GILHUS

Gårdsregister

Innhold

Gilhus ligger på sandgrunn i slett lende rett østafor Amtmannsvingen, og grenser mot fjorden i sør. I vest og nord danner nå Oslo-veien grense mot Frydenlund og Huseby, mens grensen mot Huseby i øst: bare er markert ved gjerder. På denne kanten har gården tidligere nådd helt til elva og altså grenset til Søndre Linnes. De opprinnelige grensene for gården er fullstendig forandret på grunn av de tallrike eiendomstransaksjonene gjennom tidene. Delet mot Huseby var nok uklart i eldre tid. Et «pergamentsbrev» av 1408 bestemte «dele og hjemrast» mellom Huseby og Gilhus. I 1663 klaget brukeren på Gilhus over at leilendingene på Huseby og eieren der tilføyde ham innpass» på hans eiendeler, og ba om at han måtte nyte og beholde Gilhus slik som hans formann hadde gjort, inntil gårdene kunne få delet avgjort ved lov og rett. I 1688 var det på ny grensetvist. Oppsitterne på Huseby skulle da ha flyttet et gjerde inn på Gilhus' grunn. Da ble brevet av 1408 lagt fram. Partene forlikte seg. Det var også strid om grensen mot Søndre Linnes (se der).

Gårdsnavnet kommer av gno. * Gildihus, et hus hvor medlemmer av et gilde kom sammen til møter.

Gilhus ble trolig ryddet i tidlig kristen tid. Møysund ble skyldsats fra gården i 1811 (se for øvrig nedafor). Ved deling i 1840-åra og seinere oppsto det flere mindre bruk og løkker, slik at det var i alt 12 bruksnr.

I 1886 og 13 i 1904. 1 1952 var antallet av bruksnr. 31. Flere av de utskilte bruksnumrene var etter hvert blitt lagt til hovedbølet igjen, og alle disse bruksnumrene ble slått sammen til bruksnr. 1 i 1904. Ved en skylddeling s. å. forandret hovedbølet bruksnummer og fikk bruksnr. 14. - 1 1918 ble bnr. 1 og 14 slått sammen igjen.

Tunet er firkantet, begrenset av en vinkelbygd hovedbygning i vest og sør, av låven i øst og av skur o. l. i nord. Husene skal være satt opp i 1860-åra.

Av skog har gården ikke hatt annet enn noe langs stranda. Fra 1538 fins det et vitnemål om at de som bodde på Gilhus skulle ha «forlov av dem på Huseby til deres skoghugst». De hadde vel hogstrett i Huseby-skogen, som nå er borte for lengst.

Seter har det ikke vært til gården, men de havnet strekningene langs fjorden.

En betydelig herlighet hadde gården i laksefisket i fjorden og elva. Fisket i elva og rusegårdene der førte stadig til rettssaker helt fra midten av 1600-tallet, d. v. s. så langt tilbake som vi har muligheter for å få vite noe om slike ting. - Tømmerlensa i elva ga også betydelige inntekter. På Gilhus-stranda har det vært garveri, dampsag, verft og brenneri. Nordiske Destilasjonsverker leier nå tomt der.

Plasser. Møysund var husmannsplass her fra seinest 1660-åra til 1811 (se nedafor). Moen var tatt opp 1814, og ble nedlagt før 1865.

Husdyrhold og areal i dag på hovedbølet, bnr. 1 og 14: 2 hester, 50 griser. 180 mål dyrket mark, derav ca. 70 mål grønnsaker, 20-40 mål åker, 15 mål poteter, 10-15 mål rotfrukter, resten høy.

Bnr. 2 + 13 har ca. 35 mål dyrket mark, som vesentlig brukes til grønnsakdyrking. Bnr. 6 + 8 har 73 mål dyrket mark, som drives som grønnsakgartneri, og bnr. 7 har ca. 25 mål, som brukes på samme måte.

Folketall.

1760.          Menn, 15-50 år Gamle, kvinner, barn

Gilhus                   3                              8

Møysund              1                              3

         Bondefolk Tj.folk Husm.folk Arb.folk Andre

1801          1              13              4                6            9

1865          3              10              0               25           7

 

Matrikkelgården Gilhus. - Gnr. 19.

Gilhus var halvgård i 1577 og seinere, og trolig også i gammelnorsk tid, da boltallet beregnet etter skylda i 1647 skulle ha vært 16-17 øyresbol; men om Møysund var sjølstendig gård i gammelnorsk tid, er skylda av den lagt til Gilhus i nyere tid, og derfor kan det ikke sies noe sikkert om boltallet på Gilhus. I 1647 og seinere var skylda 1 skpd. Kvegskatt 1657 av 2 hester, 12 kuer, 1 stut, 10 sauer og en gris. 1661: Ingen skog. Fiske. 1666: Tiende av 30 tn. havre, 1 tn. rug. 1690: Frigård for lensmannen. 1723: Matr.nr. 81. Skylda foreslått forhøyd 10 lp. og fisket i fjorden foreslått skyldsatt til 3 lp. 1 plass med utsæd 1 kvarter havre. 1739: Skogen ligger i «marka» (d. v. s. innafor gårdsområdet), og består av furu og gran. Uthogd. Skogen er ca. 600 m. lang og 450 m. bred. 1803: årlig inntekt av tømmerlensa ved Linnes 50 dlr., av plassen Møysund, hvor det er sundsted, 20 dlr., og av laksefisket 60 dlr. Skog til husfornødenhet. 1820: Laksefiske verd 100 spd., avgift for lensa 40 spd. God beliggenhet, måtelig jordart. 1838: Nytt nr. 20, ny skyld 8 dlr. 3 ort 17 skil. (Møysund var nå særskilt matrikkelgård). 1865: 433 mål åker og dyrket eng på flat mark med delvis mindre god jord; derav 205 mål på hovedbølet, 79 mål på det seinere bruksnr. 2, 50 mål på bnr. 6, 33 mål på bnr. 7, Aspelunden, 33 mål på bnr. 8, Engetangen, 33 mål på bnr. 9 (seinere under bnr. 6 av Huseby). Gården var lettbrukt og godt dyrket. Årlig inntekt av fjordfisket 25-30 spd. Hovedbølet hadde havn på en fjordtange, men ikke nok. Ingen skog.

Offisielle oppgaver over husdyrhold, utsæd og avling gjennom 200 år.

 

Hester

Kuer

og

ungdyr

Sauer

Utsæd

Avling

           

tn.

tn.

1661

1

4

 

3

6

6 ½

30

1723

2

 

10

 

6

9 ½

32

1760

2

 

8

 

8

11 ¼

46

1803

4

 

12

 

10

18

72

1820

4

 

10

 

10

12

48

1865

6

 

29

 

0

18

192 ½

Høyavling 1723 - 26 lass

     - » -         1760 – 40   »

     - » -         1865 - 500 skpd.

Husdyrhold og utsæd av alle slag på hvert bruk 1865.

 

Hester

Kuer

Hveite

Rug

Bygg

Havre

Poteter

     

tn.

tn.

tn.

tn.

tn.

Hovedbølet

3

12

2

2

3

3

15

Bnr. 2

2

5

½

½

1 ¼

1

4

Bnr. 6

0

3

¼

¼

½

0

5

Bnr. 7, Aspelunden

1

2

½

½

½

0

5

Bnr. 8, Engetangen

0

4

¼

 

¼

½

5

Bnr. 9

0

3

¼

1/8

¼

½

5

 

Eiere.

1 lp. malt var krongods i 1529. Ellers ser det ut til at hele gården tilhørte Verne kloster. Etter reformasjonen kom hele skylda, 1 skpd., under kronen. Futen Mikkel Nilsen som brukte Gilhus under Huseby (se der), fikk makeskiftet til seg begge gårdene i 1617. Gården tilhørte så brukerne til 1656, da arvingene etter Mikkel Kristensen Brasen bygslet den bort. Av hans arvinger ervervet brukeren Amund Eriksen gården i 1680-åra. Han overtok 15 lp. som brukelig pant av Hans Grønbech for «200 dlr. forstrakte rede penger» i 1685, og 5 lp. som brukelig pant av Peder Andersen Lund for et lån på 230 dlr. i 1688. Grønbechs sønn Jens Hansen Grønbech ga fra seg sine rettigheter til gården ved et makeskifte med Amund i 1687, Amund avsto til gjengjeld 1 skpd. i Åmot. Likevel framsatte jens Grønbech i 1697 krav på en del av Gilhus, «som han hadde avhendet i sine umyndighets år så som under et skinn av makeskifte». Året etter utstedte han skjøte til Amund, men hvor mye Amund måtte, punge ut med da, vet vi ikke.

 

Brukere.

Gilhus ble brukt under Huseby i 1519, og det samme var tilfelle i slutten av samme hundreåret og i begynnelsen av neste. I forbindelse med Mikkel Nilsens makeskifte med kronen i 1617 var det synfaring her. Utsæden ble anslått til 4 tn. blandkorn og 1 ½ kvarter linfrø årlig. Høyavlinga var 30 lass. Gården hadde bra hus. I ei vik i Drammensfjorden hadde gården fiskerett, men bare med ruse, «hvori fanges og bekommes sik, aborr og brosme». - Omkring 1640 ble gården overtatt av Mikkel Nilsens sønn I) Åke Mikkelsen, som seinere flyttet til Viker (se der). Fra 1647 var så gården igjen underbruk under Huseby, inntil den visstnok i 1656 ble tatt i bruk av II) Amund Eriksen, f. 1630 på Vestre Egge, d. 1715. Han var gift med Gunhild Aslaksdtr., f. 164;, d. 1709. (Hun var datter av Aslak Halvorsen Åmot, seinere på Nøstvet i Follo). Barn: Aslak (til Kjekstad, lensmann i Røyken), Erik, Gunner (til S. Linnes), Halvor (til S. Linnes). Amund bodde fra 1656 til 1663 på Huseby, men brukte sikkert bare gården her. Som nevnt ble han i 1680-åra eier av Gilhus. På den tid eidde han ca. 5 skpd. jordegods for øvrig. Amund var lensmann, likesom far hans, to av sønnene og en sønnesønn. I 1716 foretok de tre brødrene som levde ennå, Aslak, Erik og Halvor, privat skifte. De skriver om dette. «For å utvise, som et godt eksempel for andre søsken, den brorkjærlighet som etter Guds og naturens lov bør være mellom brødre, det som også våre kjære nu salige foreldre titt og ofte med alvorlighet formante oss til, (har vi) nu resolveret (besluttet) innbyrdes å dele oss imellom i all vennlighet og god forståelse, først alt det løsøre våre foreldre ved Guds nåde og deres egen flid har samlet og efterlatt oss til deling- -». Hva dette var, nevnte de ikkje. Derimot satte de opp et utførlig dokument om delinga av jordegods, pantobligasjoner, foring og leding. Det falt fra 6 til 9 skpd. jordegods på hver av dem, og dessuten pantobligasjoner til et. ukjent beløp, og endelig fôring og leding av mange gårder på hver. Amund hadde nemlig kjøpt retten til å kreve opp disse avgiftene på mange gårder i bygda ved en auksjon omkring 1700. - Hovedbølet ble overtatt av den nest eldste sønnen III) Erik Amundsen, f. 1671, d. 1721, g. m. Anniken Eriksdtr. Huseby, f. 1671 på Sørum, d. 1762. Barn: Aslak, d. 1737 (g. m. søskenbarnet Kirstine Aslaksdtr. Kjekstad) (se også Jensvoll). Erik var lensmann etter faren. Enka fortsatte å bruke gården til sin død. Ved skiftet etter henne i 1762 fikk arvingene etter Annikens søsken, Nils Eriksen Møysund og Anne Eriksdtr. Hval, 300 dlr. i overensstemmelse med et testament av 1736. Alt det øvrige overtok hennes svigerdatter, som nå var gift med IV) res. kap. Hans Grønbech, f. 1704, d. 1778, g. m. Kirstine Aslaksdtr. Kjekstad, f. 1712, d. 1787. Grønbech brukte også Jensvoll og en fjerdepart av Huseby. Auksjonen etter dem i 1787 ga stoff til en hel protokoll. På Gilhus var det da hovedbygning med 12 rom, to sidebygninger med «bekvemme værelser», to ladebygninger og andre uthus i god stand. Til gården hørte det betydelig laksefiske og annet fiske i fjorden og elva, og dessuten lense- og sundrettigheter som ga 70 dlr. i inntekt årlig. Utsæden var 20-24 tn., og husdyrholdet 2 hester og 8 kuer. Taksten ble 3250 dlr. Jordegodset ellers, Mørkskogen, 26 ¼ lp. i Jensvoll, 1 ¼ skpd. tg. ½ bpd. humle i Kjelstad og 15 lp. i Huseby, ble taksert for i alt 5100 dlr., og leding og fôring i Lier, som ga 72 dlr. i inntekt årlig, ble satt. til 900 dlr. - De hadde ingen barn. Arvingene solgte til V) kjøpmann Christian Holst, Bragnes, som i 1793 overdro for 10000 dlr. til VI) justisråd Johan Fahne, d. 1797. Enkefru Margrethe Sophie, f. Stockfleth, brukte gården til 1800, da hun solgte for 10000 dlr. til VII) Jon Persen fra Krokstad i Eiker. Selgeren fikk en pantobl. på 6000 dlr. Jon overtok i 1806 også et kvernhus på Krokstad og en skog på Horgen i Eiker. Han solgte i 1811 fra Møysund for 7000 dlr. I 1820 lånte han 1000 spd. uten pant av svigerinnen Gunhild Marie Andreasdtr. Kjekstad, og i 1823 tok han et pantelån på 1500 spå. Ved en branntakst her i 1831 fantes det en to-etasjes gulmalt hovedbygning, 37 ½ alen lang og 21 alen bred, med 4 rom og kjøkken i 1. etasje og 5 rom i 2. etasje, foruten forstue. Den hadde 30 fag vinduer og 8 mindre vinduer. Under bygningen var det to murte kjellere. Begge sidebygningene, hvorav den nordre var 25 alen X 13 alen og den søndre 13 ½ alen X 14 alen, var også bordkledde og gulmalte og inneholdt vesentlig beboelsesrom. I 1840-åra, etter at han hadde flyttet til Stoppen (se der), solgte Jon fra så mye at bruket hans ble redusert til under det halve. Det som var igjen, de fleste husene og tre store jorder på nordsida, overdro han i 1848 for 5700 spå. til VIII) høker Nils Olsen Bryn, Drammen, som alt i 1844 hadde fått skjøte på en tredjepart av Gilhus for 2000 spå. Etter at Bryn døde i 1848, satt enka Marte Olsen Bryn med gården til 1865, da hun solgte for 9000 spå. til IX) skipsreder Christian Tofte, Drammen. Han hadde verft her. I 1871 ble det utstedt auksjonsskjøte til X) skipsreder Petter Christian Thueseng, f. 1810, d. 1886, som flyttet hit i 1872. Han var 1. gang gift med Ellen Karine Tveta, f. 1796, d. 1862. Barn: Marie Helene. 2. gang giftet han seg med Marie Elisabeth Kittilsen, f. 1826. Barn: Marie Elisabeth. Thueseng skal ha drevet gården godt, men med underskudd. Han gikk konkurs i krisen i 1870-åra, men ble sittende på gården til sin død. Gården ble da trolig straks overtatt av XI) grosserer J. M. Bjerck, som først fikk auksjonsskjøte i 1898, samme året som han døde. Kort etter ble eiendommen overdratt til XII) Otto Ølstad, som ikke hadde skjøte. I 1904 ble hovedbølet, nå bnr. 14, solgt til XIII) Joh. Feet, som fikk skjøte i 1906. Han overdro i 1917 til sønnen XIV) Ludvik Feet, som døde samme året. Enka solgte til A/S Norske Kullprodukter som også kjøpte bnr. 1. Firmaet gikk konkurs året etter. Drammen kommune overtok da gården, og har fra 1927 forpaktet den bort til XV) Thorvald Helmen, som før hadde Frydenlund (se der).

 

BNR. 2.

1) Garver Chr. Holter, f. ca. 1793 i Drammen, forpaktet i 1830-åra en del av Gilhus. I 1841 fikk han skjøte på parten for 1000 spd., og den ble da skyldsatt for en tiendepart av gården. Han bygde garveri her, og satte bl. a. opp en vindmølle til bruk ved maling og stamping av garvebark. I 1850- og 1860-åra kjøpte Holter til noen mindre parter. I 1868 solgte han fra bnr. 3, som ble lagt til bnr. 1, og bnr. 4 + 5. Resten overdro arvingene i 1887 til medarvingen 2) Adolf Holter, som to år seinere overdro for 12.500 kr. til 3) direktør Fr. Muller. Han utstedte i 1892 skjøte for 12.000 kr. til 4) Olaus G. Auvi, f. 1829, g. m. Karen Olsdtr., f. 1837, begge fra Røyken. Auvi kjøpte snart også bnr. 13, som var utskilt fra bnr. 2 i 1890. Etter at husa hadde brent i 1905, solgte han for 20.500 kr. til 5) brukseier W. Bull, som bygde hovedbygningen her. Han drev Gilhus-saga, som sto på bnr. 4, og som han hadde kjøpt i 1904. Der lå også garveriet, sole Bull nedla. I stedet begynte han med kassefabrikasjon. Da Bull døde, ble bnr. 4 solgt til Engelstad og Skartum, mens gården ble overtatt av datteren 6) Olaug Engelstad, g. m. Jens Chr. Engelstad. De brukte gården til 1937, da den ble overtatt av 7) Søren Helmen, f. 1911, g. m. Signe Sørum. Barn: Ivar, Søren. Helmen forpakter også halvparten av Store Gilhus fra 1953.

 

BNR. 6.

1) Jon Olsen Jorde fikk i 1843 skjøte av Jon Gilhus på et jordstykke som ble kalt den østre havnehage, og som var skyldsatt 21/6 1841 for

 

Hovedbygningen på Gilhus, bnr. 6, bygd seinest i 1840-åra. Bildet er tatt i 1890-åra.

 

2 ort 22 skil. Kjøpesummen var 700 spd. 1 1856 overdro han stykket for 1000 spd: til sønnen 2) smed Olaus Jonsen, som året etter solgte for 1840 spd. til 3) Johannes Hansen Grimsøen fra Bærum, f. 1818, g. m. Randi Salomonsdtr., f. 1815. Barn: Anette Henrikka, Hartvik. Bruket gikk i 1910 i arv til svigersønnen 4) skipper Engebret Syvertsen, f. 1845 i Drammen, d. 1913, g. m. Anette Henrikke Johannesdtr., f. 1843 i Bærum. Barn: Kathinka Severine, Julie, Hans, Engebret. Syvertsen hadde i 1876 kjøpt bnr. 8, og slo nå brukene sammen. Skipper Syvertsen for til sjøs hver sommer. Den siste skuta han hadde, hette «Drafn»; den lå gjerne fortøyd ute på bukta vinteren over. - I 1914-1915 ble gården drevet av svigersønnen 5) Erik Ravnsborg, f. 1865 på Ravnsborg i Asker, d. 1916, g. m. Kathinka Severine Syvertsen, f. 1868, d. 1907. Barn: Peder Engebreth, Sverre, Julie (g. in. Trygve Opsahl), Einar (g. m. Frida Taknes). 1 1915 ble det utstedt skjøte til hans sønn 6) Peder Engebreth Ravnsborg, f. 1896, g. m. Kirsten Hafskjold, f. 1898, d. 1948. Barn: Peter (g. m. Helga Mehren), Helga, Erik. Ravnsborg har anlagt kunstig vanning på eiendommen, som drives som grønnsakgartneri med 1200 drivbenkvinduer, 2 kaldhus og 4 varmhus. I 1949 bygde han bryggerhus med 3 garasjer under. Fra 1953 forpakter han halvparten av Store Gilhus av Drammen kommune.

 

BNR. 8.

1) Knut Gulliksen fikk i 1842 skjøte av Jon Persen Gilhus for 1300 spd. på jordstykket Engetangen med påstående hus, Brustua. Året etter solgte han for 1200 spd. til 2) Per Olsen Korsvalle og Pål Nilsen Brastad, som i 1847 overdro for 2000 spd. til 3) politimester F. Dietrichs, Drammen. Han solgte i 1855 fra halvparten til Kristen Kaspersen Huseby. Det bruket fikk seinere bnr. 9, og ligger nå under Hestebråtan av Huseby. Samtidig fikk 4) garver Larsen skjøte på resten for 1000 spd. Dette var nå bare ei løkke med en uthusbygning. Larsen solgte i 1863 for 1350 spd. til 5) buntmaker Ola Olsen, som i 1872 overdro for 1450 spd. til 6) Kristen Kaspersen Huseby (se Hestebråtan under Huseby). I 1876 solgte han til skipper Engebret Syvertsen, som seinere overtok også bnr. 6 (se foran).

 

BNR. 7.

1) Erik Eriksen fikk i 1843 skjøte av Jon Gilhus for 950 spd. på denne parten, som ble skyldsatt 27/6 1841. I 1852 solgte han for 1200 spd. til 3) smed Lars Heffermehl, Drammen. Arvingene overdro i 1896 for 6.000 kr. til 3) vognmann Julius Johannesen; som i 1900 utstedte skjøte til 4) Anders Christensen Stokke. To år seinere solgte han til 5) enkefru Cathrine Hansen, som året etter lot gården gå videre til 6) Jens Pape. 1 1907 solgte han til 7) Ivar Ingebretsen Romøren, g. m. Anna Johannesdtr. Barn: Ingeborg Andrine, Maria Magdalene, Elisabeth Sofie. Etter få år solgte han til 8) Nils Maudal, g. m. Hilda. Maudal har bygd ny hovedbygning etter brann. Han driver vesentlig med grønnsakdyrking.

 

Husmenn.

Angående husmennene på Møysund, se nedafor. På Moen bodde i 1814 Ola Kristoffersen, som ble sagt ut det året. Han var gift med Anne Håkensdtr.

Gårdsregister

Innhold