Nordre Haskoll

Gnr. 92

Gårdsregister

Innhold

Nordre Haskoll var fullgård 1577 og seinere, og likeså i gammelnorsk tid, da gården kan ha vært på 36 øyresbol. Skyld 1647 og seinere 2 skpd. Kvegskatt 1628 av 9 kuer og kviger og 8 sauer, og 1657 av 3 hester, 10 kuer, 3 kviger, 8 sauer og 4 griser. 1661: Ingen skog. Tiende 1666 av 22 ½ tn. havre, 5 tn. blandkorn, 2 ½ tn. bygg, 5 settinger hveite, 5 lettinger rug, 40 brugder lin, og 1690 av 25 tn. havre, 8 ¾ tn. blandkorn, 5/8 tn. hveite. 1723: Matr.nr. 58. Skylda foreslått redusert 7 ½ lp. 1760: Kontanter skaffes ved bordkjørsel. 1803: Leir og moldjord. Verken skog eller sommerhavn. 1 husmannsplass. 1820: Fiske i elva, verd 50 spd. 1838: Nytt matr.nr. 94, ny skyld 7 skylddaler 3 ort 2 skil. 1865: 326 mål åker og dyrket eng på vesentlig flat jord, derav 251 mål på bnr. 1, 32 mål på bnr. 2,43 mål på bnr. 3. Lett atkomst, lettbrukt og godt dyrket. Inntekt av fiske 2-4 spd. årlig.

Offisielle oppgaver over husdyrhold, utsæd og avling.

 

Hester

Kuer

og

ungdyr

Sauer

Utsæd

Avling

           

tn.

tn.

1661

2

8

 

4

6

8 ¼

32 ½

1723

2

 

10

 

4

13

40

1760

4

 

12

 

8

15 ½

47

1803

3

 

11

 

8

14

68

1820

4

 

15

 

20

15 ½

68

1865

3

 

14

 

7

10

91 ½

Høyavling 1723 - 20 lass, 1760 - 40 lass, 1865- 235 skpd.

Husdyrhold og utsæd ifølge folketellingen 1865.

 

Hester

Kuer

Sauer

Griser

Bnr. 1

3

9

5

1

Plass

 

1

   

Bnr. 3

1

3

   

 

 

Hveite

Rug

Bygg

Havre

Erter

Poteter

 

tn.

tn.

tn.

tn.

tn.

tn.

Bnr. 1

¾

5/8

1

4

3/8

10

Plass

   

3/16

¼

 

2

Bnr. 3

1/8

 

½

2

 

3

 

Eiere.

Ved verdsettingen av godset etter Olaug Gudbrandsdtr. i Nypingen i Oslo 9/4 1348 nevnes det at hun hadde eid 13 øyresbol i Haskoll. Det var trolig en del av denne gården, men parten kan ikke følges. Herbjørn Nikolassøn og hans kone Ragnhild Halvardsdtr. solgte «Vestre Haskoll» for 60 merker i gode penger til Gunnar Jørundsøn i 1456. Det er ukjent hvem som overtok godset seinere.

En part med skyld 1 skpd., part 1, tilhørte før reformasjonen Mariakirkens kommune, og var i 1595 og 1617 forlenet Enevold Kruse. Parten tilhørte i 1648 Arnefeldts kanoni, og ble det året makeskiftet til Sehested. I 1651 kom parten under kronen, og ble i 1658 overlatt til Marselius. Baron Jens Juel satt med parten fra 1688, og solgte i 1698 til Per Alfsen Møysund.

I 1601 arvet Ola og Pål Eivindsen 1 skpd. i Nordre Haskoll etter faren Eivind Olsen. I 1624 tilhørte 71/2 lp. av dette herr Kristoffer Olsens barn, og ble forvaltet av Kristen Ila. 71/2 lp. tilhørte Halvor Åmot. Resten, 5 lp., var i Gullik Auvis eie i 1635. I 1629 tilhørte imidlertid begge partene på 71/2 lp., tilsammen 15 lp., part 2, Kristoffer Svendsen Stenshorn i Eiker, og han makeskiftet til seg 12 lp. i Horne i Eiker mot de 15 lp. her som Lier kirke overtok og beholdt seinere. Denne løse landskylda på 15 lp. eller 120 kg. blandmel ble innløst med 635.04 kr. i 1918.

De 5 lp. som Gullik Auvi eide, part 3, forble bondegods, og ble i 1690-åra overtatt av Ola Auvi. Arvingene solgte i 1699 til Per Alfsen, som fra før hadde part 1. Hans enke overdro i 1720 part 1 og 3 for 550 dlr. til Mons Olsen Søndre Haskoll, og han solgte i 1737 for 740 dlr. til Harald Persen Sørum fra Hole, som tok gården i bruk.

 

Brukere.

Bror nevnes som bruker i tida 1528-1573. Torkel nevnes 1593-94. Bjørn nevnes 1604.

I) Per, br. seinest 1612-1638. II) Harald, br. 1638- ca. 1655. III) Ola Olsen, f.ca. 1628, d. 1682, brukte gården fra seinest 1658. Så overtok IV) Anders, d. 1687. Av barn nevnes Mari. Sannsynligvis var Anders gift med Mari Olsdtr. Haskoll, d. 1698, som i 1687 giftet seg med V) Erik Ellingsen, Barn: Anders, Elling. Fra 1698 ble gården brukt av VI) Jon Larsen, g.m. Maren Nilsdtr. Haskoll. Av barn nevnes Nils. Omkring 1705 ble bygsla overlatt til VII) Bent Larsen Ask, d. 1719, g.m. Marte Olsdtr. Mellom-Egge. Barn: Marte, Lars, Live, Per. Ved skiftet etter Bent i 1719 var bruttoformuen 234 dlr. og nettoformuen 195 dlr. De hadde 2 hester, 9 storfe, 8 sauer, 3 griser og et par gjess. Sølvet, bl. a. et beger med innskriften BLBS 1663 og 3 skjeer, ble verdsatt til 10 dlr. Av bøker hadde de huspostill og salmebok. Mons Olsen på Søndre Haskoll kjøpte nå 11/4 skpd. i gården og drev den som underbruk under Søndre Haskoll inntil han i 1737 solgte parten for 740 dlr., hvorav 520 dlr. kontant og resten etter to års forløp, til VIII) Harald Persen Sørum fra Hole, d. 1742, g.m. Ambjørg Larsdtr. Haugerud, d. 1748. Barn: Siri (g.m. Lars Jonsen Opsal), Marte (g.m. Ingebret Henriksen på Hollerud i Hole), Lars (g.m. Ambjørg Olsdtr. Gommerud). Harald fikk skjøte i 1739. Ved skiftet etter Ambjørg i 1748 var bruttoformuen 846 dlr. og nettoformuen 277 dlr. Jordegodset, 1 ¼ skpd. i Haskoll med bygsel over ¾ skpd. mer, ble taksert for 450 dlr. Haugerud i Frogner ble taksert for 180 dlr. Besetningen besto av 3 hester, 13 storfe, 7 sauer og 7 svin. Av sølv fantes det 5 skjeer, et slavannshus og en snusdåse. En klokke «som nu ikke er i gang», ble verdsatt til 4 dlr. Det nevnes stue med kammer, stall, hestelade, felade og en gammel lade. I 1749/50 overdro sønnen Lars gården for 600 dlr. til IX) Hans Gundersen Hennum, g.m. Johanne Jonsdtr. Han tok pantelån på 300 dlr. Da han i 1755 solgte halve gården, ble gården delt i to.

 

Bruk I

fortsatte Hans å bruke til han døde. Så drev enka sammen med sønnen 1) Gunder Hansen, f. 1719, d. 1766, g.m. Mari Eriksdtr. Hennum, f.ca. 1726. Av barn nevnes Svend. De tok pantelån på 298 dlr. i 1760, og økte lånet til 380 dlr. året etter. Sammen med brukeren på bruk II solgte de i 1762 fra jordstykket Dannemark til Johannes Rasmussen. De holdt igjen nordre del av Storenga, der kjøperen skulle bygge hus til selgerne, da de solgte for 640 dlr. til 2) prokurator Hans Jakob Kyhn, Bragernes. Han solgte i 1772 til Anders Torsen, som seinere ble eier også av det andre bruket.

 

Bruk II

ble i 1755 overdratt for 350 dlr. til 1) Ole Jakobsen Seter fra Toten, som straks tok pantelån på 300 dlr. Han flyttet i 1759 til Haugerud og solgte for 526 dlr. til Rasmus Ingebretsen Egge, hvis far Ingebret Rasmussen brukte gården under Egge. Han solgte i 1768 det mellomste stykke av Storenga til Anders Torsen (se nedafor). I 1775 solgte han Nylendet, 3 lp. for 102 dlr. til lensmann Schultz. Endelig solgte han i 1777 resten av bruket til eieren av bruk I, og dermed var igjen

 

Nordre Haskoll samlet.

X) Anders Torsen Renskog-eiet (Snarum), giftet seg i 1766 med enka etter Gunder Hansen Haskoll, og fikk derved råderett over en mindre del av bruk I. I 1768 kjøpte han en del av Storenga av bruk II for 200 dlr., og i 1772 kjøpte han hele bruk I, og endelig kjøpte han i 1777 bruk II for 650 dlr. Han tok pantelån på 1000 dlr. i 1773, og økte gjelda til 2050 dlr. i 1777. I 1789 solgte han vestre del av jordstykket Rydningssanden for 100 dlr. til Klaus Nilsen Heggsbru. Ved skiftet etter Anders i 1790 utgjorde aktiva 1926 dlr. og passiva 1950 dlr. Gårdtaksten var 1500 dlr. Etter det var boet fallitt, men enka solgte for 2000 dlr. og føderåd til XI) Hans Eriksen fra Asker, f.ca. 1765, g.m. Anne Regine Toresdtr., f.ca. 1769. Barn: Håken, Tore, Nils, Erik, Søren. Hans tok straks pantelån på 1290 dlr. I 1794 solgte han fra et jordstykke på 1 ½ lp., som ble lagt til Rydningssanden. I 1804 solgte han for 3199 dlr. til XII) Paul Jonsen Rød, g.m. Berte Dorthea Aslesdtr. Dignes fra Modum. Av barn nevnes Helle Birgitte, Ellen Kirstine, Johan, Andreas. Paul tok straks pantelån på 1348 dlr. I 1807 måtte han betale 300 dlr. for odelsskjøte, og lånte summen. I 1806 kjøpte han Rydningssanden på auksjon for 500 dlr. Han flyttet til Gjellebekk og overdro i 1808 gården for 5250 dlr. til XIII) Elling Ellingsen Hørte, som året etter solgte for 7000 dlr. til XIV) kjøpmann Wilhelm Steenblock Bugge. I 1816 ble gården tatt på odel for 20000 riksbankdaler av Håken Hansen med kurator Syver Solum. Han utstedte samme året skjøte for 2820 spesiedaler til XV) Jens Thams, som straks tok pantelån på 1600 spd. I 1845 utstedte han skjøte for 5000 spd. til Auen Andersen, f. 1793 på Smedplassen under Valle (sønn av Anders Nilsen), d. 1861. Han var gift med Marte Olsdtr. Kopperud, f. 1789. Av barn nevnes Anders, Ole (til Hval), Maren (g.m. Anders Nilsen Ila), Dorthea (g.m. Anders Ellefsen Berfløt). Auen var smed og kjøpte først Rydningssanden, hvor han hadde smie. Så kjøpte han Hval til sønnen Ole og forpaktet Nordre Raskoll til sønnen XVI) Anders Auensen, f. 1817 på Hegg, d. 1893, g.m. Ingeborg Nilsdtr., f. 1834 på Viulstad, d. 1884. Barn: Marthe (g.m. Lars Mikalsen Heia), Anne, Auen. Anders fikk skjøte i 1870. Han kjøpte i 1859 et skogstykke i Haukelimarka. Alle husa brant ned i 1867 og i 1885, så Anders bygde nye hus her to ganger. Petter Justad (seinere Ask) var tømmermann her i 1885. I 1891 overdro Anders til sønnen XVII) Auen Andersen Hafskjold, f. 1868, g.m. Helga Larsdtr. Hellum, f. 1871, d. 1931. Barn: Ingeborg, Kirsten (g.m. Peder Engebreth Ravnsborg på Gilhus), Anders (til Grette), Lars, Trygve. Auen Hafskjold begynte å anlegge drivbenker i 1916 og bygde det første drivhuset i 1922. Omlegning av driften til gartneri foregikk omkring 1930, og i 1937 anla de kunstig vanning over halve gården. I 1949 ble det utstedt skjøte til yngste sønn XVIII) Trygve Hafskjold, f. 1909, g.m. Vilbjørg Selmer-Enger, f. 1905 i Ådal. Barn: Jan, Aslaug, Helle. Hafskjold legger hovedvekten på gartneriet. Han hadde ca. 1955 et benkeareal på 5-6 mål, 3 varmhus og ca. 60 mål frilandsgrønnsaker.

 

Rydningssanden eller Rønningen - bnr. 2.

Klaus Nilsen Heggsbru kjøpte dette jordstykket for 100 dlr. av brukeren på Nordre Haskoll i 1789, og brukte det under Heggsbru til 1792, da han solgte stykket her og et lite stykke av Saue for 100 dlr. til 1) Ola Ingvaldsen Viulstaddalen. Han kjøpte i 1794 ytterligere 11/21p. av Nordre Haskoll for 198 dlr., og de 2 lp. han dermed hadde, pantsatte han for 300 dlr. Ved auksjon i 1806 gikk det hele for 500 dlr. til brukeren på Nordre Haskoll. I 1816 solgte eieren, kjøpmann Steenblock Bugge, for 600 spd. til 2) kjøpmann Erik Kristensen, og han solgte i 1822 for samme sum til 3) smeden Auen Andersen (se Nordre Haskoll). I 1870 overtok sønnesønnen Auen Olsen Hval, som visstnok straks overdro til 4) Laurits Olsen, f.ca. 1835 i Hurdalen, g.m. Eline Hansdtr., f. 1838. Av barn nevnes August, Gunhild, Henrik. Laurits var skredder. I 1918 overtok sønnen 5) August Olsen, f. 1866, g.m. Marie Høier. Barn: Hjørdis, Inger, Gunvor, Eldbjørg, Olaug, Asbjørn, Reidun, Leif, Erling. I 1930 utstedte August skjøte til 6) Oskar Hansen. Bruket er nå utstykket til byggetomter.

 

Bakkene - bnr. 3. (Dannemark).

Johannes Rasmussen kjøpte dette bruket for 80 dlr. i 1760, og pantsatte det for 62 dlr. Han var først gift med Eli Hansdtr. Barn: Ingeborg (g.m. Morten Sørum). Annen gang giftet han seg med Marte Hansdtr. Barn: Eli. Ved skiftet etter Johannes i 1770 var bruttoformuen 202 dlr. og nettoformuen 39 dlr. Bruket ble taksert for 160 dlr., men Sander Jørgensen, som giftet seg med enka, solgte året etter for 200 dlr. til 2) lensmann Johannes Schultz (se Foss). Han kjøpte i 1775 til Nylendet, 3 lp., fra Nordre Haskoll for 102 dlr. 26/11 1778 fikk han gjestgiverbevilling på Dannemark. I 1790 ble det utstedt auksjonsskjøte for 702 dlr. til 3) kjøpmann Gotfried Schwencke, men i 1794 tok Schultz på vegne av sønnesønnen bruket igjen på odel for 1100 dlr. Året etter utstedte han skjøte for 700 dlr. og føderåd til 4) Anders Andersen, f.ca. 1763, g.m. Marte Hansdtr., f.ca. 1757. Av barn nevnes Hans og Bent. Anders tok straks pantelån på 600 dlr. Han utstedte i 1810 skjøte for 2300 dlr. til 5) Augustinus Eriksen, Utenga, g.m. Ingeborg Larsdtr. Hans enke solgte to år etter for 2000 dlr. til 6) Stein Jensen, g.m. Guri Larsdtr. Av barn nevnes Lars. Stein tok pantelån på 100 spd. i 1821. I 1836 utstedte han skjøte for 650 spd. til 7) Håvard Olsen, f.ca. 1800, g.m. Torine Olsen, f.ca. 1798 i Biri. Torine var jordmor. I 1873 ble det utstedt auksjonsskjøte til 8) Augustinus Olsen, f. 1833 på Eikeberg-eiet, d. 1910, g.m. Anne Gurine Andreasdtr., f.ca. 1844, d. 1900. Av barn nevnes Andreas, Einar, Ole og Barbra. Augustinus ervervet også Gommerudstua, bnr. 4. I 1910 utstedte han skjøte til sønnen 9) Andreas A. Hafskjold, f. 1876, som i 1920 solgte til Lier Sykehus. Han var g.m. Karen Hovde. Barn: Arne, Johanne.

Gårdsregister

Innhold