Mellom-Egge

Gnr. 67

Gårdsregister

Innhold

Mellom-Egge var halvgård i 1577, og sikkert også i gammelnorsk tid, da gården var på 12 øyresbol. I 1647 og seinere var skylda 1 skpd. salt, omregnet 15 lp. tunge. Kvegskatt 1628 av 6 storfe og 4 sauer, og 1657 av 3 hester 8 kuer, 4 kviger, 6 sauer og 3 svin. 1661: Skog til sagtømmer og bjelker. Tiende 1666 av 20 tn. havre, 5 settinger hveite, 10 settinger rug og 30 brugder lin, og 1690 av 12 ½ tn. havre, 3 ¾ tn. blandkorn og ½ tn. rug. 1723: Matr.nr. 90. Skog til hustømmer, veksteskog og seter. Bekkekvern. Skylda foreslått forhøyet 10 lp. 1739 - se Nedre Egge. 1760: Årlig bjelkehogst 2 tlt. Penger til skatter og utgifter skaffes fra skogen og ved kjøring. 1803: Skog til husfornødenhet. 1820: Skog til salg ca. 3 tlt. årlig. Foss med vann en måned årlig. 1838: Nytt matr.nr. 68, ny skyld 7 daler 2 ort 6 skil. 1865: 310 mål åker og dyrket eng på flat og bakket mark med vesentlig god jord, derav 117 mål på bnr. 1, 119 mål på bnr. 2 + 4 m.m., 15 ½ mål på det bruket som seinere har fått bnr. 7 av Nedre Egge, og 5 ½ mål på bnr. 8. Lett atkomst, måtelige driftsvilkår og tålelig godt drevet. 10 tlt. bjelker årlig av skogen. Foss til sagbruk under bnr. 3, gir årlig inntekt på 3-4 spd.

Offisielle oppgaver over husdyrhold, utsæd og avling gjennom 200 år.

 

Hester

Kuer

og

ungdyr

Sauer

Utsæd

Avling

           

tn.

tn.

1661

2

5

 

4

6

6

20

1723

2

 

10

 

6

9 ¾

30

1760

2

 

8

 

8

8 ¾

28

1803

3

 

8

 

8

10

50

1820

3

 

9

 

9

10

40

1865

2

 

15

 

6

14

92

 

Høyavling

1723

18

lass

1760

30

lass

1865

195

skpd.

Husdyrhold og utsæd ifølge folketellingen av 1865.

 

Hester

Kuer

Sauer

Griser

Hveite

Rug

Bygg

Poteter

         

tn.

tn.

tn.

tn.

Mellom-Egge, bnr. 1

1

6

5

2

¼

1/8

1

16

----

Bnr. 2 m. m. – opplysninger mangler

 

Bergan, pl.

           

1/8

1

 

Eiere.

Edmundsalteret eide ca. 1400 hele skylda, 12 øyresbol, som Kristin på Egge hadde gitt fra seg mot 10 øyresbol i Heggedal. Etter reformasjonen ble dette godset tillagt lesemesteren i Oslo med skyld 1 skpd. salt. I 1648 ble det overlatt til stattholderen Hannibal Sehested, og så kom det som det øvrige Sehesteds-godset i Lier under kronen i 1651 og ble overlatt til Marselius i 1658. Baron Jens Juel solgte i 1694 til brukerne Ola Johansen og Augustinus Bårdsen. Augustinus tok straks pantelån på 20 dlr.

 

Brukere.

Per nevnes 1528. I) Hans, br. seinest 1593-1639. II) Gunner, br. 1640-1648. Så ble gården bygslet til III) Halvor Hansen, f.ca 1600, g.m. Kirsti, d. 1683. Barn: Ola (til Søndre Huseby), Nils. I slutten av 1660-åra overtok sønnen IV) Nils Halvorsen, f.ca 1644. Omkring 1670 ble bygsla delt.

 

Bruk I

ble bygslet til 1) Bård. Det er mulig at det var den samme Bård som var født på Nedre Egge, og som seinere kom til Årkvisla. I 1693 ble bygsla overlatt til sønnen 2) Augustinus Bårdsen, g.m. Ambjørg Asbjørnsdtr., f.ca 1672, d. 1734. Barn: Asbjørn, Eli, Jon, Anne (g.m. Sven Jensen Ask). Augustinus kjøpte gården av bygsla i 1694, og tok straks pantelån på 20 dlr. Omkring 1740 ble gården overtatt av sønnen 3) Asbjørn Augustinussen, f. 1705, d. 1764, g.m. Anne Hansdtr. (enke etter Hans Klausen). Barn: Ambjørg, Live (g.m. Morten Kristensen, Bragnes). Ved skiftet etter Asbjørn i 1764 var bruttoformuen 715 dlr. og nettoformuen 650 dlr. Jordegodstaksten ble 500 dlr. En del sølvtøy med merket A.A.S.E. var festensgave til Anne, og ble ikke tatt med i skiftet. En kiste hadde innskriften E.A.D. 1736. Av husdyr hadde de 2 hester og 8 kuer. Gården ble overtatt av svigersønnen 4) Rasmus Ambrosiussen Viulstad, f. 1734, d. 1815, g.m. Ambjørg Asbjørnsdtr., f. 1740. Barn: Ragne, Anne. Han tok i 1770 pantelån på 500 dlr. Hans hustrus halvsøsken protesterte mot at Rasmus overtok gården. Da han ikke greide forpliktelsene, måtte han i 1777 selge til panthaveren 5) Nils Olsen Hellum, f.ca 1733, d. 1807, g.m. Anne Amundsdtr., f.ca 1744, d.1831. Enka giftet seg med 6) Hans Pålsen Narverud, Eiker, f.ca 1774, d. 1841. Hans tok pantelån på 200 spd. i 1827, og økte pantegjelda til 7110 spd. i 1841, etter at han i 1833 hadde kjøpt til en part på vel 2 lp. fra bruk 11. Ved dødsboauksjonen i 1842 gikk tilslaget for 3350 spd. til 7) Brede Selbo. Gården gikk på ny til auksjon, og i 1851 ble det utstedt skjøte for 2950 spd. til Christoffer Christoffersen Solberg og Simen Knudsen Bjørhus, og så ble gården delt. Christoffer Solberg utstedte i 1852 skjøte på sin del,

 

Bruksnr. 1

for 1800 spd. til stesønnen 1) Simon Eriksen Solberg, som i 1857 solgte for 2400 spd. til 2) Kristen Andersen Haugerud (se der). Kristen reiv de gamle husa, som lå tett ved husa til Olaf Egge, og bygde nye hus lenger nede; den gamle sidebygningen flyttet han ned. I 1886 overdro han til sønnen 3) Martin Kristensen, f. 1853, d. 1907, g.m. Karen Østensdtr. Skustad, f. 1855. Barn: Kristen, Kirstine (g.m. Ole Syversen), Sigurd, Ragnhild (g.m. Wilhelm Andresen), Østen, Marinius, Astri, Gunhild (g.m. Ludv. Flater, Røyken). Enka overdro i 1915 til sønnen 4) Sigurd Egge, f. 1883, d. 1959, g.m. Marie Øksne, f. 1894, d. 1947. Barn: Martin, Karen Helene. Gården er nå overtatt av sønnen 5a) Martin S. Egge, f. 1918, og svigersønnen 5 b) Sverre Grønbekk, f. 1925, g.m. Karen Helene Egge, f. 1925. Barn: Marit, Kari.

 

Bruksnr. 2 m. fl.

1) Simen Knudsen Bjørhus solgte i 1856 sin del av Mellom-Egge for 2250 spd. til 2) Ole Hansen. Han solgte i 1862 fra bnr. 3 til 3) lensmann Alme, som i 1866 fikk auksjonsskjøte også på resten av bruket, bnr. 2, for 1800 spd. Alme satt fra før med et skogstykke, bnr. 6, og fikk i 1866 skjøte også på bnr. 7. Han solgte i 1874 fra bnr. 4 og bnr. 7 til Otter Hansen Egge (se nedafor). I 1896 ble det utstedt skjøte på det som var igjen, nemlig en del skog, bnr. 2, 3 og 6 (seinere slått sammen til bnr. 2) til Ole Larsen Stavn, og dermed ble bruket slått sammen med Torstad, bnr. 1 (se der).

 

Bruk II

ble i 1670 bygslet bort til 1) Ole Johansen, d. 1718, g.m. Live Olsdtr. Barn Nils, Jøran (g.m. Ole Pedersen Ask), Marte (g.m. Bent Larsen Haskoll). Ole kjøpte gården av bygsla i 1694. Da han var blitt en «gammel, skrøpelig mann, gående på gravbredden», fikk han føderåd hos sønnen 2) Nils Olsen, g.m. Eli Olsdtr. Barn: Peder (til Søndre Justad), Lars (til Hellum), Ambrosius, Ole. Nils fikk skjøte i 1716. I 1727 brente husa for Nils og naboen Augustinus slik at de begge «gerådet udi fattigdom». Nils tok i 1742 føderåd hos sønnen 3) Ambrosius Nilsen, f. 1718, d. 1773. Han var først gift med Pernille Olsdtr. Øksne, d. 1756 (enke etter Lars Larsen). Barn: Eli. Så giftet han seg med Marte Torsdtr. Egge, f.ca 1710, d. 1766 (enke etter Anders Eriksen), og tredje gang giftet han seg med Helle Andersdtr. Vefferstad, f. 1749. Barn: Nils. Ved skiftet etter Ambrosius var bruttoformuen 581 dlr. og nettoformuen 454 dlr. Gangklærne hans besto av en blå kledes kledning med vest og bukser og med sølvknapper, overlastipgs trøye med sølvknapper, en blågrå trøye med sølvknapper, to par skinnbukser med sølvknapper og dessuten skospenner av sølv. Et krus med sølvlokk ble verdsatt til 5 dlr. og en del sølvteskjeer til 10 dlr. Begravelsen kostet 40 dlr. Enka giftet seg med 4) Paul Ottersen Justad. Barn: Anne Helene, Sille, Otter, Eli, Maren. I 1795 overtok Pauls stesønn 5) Nils Ambrosiussen, f. 1768, g.m. Anne Kristoffersdtr. Mørk, f.ca 1779. Barn: Kirstine, Helle, Paul Christian, Ambrosius. Nils krevde takst i 1795. Av hus fantes det da en stuebygning med stue, kammer og kjøkken i 1. etasje og kammer og to loft i 2. etasje, en uthusbygning med låve, lade, to skykuer og fjøs med 14 båser, et saue- og svinehus, stall til 3 hester med låve og lade til, vedskur, kjone tekt med rughalm, et kvernhus og et seterbol. Utsæden ble anslått til 8 tn. havre, et par tønner bygg, 2-3 kvarter hveite og like mye erter, og husdyrholdet til 2-3 hester, 10 storfe og en del sauer. I havnehagen var det skog bare til brensel, men god havn. Skogen var «av temmelig vidde og dels bjelkefør, likesom sammesteds er god setermark:» I alt ble taksten 1600 dlr. Nils økte pantegjelda fra 250 dlr. i 1796 til 930 dlr. i 1803. Året etter solgte han fra all skogen for 3299 dlr. til Casper von Cappelen. I 1812 fikk Nils 400 dlr. for datterens odelsrett til skogen. Cappelens enke overdro hele skogen til ham igjen i 1828 mot en pantobligasjon på 300 spd. Nils solgte fra et par mindre parter i 1828 og 1833. I 1835 solgte han resten for 600 spd. til 6) Ole Gulbrandsen Øksnevoll. Ved auksjonen over dødsboet etter Ole i 1854 gikk tilslaget for 1200 spd. til lensmann Alme, som beholdt skogen, bnr. 6 (se foran), og straks overdro resten til 7) Hans Berntsen Nordal. Han utstedte i 1858 skjøte for 1000 spd. til 8) Ole Halvorsen Kalager. Ole solgte i 1861 fra Utenga, bnr. 8, til Simen Bjørhus. Resten, bnr. 7, slo lensmann Alme under seg i 1866 og brukte det under bnr. 2 (se ovafor) til han i 1874 solgte fra en del av bnr. 2, som fikk bnr. 4, og bruket her til 9) Otter Hansen, f. 1822 på Heggsbru. Fra før hadde han bnr. 4 av Vestre Egge. Han var gift med Maren Johanne Gundersdtr. Egge, f. 1823, d. 1914. Barn: Helene Maria, Maren, Hans, Sille Marie, Marinius. Enka utstedte i 1906 skjøte til sønnen 10) Marinius Ottersen, f. 1865, d. 1930, og svigersønnen Martin Larsen, f. 1858 på Ask, d. 1950, g.m. Sille Ottersdtr. Egge, f. 1863, d. 1939. Barn: Ingeborg, Magnhild, Olaf. Marinius og Martin brukte gården sammen til Marinius døde. De bygde stabbur og uthus ca. 1900, hovedbygning 1922 og fjøs 1930. I 1941 utstedte Martin skjøte til sønnen 11) Olaf Egge, f. 1903, g.m. Marie Sauve, f. 1901. Barn: Martin, Torgunn. De bruker gården nå.

 

Utenga, bruksnr. 8

Simen Knudsen Bjørhus fikk skjøte på dette bruket i 1861. Så hadde 2) Kristian Olsen Kaldager bruket noen år. I 1901 overtok 3) Marinius M. Ask, g.m. Mari Hagen, som fikk skjøte i 1906. I 1936 overtok sønnen 4) Martin Ask, f. 1904, g.m. Anne Bjerknes. Barn: Magne, Solveig, Ruth.

Gårdsregister

Innhold