Nordre Gullaug

Gnr. 113

Gårdsregister

Innhold

Nordre Gullaug var fullgård i 1593/94 og likeså i gammelnorsk tid, da gården kan ha vært på 37 øyresbol. Skylda i 1647 og senere var 1 ½ skpd. tunge. Gården skattet i 1628 av 8 storfe og 4 sauer, og i 1657 av 2 hester, 6 kuer, 3 kviger, 4 sauer og 6 svin. 1661: Skog til husbehov. Tiende 1666 av 25 tn. havre, 5 tn. blandkorn, 1¼ tn. rug, 5/16 tn. erter og 30 brugder lin, og 1690 av 30 tn. havre. 1723: Matr. nr. 70. Mold og leirjord. Skog til hushjelp, gjerde- og brennefang. 1 bekkekvern. Skylda ble foreslått redusert med 7 ½ lp. 1739: Skogen er 3540 meter lang og 440 meter bred og består av furu, gran, bjørk, osp og or. Trærnes alder er fra 20 til 50 år og de vokser delvis på fjell grunn. 1760: Penger til skatter og avgifter skaffes ved bordkjørsel. 1803: Skog til brensel og gjerdefang. 2 plasser. 1820: Fornøden skog. En 2-måneders foss. Et fiskeri i Drammensfjorden, men av ingen betydning, og verdsettes til 50 spd. Et teglbrenneri. 1838: Nytt matr. nr. 117, ny skyld 6 daler 4 ort. 1865: 277 mål åker og dyrket eng på flat, skrånet og bakket mark med vesentlig god jord. Hamn utlagt av dyrket mark. 3-4 tlt. bjelker årlig av skogen. Lett atkomst, tålelige driftsvilkår og gården er godt dyrket. Fjordfiske gir inntekt på 75 spd. årlig. I det oppgitte areal er Høgda og Ullen (Ulen) innbefattet; er ubekvem og har en måtelig jordbunn.

Offisielle oppgaver over husdyrhold, utsæd og avling gjennom 200 år.

 

Hester

Kuer

og

ungdyr

Sauer

Utsæd

Avling

           

tn.

tn.

1661

2

9

 

3

7

11

20

1723

2

 

10

 

8

12 ½

38 1/8

1760

3

 

12

 

10

13

44

1803

3

 

10

 

8

12

60

1820

3

 

8

 

8

10

50

1865

3

 

12

   

10 ½

104

Høyavling 1723 24 lass, 1760 - 50 lass, 1865 - 200 skpd.

Husdyrhold og utsæd ifølge folketellingen av 1865.

 

Hester

Kuer

Griser

Bnr.

7

14

2

 

 

Hveite

Rug

Bygg

Havre

Poteter

 

tn.

tn.

tn.

tn.

tn.

Bnr. 1

1 ½

1 ½

3

11

30

Solhaug, plass

       

6 ½

 

Eiere.

1 ½ skpd. var adelsgods og tilhørte i 1617 og 1624 Rosenkrantz og i 1647 Christopher Urne. Året etter ble parten makeskiftet til stattholderen Hannibal Sehested, og kom under kronen i 1651, og ble i 1658 overlatt til Marselis. Baron Juel utstedte i 1687 skjøte til futen Johan von Cappelen, som samme året transporterte skjøtet til herr Hans Angel. I 1695 solgte herr Angel til Cappelen og i 1699 fikk Jon Auensen Tordenstjerne auksjonsskjøte på gården for 510 dlr.

Kjøperen døde samme året, men hans arvinger tok gården i bruk.

I 1587 hører vi at Jon Nilsen Tordenstjerne arvet 5 lp. i Nordre Gullaug etter sine foreldre. I 1647 oppgis 10 lp. å være i selveie, men i 1660 er fruen på Gullaug oppført som eier av denne parten, og den ble senere overtatt av sønnen Auen Jonsen Tordenstjerne.

Ca. 1400 eide Skoger prestebol 3 øyresbol. Samtidig er Frogner prestebol oppført med ½ øyresbol. Disse partene nevnes ikke siden.

 

Brukere.

Iver nevnes 1593-l604. I) Anders, br. senest 1612-1622. II) Asle, hr. 1623-1638. III) Nils, br. 1639-1641. IV) Odd, hr. 1642-1659. Han eide en del jordegols, B. a. Bålerud i Modum og en part i Bråset; i Røyken. V) Eli, br. 1660-1663. Så ble bygsla overlatt til VI) Ole Pedersen, f. ca. 1629, nevnt som bruker til 1680. Han hadde trolig en datter som døde i 1672. Så overtok VII) Lars, som nevnes til 1690.

Den neste brukeren var trolig VIII) Auen Jonsen Tordenstjerne, som nevnes i 1699 (se Søndre Gullaug). Gården ble det året kjøpt av hans sønn (?) Jon Auensen (se eiere). Så ble gården overtatt av en annen sønn IXa) Even Auensen, f. ca. 1669, d. 1740, g. m. Ellen Nilsdtr. Gullaug, f. ca. 1666, d. 1732. Barn: Åste, Anne (se nedenfor), Malene (se nedenfor). Han nevnes som bruker i 1700, fra 1703 til 1710 og etter 1717. I de mellomliggende år oppføres broren IXb) Nils Auensen (se Søndre Gullaug). De to brødrene lå i stadig strid om hvem som skulle overta setegården Søndre Gullaug (se der). Saken ble endelig løst ved et makeskifte i 1717, da Even avstod sin part i setegården, sammen med åsetesretten, til Nils, mot å få Nordre Gullaug og Ytre Mørk. Fra omkring 1715 var det enda en bruker på N. Gullaug, nemlig IXc) Jørgen Johansen, f. ca. 1665, d. 1719. Barn: Karen. Da det ble holdt skifte etter Even Auensens kone i slutten av året 1732, viste boet et underskudd på 155 dlr. Grunnen til den dårlige økonomiske stillingen oppgis å være en brann som den 13. juli 1731 ødela husene på gården "tillige med deres havende bohave og madvare m. v., sa at de ikke det ringeste derav har kundet berge, mens så godt som nøgen med hustruen og tyende selv med livet fra ildebranderi måtte undfly". Kreditorene ville slå gård og løsøre til auksjon, men da stod Evens bror, Nils Tordenstjerne, fram og tilbød seg å betale gjelda så broren kunne beholde gården, mot at Nils Auensen overtok den som sin eiendom. I 1733 kjøpte Even Auensen gården tilbake for 805 dlr., og han fikk dessuten løfte av broren om hjelp til driftsmidler. Even tok straks pantelån på 412 dlr. I slutten av året kom det til rettssak angående Nordre Gullaug mellom Even og svigersønnen X) Håken Chrisioffensen Vigen, d. 1739, g.m. Anne Evensdtr., f. 1706, d. 1753. Barn: Auen, Malene (se nedenfor), Håken (se nedenfor). Saken fortsatte året etter, men det endte med at Even i slutten av året utstedte skjøte til svigersønnen. Den sistnevnte tok i 1735 pantelån på 737 dlr., og i 1738 lånte han 330 dlr. mot pant i Nordre Gullaug og Ytre Mørk for å kunne gjenkjøpe Mørk. Ved skiftet etter ham i 1739/40 fikk hver av sønnene utlagt nesten 92 dlr. i Gullaug, mens halvparten av dette beløpet tilfalt hans eneste datter. Enka giftet seg i 1746 med Auen Åkesen Haskoll (se Søndre Haskoll), og samme året solgte hun gården ved auksjon til svogeren XI) Hans Eskilsen Dauerud (oppr. fra Stokker i Røyken), f. 1701, d. 1764, g. m. Malene Evensdtr., f. 1709. Det opplyses at de hadde 12 barn, og av disse kjenner vi navnene på 9, nemlig Jon, Halvor (døde som liten), Halvor, Eskil (til Ytre Mørk), Malene (g.m. Arne Christoffersen Nøste), Maren, Hans, Ingeborg og Marte. Han krevde straks åbotstakst, og da den ble holdt, fantes det på gården en hovedbygning bestående av stue med tre fag vinduer og en temmelig stor kakkelovn, kjøkken med oppsatt skorstein, heller under stua og sal over kjøkkenet. Videre nevnes bryggerhus med skorstein og bakerovn, stall, låve og 2 lader, skiku, sauehus, svinehus og fehus. Det var også et kvernstøe, men kvernhuset hadde forfalt og var blitt revet for et år siden. Det opplyses også at det skulle bygges smie og at gjerdene var forfalne. Åbotsfallet ble satt til vel 168 dlr. Det nevnes at skogen var liten og dårlig, at engene var bra, men at åkeren hadde vært dyrket dårlig i lengre tid. Ved skiftet etter ham i 1765 opplyses det at han hadde vært skoleforstander i sognet. Bruttoformuen var 1929 dlr. og nettoformuen 1455 dlr. Gården ble taksert til 1200 dlr. Løsøret ble solgt ved auksjonen for 513 dlr. og mye ble gjenkjøpt av sønnen Jon. Av sølv som boet eide, kan nevnes et krus med sølvlokk med innskriften Hans Nielsen Bache - Margreth Hansdatter Schierven 1727, taksert til 7 ¼ dlr., et beger med bokstavene H. E. S. til 5¼ dlr., 2 skjeer med knapper og årstallene 1693 og 1694 til 3 dlr., og et spanskrør med sølvknapp til 3 dlr. Av tinn var det 9 stekefat, 17 tallerkener, en smørkanne, en lysestake og et krus med tinnlokk. Det var også noen lysestaker av messing og en kopperkjel til 6 dlr. Et stueur med malt kasse ble verdsatt til 20 dlr. En del smieredskaper, deriblant en belg, hørte også med til boet.

Enkas nevø, Håken Håkensen Haskoll (sønn av nr. X Håken Christoffersen) hevdet at han hadde odelsretten til Nordre Gullaug, og for å unngå en kostbar prosess, fikk han overta gården for takstsummen. Han solgte straks for 2000 dlr. til den siste brukerens sønn, fetteren XII) Jon Hansen Stokker, f. 1734. Han tok straks pantelån på 2000 dlr., og økte det med 580 dlr. i 1766. Etter odelssøksmål utstedte han i 1771 skjøte for 2000 dlr. til sin kusines mann XIII) Augustinus Håkensen, f. ca. 1720, d. 1776, g. m. Malene Håkensdtr. (datter av nr. X Håken Christoffersen), f. 1734. Han tok pantelån på 1500 dlr. I pantebrevet nevnes bl. a. en besetning på 2 hester, 5 fe, 6 sauer og 2 svin. Da Augustinus døde, forlangte panthaveren, XIV) kjøpmann Nils Carlsen, Drøbak, auksjon og fikk selv tilsalget for 1701 dlr. I skjøtet nevnes bl.a. fiskerett i Drammensfjorden og et kvernstøe i Linnesbekken. Han solgte året etter for 1700 dlr., pluss 50 dlr. for årets grøde, til XV) Christen Sørensen Mortensrad fra Røyken. Han tok straks pantelån på 2150 dlr. I 1782 utstedte han to skjøter, hver på 975 dlr. Den ene halvparten av gården ble kjøpt av XVIa) Helge Larsen Bekkevar fra Hem i Lardal, g. m. Berte Tostensdtr. Barn: Lars (til Bekkevar), Tosten, Ingrid (g. m. Ole Olsen Linsverk, Svarstad i Lardal), Marte (g. m. Peder Pedersen Hval i Lier), Anne Maria. Han solgte sin del av gården for 490 dlr. til sønnen Tosten i 1787 og fikk bygselbrev på Mellom-Gullaug i 1788 (se nedenfor). Det ble holdt skifte etter ham i 1793, og da opplyses det at han døde på Linsverk i Svarstad, hos sin datter Ingrid. I 1782 var den andre halvparten av Nordre Gullaug blitt kjøpt av sønnen XVIb) Tosten Helgesen Bekkevar (se Nord-Eik). Han tok pantelån på 850 dlr. Som nevnt fikk han i 1787 skjøte på resten av gården av faren. Senere samme året kjøpte han også Mellom-Gullaug. Han lånte i 1788 500 dlr. mot pant i Nordre Gullaug, og året etter økte han det med 1900 dlr. mot 2. prior. pant i Nordre Gullaug. Han satt med Mellom-Gullaug til 1796, men i 1793 hadde han overdratt Nordre Gullaug for 3500 dlr. til XVII) Henrik Jonsen Engelstad fra Modum. Han solgte i 1795 halvparten av gården for 1450 dlr. til XVIII) Auen Iversen. Halvparten av husene fulgte med i handelen. Resten av gården gikk året etter på de samme betingelser til XIX) Ole Jensen, f. ca. 1755, g.m. Ingeborg Nilsdtr., f. ca. 1756. Barn: Jens Han tok pantelån på 450 dlr. I 1799 fikk han også skjøte på den andre halvdelen av gården, for 1800 dlr. Han lånte da 900 dlr., og økte lånet med 500 dlr. året etter. I 1805 kjøpte han odelsretten for 400 dlr. av Tosten Helgesen, som solgte på vegne av sine barn. Ole flyttet til Hval i Modum og overdro Nordre Gullaug for 10 000 dlr. i 1809 til XX) kjøpmann Lars Israelsen Schwencke, f. 1786, d. 1843, g.m. Aleth Marie, f. 1783, d. 1839. Barn: Johan Fredrik. I skjøtet nevnes bl. a. to kakkelovner i stua og en bekkekvern. Han tok pantelån på 6000 dlr. I 1811 gikk den forrige eierens sønn, Jens Olsen, til odelssøksmål mot Schwencke. Den sistnevnte måtte kjøpe odelsretten for 2500 dlr. og et par kvernsteiner. Han tok pantelån på 5955 dlr., og dette økte han siden. Resultatet ble at han fikk store vanskeligheter med å klare sine økonomiske forpliktelser.

Vi hører om utallige kommisjonsforlik og utpantinger i løpet av de etterfølgende år. I 1813 hadde han bygd teglverk på gården. Han utstedte i 1840 skjøte for 5000 spd. og livøre til sønnen XXI) Johan Fredrik Schwencke, f. ca. 1818, d. 1871, g. m. Anne Chatrine Kjekstad, f. ca. 1824, d. 1851. Barn: Bernt Laurits, Thora Alvilde Maria, Alette Maria. Så overtok sønnen XXII) Bernt Laurits Schwencke, f. 1848, d. 1937, g. m. Inger Marie Pedersen (datter av skipsreder Aleksander Pedersen, se Huseby), f. 1859 i Drammen, d. 1919. Barn: Johan Fredrik, Elisabet Ursulla, Anne Katrine, Ragnhild, Gudrun, Kirstine, Inga. Han utstedte i 1916 skjøte på No. Gullaug og Kovestad til XXIII) A/S Haaøen Fabriker, som samtidig kjøpte de to andre Gullaug-gårdene og Søndre Linnes. Linnes og Kovestad ble imidlertid snart solgt igjen. Selskapet ble i 1917 en del av Norsk Sprængstofindustri A/S. I 1947 forandret A/S Haaøen Fabriker firmanavn til Gullaug Sprængstoffabriker A/S, som i 1958 sluttet seg sammen med Norske Kunstharpikser A/S til Gullaug Kjemiske Fabrikker A/S. Jorda på de tre Gullaug-gårdene blir drevet som en enhet, under ledelse av en gårdsbestyrer.

 

Husmenn.

Setra.

I 1782 nevnes Vebjørn Olsen, f. ca. 1716, g.m. Kirsti, f. ca. 1736, d. 1789. Barn: Ole. I 1797 ble han innkalt til forlikskommisjonen av husbonden sin, Ole Jensen, og sistnevnte krevde at Vebjørn enten skulle «forrette arbeidspenger hos ham i avdrag på plassens avgift eller at fremvise de dokument eller adkomst hvorefter han formener seg derfra at være befriet». Det opplyses at husmannen var 81 år og vanfør, og «følgelig kunne jorddrotten ei med denne olding være tjent, der hverken kunne vedligeholde plassen, svare avgift eller arbeidspenger til gården». Det kom imidlertid til forlik, som gikk ut på at Vebjørn skulle vike plassen for sønnen Ole Vebjørnsen, som skulle gi faren livøre. Vebjørn måtte love å «avskaffe det hos seg nu på plassen værende kvinnemenneske Maria Simensdtr. for hvis skyld ingen av hans barn ville være hos ham». Det opplyses at avgiften for plassen hittil hadde vært 5 dlr. Det er uklart om Ole Vebjørnsen virkelig flyttet til plassen. I hvert fall bodde han ikke der i 1801. Plassen ble da trolig brukt av Peder Pedersen, f. ca. 1749, g.m. Marte Eriksdtr., f. 1773. I 1819 utstedte Schwencke husmannskontrakt på Setra til Ole Corneliussen, g. m. Kari Hansdtr. Barn: Cornelius, Oline Maria, Randi. Allerede i 1822 ble de imidlertid sagt ut, og de måtte forlate plassen innen en viss tidsfrist.

 

Nygård.

Christen Willumsen, g. m. Sille Sørensdtr., fikk husmannskontrakt i 1819. Sønnen Søren ble født her i 1821.

 

Høgda.

Mikkel Mikkelsen fikk husmannskontrakt i 1820. Den 11mars 1822 ble han sagt ut, og han måtte flytte vekk innen 14. april.

 

Slottet.

Thomas Pedersen, g. m. Dorte Hansdtr., f. ca. 1780, d. 1825 på Gullaug-eie, fikk husmannskontrakt i 1820. Barn: Anders.

 

Ullen (Ulen).

Knut Syversen fikk husmannskontrakt i 1820.

 

Solhaug.

Første gang i 1859 nevnes Hans Paulsen, f. ca. 1833 i Røyken, g. m. Karen Isaksdtr., f. ca. 1830 i Asker. Barn: Pauline Gustava, Peter, Nils, Karoline Marie, Hanna Karine, Anton, Ida Lovise. De flyttet hit fra Skoger. I 1866 utstedte han skjøte for 75 spd. på hus på plassen til eieren av Nordre Gullag, Johan Er. Schwencke. Hans fikk i 1873 kontrakt på hustomta, samt omliggende 2 mål jord. De bodde på plassen ennå i 1880.

Gårdsregister

Innhold