. Gjefsen: Buskerud landbruksskole gjennom 50 år. 1912-62. Amtmennenes 5-årsberetninger fra 1865 til 1915. Amtsformannskapets forhandlinger i samme periode. Buskeruds Amt 1814-1914, Drammens Blad 4/7, 31/7 1873, (Om Drammensutstillingen) Nationen 3/11 1949, Formandskabets Copibog 1840-70, Herredsstyrets protokoller, I. Riddervold: Lier Herred i Buskerud 1814-1914. Olav Skard: Lier Hagebruksforening (i manuskript). Ingebret Drag: Opptegnelser fra Øverskogen. Den omtalte pasjonerte skautraver er lektor Stig Sundkuist. Jordbrukstellinga 1907. Arnt Dolven: Buskerud Landbruksskole gjennom 30 år. Gårdsregnskap fra Berfløt 1911-17. Tore Strand: Beretning om Lier gjensidige Brandforsikringsforening 1866-1937.

Skogen og jorda gir råstoff til voksende industri.

Glimt fra arbidslivet ellers. Amtmenn. 5-årsberetninger. Amtsformannskapets forhandlinger, Fr. Grønvold: Slægts-Krøniker. Fogedens kopibok 2, Buskeruds Amt 1814-1914, Herredsstyrets protokoller, Edvard Bull: Renhårig slusk s. 126-27 og 198. Edvard Bull: Arbeidsfolk forteller I, s. 181-195, Drammen og Oplands Turistforenings årbok 1953, Fabrikktellingen 1909, Muntlig tradisjon ved Oluf Bjørkelund, Ole Eriksen, Nils Teie og Hans Kristoffersen, I Riddervold: Lier Herred. Ingebret Drags opptegnelser.

Partipolitikk og bygdestyre:

Buskerud fogderi. Valgprotokoll I, 1833-77, Tallak Lindsstøl: Stortinget og Statsrådet 1814-1914, Herredsstyrets protokoller, «Drammens Tidende», «Drammens Blad», «Buskeruds Amtstidende», Almueforeningens protokoll, Arnt Ruud: Burkerud Høire - 75 år, Muntlig tradisjon ved lærer Sørsdal.

Herredsstyret og kommunen:Herredsstyrets protokoller, Amtsformannskapets forhandlinger, Skoleprotokoll fra 1838-1881, Statistiske tabeller vedk. Undervisningsvæsenets Tilstand i Norge ved Udgangen af Aaret 1840, Edvard Bull: Fra sagbruk og høvleri, s. 185, Buskeruds Amt 1838-1900. Th. Bergskaug: Opptegnelser fra Åssiden, «Drammens Tidende» 4/12 1964 (Om Klokker-Hegg), Buskeruds Amt 1814-1914, Knut Bjørhus: Opptegnelser i anledning 100-årsjubileet for formannskapslovene 1937, (ikke trykt) Formannskapets kopibok 1860-90, 1890-1902. Buskerud Fogderi B, pakke nr. 2: Medisinalvesenet 1859-1900. Johan Vibe: Buskeruds amt 1894, Læger, Tandlæger og Dyrlæger i Norge, Medisinalinnberetninger, pakke 63, R.A., I. Riddervold: Lier Herred, I Kobro: Norges læger 1800-1908, I s. 568-69, II s. 142 og 246. Lov om Folkeskolen paa Landet, 1889, Eidsvoll bygds historie, bind I, 2. del, Muntlig tradisjon ved Klaus Landfald.

Tid er penger:Herredsstyrets protokoller, Kopibok 1840-81, Amtsformannskapsforhandlinger, Amtmenn. 5-årsberetninger, Buskeruds Amt 1814-1914, Drammensavisene, I. Riddervold: Lier Herred 1814-1914, Knut Bjørhus: Opptegnelser. Ingebret Drags opptegnelser.

Lierbanen: Herredsstyrets protokoller, I. Riddervold: Lier Herred 1814-1914, Tertiærbanen Lier Station - Holsfjorden, Drammens-avisene, Einar Østvedt: De norske jernbaners historie.

Post, telegraf og telefon: Fogedens kopibok 2, 1872, Busk. Fogderi, 1817 (Ombudskarle). Kopibok 1857-70 og 1870-77 (Drammen Postkontor) Brev fra General-Post Directionen, 27/11-1858, Sverre Steen: Kristiania postvæsen 1649-1921, Buskeruds Amt 1814-1914, Drammens-avisene. Thorolf Rafto: Telegrafverkets historie 1855-1955 Herredsstyreprotokollene, Tore Strand: Lier Sparebank 1844-1944.

Kommunal skilsmisse truer Lier:Herredsstyrets protokoller, Amtstingets forhandlinger 1909, Drammensavisene.

Banken binder bygda sammen: Tore Strand: Lier Sparebank 1844-1944, Herredsstyrets protokoller.

Bygda blir «opplyst»:Lier Elektricitetsverk 1912-1937, Herredsstyre-protokollene, Drammensavisene, I. Riddervold: Lier Herred 1814-1914.

Foreningslivet vinner innpass:I Riddervold: Lier Herred 1814-1914, Amtsformannskapets forhandlinger 1908 (om Lier avholdslag), Misjonsforeningsprotokoller, Herredsstyreprotokollene, Om sang og musikklivet har Olaf Helgerud gitt de fleste opplysningene i en artikkel: «Korsang og musikk i Lier,» og i et intervju i «Drammens. Tidende» 24/12 1951, Leif Foss: Lier Skytterlag 1861-1961, «Lier skiløberforenings» første protokoll, 1888-1903, Norske Skiløpere, Østlandet Sør, Drammens-avisene.

«Befolkningen er gjerne av et godt og fredelig gemytt.»J.F. Sandberg skriver om Lier i «Norges prestegjeld» I, Kristiania stift, Om dissentere i Norges off, statistikk V, 182 (Folketellingen 1910), Kopibok for Lier Forligelseskommission, Om mordet i Vivelstaddalen se: H.O. Christophersen: Vei og varde (s. 178) og «Drammens Blad» 21/11 og 27/11 1873, Folketellingene 1875-1910, Gammel regnskapsbok fra Berfløt 1881-85, Husholdningsregnskap 1832, Einar Østvedt: De norske jernbaners historie, Amtmenn. 5-årsberetninger, Kirkebøkene (om ektevigde og døpte), Drammensavisene (om vestlendingene, jordskjelvet 1904, utvandringa, 17. maifeiring), Knut Bjørhus: Opptegnelser (om legater), Anekdoter opptegnet av Klaus Landfald, Muntlig tradisjon ved Johs. Mæland, fru Bolstad, lærer Sørsdal, Klaus Landfald. Ingebret Drags opptegnelser.

I likhet med bind V er enkelte detaljer hentet fra så pass tallrike kilder at det ville føre for langt å regne opp alle. Som tidligere har bygdebøkene om kommunene i grannelaget vært til stor nytte.

For rikshistoriens vedkommende har hovedkildene vært Wilhelm Keilhau: Det norske folks liv og historie VII-X og Sverre Steen: Det frie Norge II-V.

Gårdsregister

Innhold