HELLUM

Gårdsregister

Innhold

Hellum ligger mellom 80 og 100 meter over havet nedenfor Tranby, kirke, på vestsida av Ringeriksveien. Lendet er dels bakket, dels slett, og grunnen bestyr av leirmold og sand.

Gården grenser i sør mot Tranby-Utenga, i vest mot elva (men 4-5 mål på en tange på vestsida hører med til bnr. 1), i nord mot Hårberg og i øst mot Tranby.

Gårdsnavnet, gno. Helluheimar, er sammensatt av gno. hella - helle, flatt berg. Hellum ble ryddet en gang i løpet av de 400 år som gikk forut for vikingtida.

Gården ble firedelt i gammelnorsk tid, men antall bruk ble redusert til ett i løpet av nedgangstida etter Svartedauen. Mellom 1730 og 1802 var Hellum delt i to like store bruk. I 1826 ble Hellumsand og Hellumbråtan, bnr. 3 og 4, skilt ut med skyld henholdsvis 1 11/16 lp. og 5 5/8 lp. En part på 1 ort 22 skil. ble skyldsatt fra hovedbølet 3/11 1848. Den ble slått sammen med en part på 3 daler 2 ort 2 skil. som ble skilt ut 14/10 1859, og fikk bnr. 2. Resten, den nordre del, som var akkurat halvparten av hovedbølet, fikk bnr. 1. Det var 4 bruksnr. på Hellum både i 1886 og 1904, og 5 ca. 1970.

Gamle hus. Hovedbygningen på Nordre Hellum, bnr. 1, er svært gammel. Her finnes det også et gammelt bryggerhus. På bnr. 2 ble

 

Hellumgårdene, Hårberg, Lyngås, Sand ned til venstre, Hennumgårder og Kraft opp til høyre.

Foto: Johan Brun

 

stuebygningen satt opp kort før midten av 1800-tallet, da den første delen av det senere bnr. 2 ble skilt ut fra hovedbruket. Stabburet her ble bygd i 1872.

Fiske nevnes som herlighet til gården på 1800-tallet. En liten bekkekvern nevnes i 1727.

Det ble brutt ut marmor på gården fra 1780-åra.

Husmannsplasser. Kinkerud var tatt opp ved elva i 1753. Denne plassen ble nedlagt innen 1865. Bratrum, som lå oppe i skogen, nevnes første gang i 1754, og ble nedlagt i siste halvdel av 1800-tallet. Hellumbråtan, som betegnes som plass i 1784, ble frasolgt som bnr. 4 i 1826.

Areal og husdyrhold i dag. Hellum, gnr. 125, bnr. 1: 120 mål dyrket mark - korn og grønnsaker. 50 mål produktiv skog. Det ble slutt med kuer i 1957. Hellum, gnr. 125, bnr. 2: 90 mål dyrket mark - grønnsaker og frukt. 80-90 mål skog. Det ble slutt med kuer i 1956. Hellumsand, gnr. 125, bnr. 3, og Tranby, gnr. 124, bnr. 14: 22 mål dyrket mark - grønnsaker og bar. Hellumbråtan, gnr. 125, bnr. 4: 40-50 mål dyrket mark - frukt og grønnsaker.

Folketall.

 

Bondefolk

Tjen.folk

Husm.folk

Arb.folk

Fat.folk

1801

5

2

9

 

3

1865

17

6

5

1

2

 

Matrikkelgården Hellum. Gnr. 125.

Hellum var fullgård i 1593/94 og likeså i gammelnorsk tid, da gården kan ha vart på ca. 31 øyresbol. Skylda i 1647 og senere var 1 ½ skpd. tunge 5 lp. salt, omregnet 33 ¾ lp. tunge. Gården skattet i 1657 av 3 hester, 9 kuer (inkl. 2 kirkekuer), 5 kviger, 6 sauer og 3 svin. 1661: Skog til gårdsbehov. Tiende 1666 av 25 tn. havre, 5 tn. blandkorn, 5/8 tn. rug, 5/16 tn. hvete og 40 brugder lin, og 1690 av 22 ½ tn. havre, 7 ½ tn. blandkorn og 5/8 tn. hvete. 1689/91: 3 hester, 10 kuer (hvorav 2 tilhørte Mikkel Tranby og Rolf Solberg), 7 ungdyr, 8 sauer, 4 svin. Utsæd 13 tn. hvete, 3 tn. blandkorn. 50 lass høy. Ingen skog til gården, foruten litt til gjerdefang. Kan ikke vel leve av gårdens avl, men må undertiden kjøpe. Driver med litt bordkjørsel for Bragernes-borgerne. 1723: Matr. nr. 129. Leir- og moldjord. Tar skade av elvebrudd. 2 husmenn sår ¼ tn. havre. Skylda ble foreslått forhøyet med 1 ¾ lp. 1727: 1 husmann sår 1 ¾ tn. havre. En bekkekvern. Utsæd 12 tn. havre, 1 ½ tn. blandkorn. Avler 50 lass høy. 4 hester med dragonhesten, 14 kuer, 10 sauer. Taket på fehuset må repareres. Den søndre kornlade må forbedres og forsynes med to nye stokker på den østre vegg. Et slemt jordfall gjør stor skade på englandet. 1739: Gården har bare åker og eng, men enkelte steder vokser ospe- og bjørkeskog. 1803: Har ikke skog eller sommerhamn. 1 plass. Et marmorbrudd ble frasolgt i 1802. 1820: Ingen skog. Et fiskeri i elva er verd 50 spd. 1838: Nytt matr. nr. 130, ny skyld 9 daler 3 ort 13 skil. 1865: 319 mål åker og dyrket eng på flat, skrånet og bakket mark, med vesentlig god jord, derav 123 mål på bnr. 1, 123 mål på bnr. 2, 18 mål på Hellumsand, bnr. 3, og 55 mål på Hellumbråtan, bnr. 4. Hamn med bekvem beliggenhet på bnr. 1 og 2, men utilstrekkelig. Dels lett, dels måtelig atkomst, dels gode, men stort sett dårlige driftsvilkår og gården er godt dyrket. Elvefiske til alle fire brukene gir inntekt på 4-7 spd. årlig.

Offisielle oppgaver over husdyrhold, utsæd og avling gjennom 200 år.

 

Hester

Kuer

og

ungdyr

Sauer

Utsæd

Avling

           

tn.

tn.

1661

3

5

 

14

6

7

30

1723

4

 

14

 

10

131/2

43 1/8

1803

4

 

13

 

12

14

70

1820

4

 

16

 

16

16

72

1865

5

 

18

 

2

157/8

147

Høyavling 1723 - 45 lass, 1865 - 325 skpd.

Husdyrhold og utsæd ifølge folketellingen av 1865.

 

Hester

Kuer

Sauer

Griser

Bnr. 1*

3

10

16

2

Bnr. 2

2

5

 

1

Hellumsand, bnr. 3

 

1

2

 

Hellumbråtan, bnr. 4

1

5

4

1

 

 

Hveite

Rug

Bygg

Havre

Erter

Poteter

 

tn.

tn.

tn.

tn.

tn.

tn.

Bnr. 1*

1

½

3

8

¾

14

Bratrum, plass

         

1

Bnr. 2

1

½

1 ½

3

 

8

Hellumsand, bnr. 3

1/8

 

¼

½

1/8

3

Hellumbråtan, bnr. 4

¼

¼

½

1

1/8

5

* Østre Haugerud ble brukt som underbruk.

 

Eiere.

Ca. 1400 eide Tranby prestebol 1 øyresbol. Denne parten var i 1624 på 3 skinn, men nevnes ikke ellers.

Ca. 1400 eide Tranby kirke ½ øyresbol, som var gitt av Alf Hellum. Siden nevnes parten bare i 1575, da den skyldte 1 skilling.

I 1434 makeskiftet Joron Torsdtr. 7 øyresbol i Hellum «i østre stue og i søndre gård» mot like mange øyresbol i Solberg i Eiker til Eivind Ossarsen. Det er uråd å følge denne parten videre, men den var bondegods både på 1400-tallet og senere.

I 1624 og 1626 tilhørte 15 lp., bygselparten, brukeren Rolf, og fra 1635 føres svigersønnen Ole Solberg opp som eier. Han pantsatte i 1649 sin eiendom i gården for 95 dlr. til Christen Pedersen på Bragernes. I 1657 pantsatte han parten for 101 dlr. til svigersønnen Jens Svensen Solberg, som i 1670 fikk skjøte på åsetesretten til Hellum av sin kones bror Asle Olsen. Jens tok i 1674 pantelån på 300 dlr. hos Peder Guttomsen på Bragernes, og i 1692 utstedte han skjøte til svogeren Rolf Olsen, som bodde hos Christen Stillesen på Bragernes. Rolf Olsen kjøpte odelsretten av sine søsken, og dessuten fikk han rett til å innløse pantet fra 1657. I 1693 utstedte han skjøte for 121 dlr. 2 ort 12 skil. til husbonden sin, Christen Stillesen, som to år senere kjøpte ytterligere 5 lp. i Hellum (se nedenfor). Hans eiendom i gården gikk så ved arv over til svigersønnen Christen Taisen, og denne overdro i 1699 til skomaker Ole Bjørnsen på Tranby for 250 dlr. Mot denne siste handelen protesterte Halvor Andersen Hellum, som var eldste sønn av brukeren på Hellum, Anders Ellingsen. Førnevnte Jens Svensen Solberg var Halvors morfar, og Rolf Olsen var hans mormors bror. Dessuten var han oldebarn av Ole Solberg. På dette grunnlag mente Halvor at han var odelsberettiget til 15 lp. i Hellum. Men samme året gikk Rolf Olsen, som nå bodde i Holmestrand, til rettssak mot Christen Taisen og Ole Bjørnsen, fordi han ikke var blitt tilbudt gården. Halvor Andersen blandet seg også inn i rettssaken, noe som han etter saksøkerens mening ikke hadde noe med. Halvors fullmektig mente at hensikten med søksmålet var å forhøye prisen på gården, og han påpekte at saksøkeren allerede hadde forhøyet prisen med 21 dlr. Halvor saksøkte så Rolf Olsen, pluss Christen Taisen og Ole Bjørnsen. I retten ble det lagt fram en rekke dokumenter, bl.a. et som omhandlet en dom angående Hellum i året 1611. Videre nevnes også 7 små pergaments- og papirbrev med gammel skrift og påhengte segl. Retten tildømte i 1700 Rolf Olsen de 15 lp., og henviste Halvor Andersen til eventuelt â fremme sin sak på en formelt riktig måte. Innløsningssummen skulle vare 121 dlr. 2 ort 12 skil., og Rolf Olsen utstedte året etter skjøte for 180 dlr. til Halvor Andersen. Det opplyses at kjøpesummen ble satt såpass høyt p.g.a. de omkostninger selgeren hadde hatt ved prosessen. Halvor fikk kjøpe ytterligere 5 lp. samtidig (se nedenfor), og året etter tok han pantelån på 299 dlr. Hans far Anders Ellingsen, som overlevde sønnen, føres opp som bruker av gården så lenge han levde.

I 1624 var 5 lp. odelsgods og tilhørte Rosenkrantz, og var overtatt av Christoffer Urne i 1647. I 1648 ble parten makeskiftet til stattholderen Hannibal Sehested, men kom under kronen i 1651, og ble overlatt til Marselis i 1658. Baron Juel utstedte i 1695 skjøte på 5 lp. med leidang og fôring til Christen Stillesen, som eide bygselparten. Hans svigersønn Christen Taisen solgte i 1701 de 5 lp. for 70 dlr. til Halvor Andersen Hellum, som samtidig fikk skjøte på bygselparten.

I 1647 eide Jøran Askestad i Røyken 10 lp. Fem loddseiere utstedte i 1661 skjøte til Mikkel Tranby for 60 dlr. Selgerens far, Ole Guldbrandsen, hadde i 1660 pantsatt parten for 30 dlr. til Christen Bødicher. Dette pantet innløste nå Mikkel, og dessuten betalte han ytterliggere 30 dlr. Det heter at Mikkels kone var «en rett odelsgren» til dette jordegodset. I 1693 pantsatte han sine 10 lp. i Hellum for 21 dlr. 18 skil. til Christen Stillesen. Pantet ble i 1699 innløst av Christoffer Christoffersen Søndre Linnes, og hans arvinger solgte i 1721 til brukeren Anders Ellingsen.

Før reformasjonen tilhørte 5 lp. salt Mariakirkens kommune. Parten var senere kanonigods og kalles i 1665 Peder Christensens kanoni. Mellom 1672 og 1710 føres oberst Brochtorp opp som eier, og i 1721 utstedte kommerseråd Moss skjøte til brukeren Anders Ellingsen.

 

Brukere.

Ca. 1400 nevnes Helga, som hadde gitt 1 øyresbol i Øvre Opsal til Tranby kirke. Samtidig nevnes Alf «på den østre gården», som hadde gitt ½ øyresbol i Hellum til Tranby kirke. 1) Kolbjørn, nevnt som bruker 1575-1614. 1 1575 bekreftet Erik Brastad og Lars Narvvesen at Kolbjørn hadde kjøpt tredjeparten av en sag av Morten kleinsmed. Så ble gården trolig overtatt av II) Hans Jensen, f. ca. 1589, d. 1677, nevnt som bruker mellom 1617 og 1623. Han flyttet senere til Østre Solberg. Så overtok III) Rolf Solberg, br. 1624-1631. Av barn nevnes Birgitte (g.m. Ole Solberg). 1 1624 eide han bygselparten i Hellum, og dessuten hadde han 5 ½ lp. i Auvi og 2 ½ lp. i Bø. Han ble etterfulgt av IV) Lars, som nevnes til 1640. Så ble bygsla overlatt til V) Augustinus Torsen Sørsdal, f. ca. 1606, nevnt som bruker til 1670. Han var gift med Marie Henriksdtr. Av barn nevnes Jon. I 1641 kjøpte han Gjellestad sammen med Mikkel Tranby, men han solgte sin halvpart til Mikkel i 1670. Augustinus føres i 1650 opp som eier av parter i Sørsdal og Asdøl, og dessuten i Neberg i Nedre Eiker. I 1668 gikk han, sammen med broren Alf Sørsdal, til sak mot Jens Solberg angående eiendomsretten til Rudstaden. De to brødrene ble året etter tilkjent retten til denne «plassen». I 1671 stevnet Gretteke salig Søren Pedersens hans arvinger for en gjeld på 10 favner øreved, som Augustinus hadde fått av henne. Bård Egge og Anders Sørum lovte å betale sammen med de andre arvingene. Gården var i mellomtida blitt bygslet til VI) Jens Mikkelsen, d. 1674. Så overtok VII) Anders Ellingsen Sjåstad, f. ca. 1650, d. 1728, g. m. I Kari Jensdtr. (datter av Jens Svensen Solberg), d. 1702; barn: Eli; Halvor, Jens, Kirsten, Elling; g.m. II Maren Pedersdtr. Villstad; barn: Hans. Dessuten hadde Anders et barn med Tora Olsdtr. i 1682. I 1697 pantsatte han en del krøtter og løsøre for 89 dlr. til jorddrotten Christen Stillesen. I 1701 var Anders innblandet i et slagsmål med Hans Heggen. Samme året fikk sønnen Halvor skjøte på 1 skpd. i gården (se eiere). Halvor Andersen døde imidlertid alt i 1719, og da Anders fikk kjøpe to parter i gården i 1721, ble han eneeier. Han tok pantelån på 429 dlr. I 1702 hadde det vart skifte etter hans første kone, Kari Jensdtr. Da var bruttoformuen 300 dlr. og nettoformuen 53 dlr. Besetningen bestod av 3 hester (deriblant en kassert dragonhest), 13 storfe og flere sauer og griser. På gården nevnes en nattstue og en dagligstue. Boet eide sølv for ca. 12 dlr., nemlig 2 staup, 3 skjeer, 2 ringer og 2 «ænche maljer». Følgende bøker registreres: «Niels Michelsens Huus og Skibs Postile», en «fullkommen» salmebok fra 1654, «En liden håndbog 6 bøger udi», en liten kor- og kirkebok, en gammel salmebok fra 1640, «En anden Davids Psalter udsatt på Rim», «en Davids Psalter med Lutheri fortale udi». Enkemannen synes å ha vært kirkeverge i Tranby kirke. I 1705 stevnet rådmann Jens Nielsen Anders og 8 andre bønder i Tranby og Sylling for ikke å ha kjørt bord fra Svang - som de hadde lovet. Anders hadde mottatt hele 20 dlr. 3 ort 18 skil. i forskudd. Alle de innstevnede bøndene måtte forplikte seg til å kjøre og punge ut med 4 skil. pr. daler av de mottatte beløp. Anders ble i 1718 tatt for ulovlig hogst i Overns skog (se Overn). Hans sønner Jens og Elling kjøpte i 1720 odels- og åsetesretten til Hellum for 106 dlr. av sin mors fetter, Ole Aslesen Sylling. De tok ved den anledning pantelån på 100 dlr. Da faren døde, ble gården overtatt av sønnen VIII) Jens Andersen, f. ca. 1684, d. 1735, g. m. Jøran Larsdtr. (gift annen gang med Erik Olsen Hellum), d. 1758. Barn: Kari, Anders. Han tok i 1729 pantelån på 713 dlr. hos Aslak Kjekstad, Røyken (som i 1721 hadde lånt hans far penger). Samme året kjøpte Jens halve gårdens odels- og løsningsrett for 20 dlr. av broren Elling. Senest i 1730 ble gården delt i to like store deler.

 

Bruk I.

Jens Andersen solgte i 1735 sin halvpart av gården for 500 dlr. til Ia) Peder Jensen Ask (se Nordre Ask). Ifølge skjøtet skulle Jens få bruke noen jordstykker, nemlig Mikkelsbråtan, Ringen og Myra i søndre jordet - «beliggende til Tranbys jorder». Kjøperen forpliktet seg til å bekoste byggingen av hus som Jens og kona skulle bo i. Det skulle ikke svares avgift for husene, men når de to var døde, skulle arvingene utbetale 19 dlr. Jorda skulle falle tilbake til gårdens eier. Kjøperen tok pantelån på 300 dlr. Fra senest 1637 ble bruket drevet av harvningsbrukeren Ib) Lars Trulsen, nevnt til 1745. Barn: Ingeborg, Marte, Lars, Ole. I nødsåra 1742-43 lånte han korn for 2 dlr., og betegnes da som fattig. I 1742 ble det utstedt skjøte for 600 dlr. til 2) Erik Olsen Hellum, f. ca. 1683, d. 1761 på Røyne. Året etter giftet han seg med enka etter Jens Andersen, Jøran Larsdtr. Erik tok pantelån på 119 dlr. hos selgeren, og i 1743 lånte han 200 dlr. av en annen långiver. I 1746 gikk handelen om igjen, og da betalte Peder Jensen 500 dlr. for gården. Han tok pantelån på 300 dlr. Knapt et år senere overdro han for 500 dlr. til 3) kvartermester Lars Rasmussen Hegg (se der og Nordre Renskog). Han tok pantelån på 300 dlr. Lars hadde tidligere vart husmann på Hegg og fra omkring 1657 brukte han Nordre Renskog til halvnings. 1 1774 tok han 1.-prior. pantelån på 460 dlr. Bruk I ble i 1783 overtatt av eieren av bruk 11, svigersønnen 4) Nils Jørgensen (se nedenfor). Samme året inngikk han kontrakt med 5) lensmann Johannes Schultz (se Auvi med Foss og Skafstad) angående leting etter og bryting av marmor på Hellum. Schultz skulle skaffe redskaper for egen regning, og forøvrig ble de enige om å dele tap og gevinst. Ved skiftet etter Lars Rasmussen i 1784 ble bruket utlagt til panthaveren Claus Henrik Hoen, som boet skyldte 450 dlr. Disse pengene skulle betales av Nils Jørgensen og lensmann Schultz, og de forpliktet seg også til å innfri den øvrige gjeld, som beløp seg til 193 dlr. De måtte imidlertid utstede en pantobligasjon på 460 dlr. til Hoen. Enka etter Lars Rasmussen, Marte Marie Bech, fikk nå oppholdskontrakt, som gikk ut på at hun skulle ernære seg av plassen Hellumbråtan, men uten å bo der. Hvis hun ikke skulle bli fornøyd, hadde hun krav på godtgjørelse i form av penger. Senere samme året ble det opprettet en delekontrakt mellom Nils Jørgensen og Schultz, og ifølge den skulle lensmannen ha halvparten av jordveien, men ikke noen av husene. I delebrevet nevnes en liten utmark kalt Hellumteien med marmorbrudd og to små husmannsplasser. Plassen Hellumbråtan skulle deles mellom de to eierne. Senere på året ble kontrakten med Marte Marie Bech forandret, slik at hun skulle ha 26 dlr. årlig og ellers greie seg selv. I slutten av året 1784 fikk Nils Jørgensen kgl. privilegium på å bryte all den marmor som fantes på hans gård, men året etter overdro han sin rett til lensmann Schultz. I 1786 solgte Nils bruk II. Året etter lånte han 300 dlr. mot pant i bruk I. Samme året ble det tatt utlegg i Hellum, Foss og plassen Dannemark, som Schultz eide, for en gjeld på 843 dlr. Året etter ble lensmannen dømt til å betale et mindre utestående beløp. Samme året ble det tatt utlegg i løsøre for en gjeld på 7 dlr. hos Nils Jørgensen. I 1789 solgte boet etter Nils halvparten av bruket ved auksjon, og tilslaget gikk for 426 dlr. til 6) kaptein, senere major Johan Gotlieb Schultze. Han tok pantelån på 300 dlr. Året etter fikk han også skjøte på den halvdelen lensmann Schultz eide, for 500 dlr. Selgeren holdt marmorverket, dvs. 1/8 av gårdens skyld, utenfor handelen. Enka Marte Marie Bech skulle beholde sitt livøre. Senere på året fikk Schultze kgl. privilegium på å bryte og bearbeide den marmor som fantes på halvparten av gården. I 1799 tok kapteinen, som bodde på Østre Haugerud, pantelån på 300 dlr., og økte det med 111 dlr. året etter. Da han var død, ble bruket i 1800 solgt ved auksjon til Lars Mortensen Sørsdal på vegne av sønnen Christoffer Larsen. Skjøtet ble utstedt i 1801 og kjøpesummen lød på 1100 dlr. Christoffer tok pantelån på 700 dlr. To år senere kjøpte han også bruk II.

 

Bruk II

ble i 1730 overtatt av 1) Lars Nilsen Egge, f. 1709, d. 1772, g. m. Gunhild Hansdtr., f. ca. 1707, d. 1788. Barn: Christoffer, Anders, Ole, Åste (g. m. Nils Eriksen Hellum), Hans, Ellen. Hele gården var i 1729 blitt pantsatt til lensmann Aslak Kjekstad i Røyken, og Lars fikk ta halvparten i bruk ved å utstede en pantobligasjon på 350 dlr. til ham. I 1734 lånte Lars 115 dlr. av sin far, Nils Olsen Egge, og i nødsåra 1742-43 måtte han låne korn for 2 ¾ dlr., og han betegnes da som meget fattig. I 1748 ble bruket tildømt Aslak Kjekstad. Taksten ble satt til 350 dlr., men panthaveren hadde til gode et større beløp, slik at 114 dlr. ble udekket. I 1749 skulle bruket selges ved auksjon, men Lars ordnet med kausjonister, og dermed fikk han skjøte for takstsummen året etter. I 1753 solgte han sin halvpart av Hellum, men Lars og kona skulle få bruke plassen Kinkerud, samt en holme, for en årlig avgift på 6 dlr. Ifølge kontrakten hadde han rett til hamn og brensel i gårdens skog. Han måtte selv bygge hus på plassen. Når de to var døde, skulle eieren av Hellum betale arvingene 20 dlr. for husene. Lars Nilsen tok et par år senere Nordre Renskog i bruk til halvnings. I 1788 var det skifte på Kinkerud etter Gunhild Hansdtr., som hadde vart enke i mange âr. Det viste seg da at boet var fallitt. Aktiva var på 59 dlr., mens passiva beløp seg til 114 dlr. De tre eldste barna var allerede døde. De to yngste sønnene, Hans og Ellen, var gift og bodde henholdsvis på Kinkerud og Sørsdalsbakken. Datteren Åste var ugift, og hun hadde hele tida vart hjemme og stelt huset og pleiet sine syke foreldre og brødre, samt sørget for deres begravelse. Ellen anklaget søsteren for å ha stukket midler til side ved skiftet, enda hun hadde latt ham få sine sølvskospenner til pantsetting da han hadde stiftet gjeld. Det opplyses at Åste hadde betalt 6 dlr. i avgift for plassen. Hun krevde nå en lønn på 64 dlr. for de 16 år som var gått siden farens død, men hun fikk tilstått lønn bare for 15 år, dvs. 60 dlr. P.g.a. boets stilling fikk hun imidlertid utbetalt bare knapt 21 dlr. Åste fordret også godtgjort begravelsesomkostningene i anledning av morens og brorens død med 20 dlr. Videre gjorde hun krav på 8 dlr. som kompensasjon for det hjemmegifte (1 ku) som hennes gifte søsken hadde fått. Kravet om vederlag for begravelsesomkostningene for broren ble avvist som boet uvedkommende. Men heller ikke de andre kravene ble godtatt, fordi boet var fallitt. Det opplyses at gårdens eier, Nils Jensen, hadde tatt plassen i bruk, men det protesterte Åste imot. Hun hadde sådd der og ville ikke gå glipp av vederlag for sitt arbeid. Skifteretten lovte å ordne den saken. I 1753 var bruk II blitt solgt for 400 dlr. til 2) Jørgen Hansen Lyngås (se der). Han tok pantelån på 300 dlr. I 1755 solgte han Lyngås til den eldste sønnen, og i 1763 utstedte han skjøte på Hellum for 400 dlr. til en annen sønn, 3) Nils Jørgensen, f. 1734, g. m. Ragne Larsdtr. Renskog, f. 1740. Barn: Hans, Lars, Jørgen. Foreldrene skulle beholde et jordstykke kalt Nordjordet, som Nils skulle så og høste for dem. Dessuten måtte han skaffe dem husvære og annet som trengtes til livets opphold. Hvis de gamle ville bo for seg selv, var Nils forpliktet til å bekoste halvparten av en ny bolig. Han tok pantelån på 200 dlr. året etter. I 1772 tok han et nytt 1.-prior. pantelån på 300 dlr., som han økte med 99 dlr. i 1777. Nils overtok i 1783 også bruk I, etter svigerfaren Lars Rasmussen, men dette bruket måtte han snart dele med lensmann Schultz (se ovenfor). I 1785 pantsatte han bruk II for 600 dlr., og året etter utstedte han skjøte for 1000 dlr. til 4) dragon Nils Jensen Grøstad, f. ca. 1755, d. 1802, g.m. I Siri (Sigrid) Pedersdtr. Hennum, f. 1765, d. 1795; barn: Elen, Jens (til Tamburhaugen, Øv. Opsal); g.m. II Maren Christoffersdtr., f: ca. 1773. Føderådskontrakten til enka Gunhild Hansdtr. ble avstått. Når hun døde, skulle hennes arvinger få 30 dlr. av gårdens eier. Nils tok pantelån på 600 dlr. i 1787, og det ble innfridd med et nytt lån på 600 dlr. i 1791. I 1796 og 1801 erstattet han gammel gjeld med lån på henholdsvis 400 dlr. og 800 dlr. I 1795 hadde det vært skifte etter hans første kone, og da var bruttoformuen 1341 dlr. og nettoformuen 825 dlr. Bruket ble taksert til 1000 dlr. Av sølvgjenstander nevnes 2 spiseskjeer med bokstavene O.I.S., E.E.D. og årstallet 1752, 2 spiseskjeer med innskriften C.H.S., M.T.D. 1748, 4 teskjeer med bokstavene D.F.A.N. og endelig et krus med lokk til 8 dlr. Boet eide også en god del tinnsaker. En blåmalt kleskiste som den avdøde etterlot seg, hadde innskriften S.P.D. 1786. Ved skiftet etter Nils i 1803 var bruttoformuen 1817 dlr. og nettoformuen 493 dlr. Taksten på bruket ble satt til 1200 dlr. Den avdøde eide bl.a. et lommeur av sølv som ble verdsatt til 8 dlr. Det opplyses i skiftebrevet at det var smie på gården. I slutten av året 1802 hadde det vært auksjon, og denne halvparten av Hellum gikk for 1901 dlr. til Nils Jensens kones svoger Christoffer Larsen, og dermed var gården samlet.

 

Hellum samlet

IX) sersjant Christoffer Larsen Sørsdal, f. 1780 på Bo, d. 1832, g.m. I Anne Pedersdtr. Hennum, f. 1758, d. 1816; g.m. II Maren Hansdtr. Enger, f. 1797 i Kristiania, d. 1877. Barn: Lars, Anne Marie (g. m. Andreas Andersen Klemmetsdal), Hans, Gunhild Mathea (g. m. Christoffer Andersen Nordal), Lars. Som nevnt ovenfor fikk han skjøte på halvparten av gården i 1801. Samme året leide han ut marmorbruddet på Hellumteien til kjøpmann Jacob Lorentsen, Bragernes, på 10 år for en årlig avgift på 20 dlr. Men nå krevde Knud Tobroe, major Schultzes svigersønn, at Christoffer skulle fravike gården mot å få utbetalt 300 dlr. Dette kravet ble avvist. I 1802 ble det oppnådd forlik. Christoffer skulle kjøpe odelsretten og avstå marmorbruddet. Det gjerdet som tidligere hadde vart mellom Hellum og Verpet, skulle Christoffer gjenreise halvparten av, mens motparten var ansvarlig for den andre halvdelen. Like etter solgte Tobroe marmorbruddet for 499 dlr. til Ole Pedersen Gjellebekk. Den hamnegang som måtte finnes på marmorberget, var ikke inkludert i handelen, men tilhørte Hellums eier. I 1803 fikk Christoffer skjøte på resten av gården for 1901 dlr., og han tok da pantelån hos den forrige eiers barn for 1045 dlr. 24 skil. I 1808 opprettet Christoffer og kona Anne Pedersdtr., som ikke hadde noen livsarvinger, et gjensidig testamente, som gikk ut på at den som levde lengst av dem, skulle beholde det felles bo. Etter deres død skulle midlene deles mellom begges arvinger, etter at det først var blitt utbetalt 50 dlr. som gave til Lier skolekasse. Christoffer lånte 183 dlr. sølvverdi i 1813, og i 1820-åra tok han flere større pantelån. I 1826 solgte han fra Hellumsand og Hellumbråtan. Ved skiftet etter ham i 1833 ble gården utlagt til enka for 2500 spd. Samme året giftet hun seg med X) Lars Larsen, f. 1808 på Økern i Vestre Bærum, d. 1885. Barn: Christoffer, Lovise (g. m. Jørgen Olsen Toverud på Torsrud), Hans. I 1837 ble Lars valgt inn i Liers første kommunestyre (representantskap). Han drev også østre Haugerud en tid. I 1852 tok han 2.-prior. pantelån på 300 spd., og i 1863 lånte han 1100 spd. Ved skjøter i 1848 og 1860 ble halvparten av gården (bnr. 2) solgt til stesønnen Lars Christoffersen.

 

Bnr. 1

ble i 1886 overtatt av Lars Larsens sønn, 1) Hans Larsen Hellum, f. 1845, d. 1937, g. m. Gunhild Amundsdtr. Asdøl, f. 1849, d. 1925. Barn: Maren (g.m. Carl Aksel Carlson på Båhus), Kirstine Jonette (g.m. Anders Nilsen Meren), Lovise, Amund, Gunda (g.m. Hans Hallingstad, Funnesdal), Lars, Eivind, Karen, Marie Ovidie, Gunhild Mathea. 1917 utstedte han skjøte til sønnen 2) Amund Hellum, f. 1879, d. 1958, g.m. Jenny Rype, f. 1880, d. 1966. Barn: Gunhild (g.m. Kolbjørn Klemetsdal), Astrid (g.m. Trygve Isene på Hasselnes av Renskog), Hans, Ruth, Halvard. I 1957 overtok sønnen 3) Hans Hellum, f. 1910, g.m. Synnøve Rød fra Hurum, f. 1915.

 

Bnr. 2.

I 1848 og 1860 solgte Lars Larsen henholdsvis 1 ort 22 skil. og 3 daler 2 ort 2 skil., tilsammen halvparten av gården, for 200 spd. og 2700 spd. til stesønnen 1) Lars Christoffersen, f. 1828, d. 1897, g. m. Karen Mathea Christensdtr. Skjæret, f. 1832, d. 1881. Barn: Christoffer, Carl, Ludvik, Martin, Maren (g. m. enkemann Sten Stensen, Langesund), Helga (g. m. Auen Andersen Hafskjold). I 1860 og 1862 tok han pantelån på henholdsvis 500 spd. og 1350 spd. I 1898 ble det utstedt skjøte til sønnen 2) Christoffer Larsen Hellum, f. 1858,d. 1924, g. m. Ingeborg Eline Larsdtr. Solberg, f. 1864, d. 1930. Barn: Karen (g. m. Narve Wiker på Holmeskauen av Huseby), Lars, Martin, Marthe. I 1925 ble det gitt skjøte til sønnen 3) Lars Hellum, f. 1892, g. m. Ragna Opsal, f. 1898. Barn: Ingeborg, Gunhild, Kristoffer. I 1961 overtok sønnen 4) Kristoffer Hellum, f. 1930, g.m. Gunhild Sylling, f. 1938. Barn: Sigrid, Ragne Kristin, Line.

 

Hellumsand, bnr. 3.

I 1818 ble det gitt festeseddel til 1) husmann og skredder Jon Olsen, f. ca. 1792, g. m. Ingeborg Olsdtr. Holtsmark, f. ca. 1793. Barn: Søren, Johan, Randi, Randine. Han skulle svare en årlig avgift på 6 spd. I 1826 fikk han skjøte på plassen for 300 spd. Han forpaktet Båhus fra 1838. I 1841 utstedte han skjøte for 300 spd. til 2) Peder Andersen Renskog, f. 1795, d. 1877. Av barn nevnes Anne og Larine. Han tok pantelån på 100 spd. i 1843. I 1864 solgte han for 300 spd. og livøre til 3) Ole Olsen, f. ca. 1837 i Snarum, Modum, g. m. Rønnaug Christensdtr., f. ca. 1841 i Sel, Gudbrandsdalen. Barn: Peder Oluf, Karl, Peder, Karen Birgitte. I 1883 utstedte han skjøte til sønnen Peder Oluf. Faren forbeholdt seg imidlertid bruks- og disposisjonsretten over eiendommen så lenge han levde. Året etter ble bruket solgt til 4) Alfred Mathisen. I 1901 utstedte Alfred Moen skjøte til 5) Martin Tollefsen. I 1916 overdro han til 6) Tollef Andreassen Hellumbråtan, f. 1891, d. 1942, g. m. Milla Kraft, f. 1890. Barn: Helga, Anna. Han kjøpte bnr. 14 på Tranby i 1913.

 

Hellumbråtan, gnr. 4.

I 1826 ble det utstedt skjøte for 550 spd. på et jordstykke, Søndre Rønningen og en del av Hellumbråtan, til 1) Ole Jonsen Sørsdal, f. ca. 1800 i Krødsherad, d. 1873 på Opsal, g. m. Ingeborg Kittelsdtr. Opsal, f. 1796, d. 1867 på Opsal. Barn: Anne, Johan (til Øv. Opsal), Christoffer (til Øv. Opsal), Anders (til Ne. No. Sørdal), Nils. I 1838 solgte han for 600 spd. til 2) Kittel Herbrandsen, som i 1843 overdro for 400 spd. til 3) bokbinder Jens Jonsen fra Våle, g. m. Beate Gulliksdtr. Barn: Hans, Anders. Han tok i 1845 pantelån på 300 spd., og økte det med 1528 spd. i 1846.

Jens Jonsen var lekpredikant og haugianer, og er kjent for utgivelsen av «Christelig salmebag», trykt i Drammen i 1846. I 1847 utstedte han skjøte for 800 spd. til 4) Peder Andersen Hørte-eie, f. 1815 i Bærum, d. 1891, g.m. Ingeborg Nikolaisdtr. Klemmetsdal, f. 1825, d. 1897. Barn: Andreas, Gina Birgitte. Han tok straks 2.-prior. pantelån på 550 spd., og i 1863 lånte han 190 spd. I 1894 solgte enka til datteren 5) Gina Birgitte Pedersdtr., f. 1857, d. 1935. Hun utstedte i 1909 skjøte til brorsønnen 6) Per Andreassen Hellumbråten, f. 1887, d. 1965, g. m. Gunda Wøien, Asker, f. 1898. Barn: Arne, Kåre, Hans, Leif, Astrid.

 

Husmenn.

Kinkerud.

I 1753 nevnes at Ole Ingebretsen hadde bodd her. Plassen ble det året tatt i bruk av Lars Nilsen Hellum, etter at han hadde solgt gården (se ovenfor). Ole Ingebretsen fikk i 1755 festebrev av eieren av bruk I, Lars Rasmussen, på et stykke jord langs den vestre side av elva, ved plassen Kinkerud. Det opplyses at Lars Rasmussen hadde «tilforbyttet» seg dette jordstykket av Renskog. Ole skulle betale en årlig avgift på 5 dlr. og ha rett til brensel og hamn for krøttera.

 

Bratrum.

Første gang i 1754 nevnes Christoffer Jonsen, d. 1764, g. m. Marie Pedersdtr., f. ca. 1721, d. 1782. Barn: Anne (g.m. Ole Jonsen), Eli (g.m. skomaker Simen Nilsen Møller i Kristiania), Marte (g.m. Rasmus Hansen Funnesdal), Johanne. Enka giftet seg annen gang med Arne Mikkelsen, f. ca. 1719, d. 1792. Ved skiftet etter Marie Pedersdtr. i 1783 var bruttoformuen 48 dlr. og nettoformuen 36 dlr. Boet eide husene på plassen, og disse ble taksert til 30 dlr. Av døtrene var bare den yngste, Johanne, ugift, og hun tjente på Sørsdal hos løytnant Beichman. Når det gjaldt den eldste datteren, Anne, så visste ingen om hun eller mannen ennå levde. Enkemannen fortsatte trolig å bo på plassen til sin død. Mellom 1840 og 1865 nevnes Anders Hansen, f. ca. 1811 i Lier, g. m. Marte Gundersdtr., f. ca. 1815 i Lier. Barn: Kirstine, Berte, Christian. De var flyttet fra plassen innen 1875.

På en plass vi ikke kjenner navnet på, nevnes mellom 1797 og 1804 steinhogger Nils Nilsen, f. ca. 1745, g. m. Kari Larsdtr., f. ca. 1755. Barn: Anders, Christina, Maria, Ole. De bodde på Haugerud-eie i 1794.

I november 1799 nevnes Jakob Jakobsen som husmann. Han ble da stevnet for forlikskommisjonen av husbonden sin, Nils Jensen, fordi han ikke «forrettet» arbeid på gården. De ble forlikt om at Jakob skulle flytte fra plassen innen 14. april året etter, og det han skyldte, 3 dlr., pluss 6 dlr. i plassavgift, samt 3 ort 16 skil. i innkallingsgebyr, skulle han betale med arbeid.

I 1801 bodde Ole Gulbrandsen, f. ca 1755 på en plass under Hellum. Han var gift med Ingeborg Olsdtr., f. ca. 1754. Barn: Simen, Helle. De bodde på Lahell i 1778 og på Reistad-eie i 1786.

Gårdsregister

Innhold