Nordre Stokke

Gnr. 97

Gårdsregister

Innhold

Nordre Stokke var halvgård i 1577, og rimeligvis også i gammelnorsk tid. Men gården hadde i nyere tid påfallende høy skyld til å være halvgård; i 1647 er skylda oppgitt til 24 lp., og enda ser det ut til at det er uteglemt 5 lp. her, og fra 1660-åra oppgis skylda til 29 lp. Som før nevnt lå Stillesholmen på den andre siden av elva under Nordre Stokke til 1757, og forklaringen på halvgården Nordre Stokkes høye skyld er da trolig den at en gård vest for elva ble nedlagt etter Mannedauen og lagt inn under Nordre Stokke, slik at i hvert fall en del av dens skyld ble lagt til Nordre Stokkes skyld. Nordre Stokke skattet i 1657 av 2 hester, 6 kuer, 1 kvige, 6 sauer og 2 svin. 1661: Skog til små huggen last og gårdsnytte. Tiende 1666 av 10 tn. havre, ¼ tn. hveite, 30 brugder lin, og 1690 av 10 tn. havre, 21/2 tn. blandkorn og ½ tn. rug. 1723: Skog til gjerdefang og brensel. Seter. Bekkekvern. Skylda foreslått nedsatt 111/2 lp. Matr.nr. 100. 1739: Stokke og Brastad har skog i sameie. Grunnen er god lengst inne, men middelmådig nærmere gårdene. Skogen strekker seg 1800 meter innover og er ca. 1100 meter bred. 1760: 1 tlt. bjelker årlig av skogen. Kontanter skaffes ved bordkjørsel. 1803: Skog til husfornødenhet og litt til salg. En bekkekvern - maler i flomtida. 1 plass. 1838: Nytt matr.nr. 100, ny skyld 2 skylddaler, 4 ort 14 skil. 1865: 111 ½ mål åker og dyrket eng i skrånet og bakket lende med god jord, derav 41 1/2 mål på bnr. 1, 40 mål på bnr. 2 og 30 mål på bnr. 4. Lett atkomst, tålelige driftsvilkår og godt dyrket. En foss til bnr. 4 gir inntekt på 13 spd. Frimalingsrettigheter verdsatt til 3 spd. årlig for hvert bruk.

Offisielle oppgaver over husdyrhold, utsæd og avling.

 

Hester

Kuer

Sauer

Utsæd

Avling

       

tn.

tn.

1661

1

7

4

5 ¼

15

1723

1

6

4

6 ½

22 ½

1760

2

4

4

4 ½

18

1803

2

6

7

7 ½

37 ½

1820

1

4

3

4 ½

18

1865

3

6

6

5 ½

48 ½

Høyavling: 1723 - 16 lass; 1760 - 26 lass; 1865 - 115 skpd.

Husdyrhold og utsæd ifølge.folketellingen 1865.

 

Hester

Kuer

Sauer

Griser

Bnr. 1

1

3

7

1

« 2

1

3

7

1

« 4

1

3

 

1

Dammen, plass

 

1

   

 

 

Hveite

Rug

Bygg

Havre

Poteter

 

tn.

tn.

tn.

tn.

tn.

Bnr. 1

¼

1/8

½

1

5

« 2

¼

1/8

½

1

5

« 4

½

1/8

½

¼

5

Dammen, plass

   

¼

¼

3

 

Eiere.

I 1617 rådde Ingrid Huseby fra Røyken for bygsla, og eide trolig 1 skpd., part 1, som i 1630-åra tilhørte brukeren Halvor. Han overdro omkring 1640 5 lp. til brødrene Herman og Ole Kristensen tellebekk og 15 lp. til Halvor Halvorsen Ovnerud i Røyken. Ganske snart kjøpte Christen Ibsen Bødker, Bragernes, begge disse partene, som seinest 1678 ble overtatt av dattersønnen Christen Stillesen.

Brukeren Ole eide i 1615 en part på 5 lp., part 2. Denne parten er oftest uteglemt, men fra 1661 tilhørte den Morten Larsen. I 1690 kjøpte Christen Stillesen også denne parten, slik at han satt med 25 lp. Disse 25 lp. solgte i 1736 sønnen Stille Christensen for 580 dlr. til brukeren Kornelius Olsen Nordsted, som betalte hele beløpet med pantobligasjon.

Frogner prestebol eide fra seinest 1624 41p., part 3. Skylda hvilte seinere på gården som løs landskyld.

 

Brukere.

Tosten nevnes 1528. Erik br. seinest 1593-1604. Even nevnes 1612. Ole br. seinest 1615-1632, eide 5 lp. i gården i 1615. II) Halvor, br. 1632-1648. Han eide fra først av 1 skpd. i gården. Alle husa brente i 1640, og det var trolig grunnen til at Halvor måtte selge det han eide i gården og bli leilending. Fra seinest 1648 ble gården brukt av III) Per Nilsen, f.ca. 1615, d. 1679, g.m. Marte Olsdtr., d. 1674. Av barn nevnes Nils. Så ble bygsla overtatt av svigersønnen IV) Anders Olsen, d. 1704, g.m. Johanne Persdtr. Stokke. Enka fortsatte visstnok å bruke gården til hun i 1720 fikk jordstykket Heggevenda som føderåd. Bygsla ble da overtatt av V) Ole Nilsen. I 1730-åra overlot eieren gården til halvningsbruker, VI) Cornelius Olsen Nordsted, d. 1758, som kanskje hadde vært gift før da han i 1749 giftet seg med Helleborg Nilsdtr. Da eieren fikk konsumsjonsskatt, solgte han i 1736 gården til Cornelius for 580 dlr., som ble betalt med pantobligasjon. I 1756 kjøpte han den igjen for 890 dlr. Han skilte så straks ut jordstykket Holmen, seinere kalt Stillesholmen, og overdro resten for 850 dlr. til VII) Sebjørn Jensen Mellom-Brastad (se der). I 1763 byttet han gård med faren VIII) Jens Olsen Mellom-Brastad (se der). Han overdro i 1767 for samme beløp til sønnen IX) Ole Jensen, g.m. Ingeborg Olsdtr. Solstad, f. 1748. Av barn nevnes Jens, Ole, Peder. Ole tok straks pantelån på 600 dlr. Han solgte i 1773 for 850 dlr. til X) Hans Mikkelsen Sørum, g.m. Ingeborg Johansdtr. Av barn nevnes Casper. Hans tok straks pantelån på 200 dlr. og forhøyet det til 300 dlr. i 1777. I 1782 solgte han for 620 dlr. til brødrene XIa) Ole Hansen Brastad, f. 1722, og XIb) Anders Hansen Brastad, f. 1719, d. 1796, g.m. Mari Kristoffersdtr., f.ca. 1753, d. 1840. Barn: Hans, Anne Kirstine (g.m. Engebret Kristoffersen Stokke). De tok straks pantelån på 99 dlr. Ole testamenterte i 1793 alt han eide til brorens barn. Ved skiftet etter Anders i 1796 var bruttoformuen 500 dlr. og nettoformuen 480 dlr. Boets del i gården, 121/2 lp. med bygsel over 2 lp. til, ble taksert for 350 dlr. Gravtalen som etter tidens skikk ble holdt over Anders, fins ennå på Nordre Stokke, og vi gjengir den her:

 

TESTAMENTE

over

den i Livet, ærlige og Velagtbare,

Men

nu efter Døden

Himmelsalige

Anders Hansen

Nordre Stokke

Hvis afsjælede Legeme og jordiske Levninger

i Dag den 6te. Januarii Anno 1796 er geleidet

til Sin Grav og Hvile-Sted i Frogner Kirkegaard,

udi mange Fornemme Venners og dybsørgende

Families Nærværelse Saaledes Lydende:

Den salige afdøde vores Medbroder udi Christo Anders Hansen Nordre Stoche hvis afsjælede Legeme nu til sin Tiid, ligger roelig og vel bevaret i Graven, Var fød paa Gaarden Brastad Anno 1717, af meged ærlige Christelige Ægte-Forældre. Hans Fader var den ærlige og Velagtbare Mand Hans Andersen, Moderen den dydige og Gudelskende Kone, Kirsti Frorsdatter Brastad. Hos disse sine kjere Forældre for blev han stedse hjemme, som en lydig og tjenstagtig Søn, indtil Aaret 1739, da han i sit Alders 22de Aar kom i Hans Kongelig Majestæts Tjeneste for Soldat, under da værende hr. Capitain Rabes Compagnie af det første Aggerhuuske National Infanterie Regimente, udi 9 Aar, og siden som Landværn udi 3 Aar, tilsammen 12 aar, og i værende Tiid, i hvorsomhelst hand haver været commenderet, forholdt sig Troe og Vel, som det en ærlig Karl eigner og anstaaer, indtil Aaret 1777, da han indlod sig i det hellige Ægteskab med den da dydige og gudelskende Pige, men nu høyst bedrøvede Efterlevende Enke, Mari Christophersdatter. I dette hans Ægteskab blev han af Gud velsigned med 2de Børn, nemlig 1 Søn og 1 Datter, som tillige med Moderen igjen sørgelig efterlever. - Gud være Deres Hjelp og Trøst. Hvad der ellers i det øvrige kan siges om den salige Afdøde, saa har han været En troe Arbeider i sit Kald, saa længe Naturens og Legemets Kræfter samme det tillod, æret og høyagtet Guds Ord og det høyværdige Alterens Sakramente i hvilket han blev deelagtiggjordt sidstafvigte 23de Søndag efter Trinitatis den 28de November forrige Aar. Derefter tiltog hans Sygdom og Svaghed, saa han udi 7 Uger maatte bestandig holde ved Sengen og taalmodig under Suk og Bøn om en salig Afløsning herfra omskiftede Tiiden med Evigheden sidstafvigte den 27de December i sit Alders 78 Aar. Gud unde os Alle med Ham, og Han med os en glædelig Opstandelse paa Jesu Christs Herlige Aabenbarelses Dag. Amen.

Enka solgte i 1799 fra Kverndalen, 1 lp., til Amund Gulliksen, som i 1798 hadde kjøpt Kvillefoss av Hans Hansen Brastad. Så skilte enka ut en fjerdepart som snart ble overtatt av sønnen og seinere av svigersønnen etter at enka hadde sikret seg et rommelig føderåd. Resten overtok sønnen XII) Hans Andersen, f. 1777 på Brastad, d. 1862, g.m. Ragne Christoffersdtr. Ila, f. 1778, d. 1840. Barn: Anne (g.m. Markus Svensen Brastadenga), Anders, Olia (g.m. Nils Eger), Christine (g.m. Jens Hekleberg), Ole (til N. Stokke, bnr. 2), Christoffer, Åse Mathea (g.m. O. Hansen på Moss), Stine (g.m. smed Thune, Drammen), Helle, Jørine, Hans (ble stykkjunker). Hans tok i 1813 pantelån på 56 riksbankdaler sølvverdi. Han skal ha deltatt i felttoget mot svenskene i 1808 og ble forfremmet til korporal. Ved skiftet etter Ragne i 1840 ble gården utlagt til sønnene Ole og Anders, og dermed ble gården delt.

 

Bnr. 1

ble visstnok drevet noen år av Hans, men seinest 1845 overtok sønnen 1) Anders Hansen, f. 1803, d. 1874, g.m. Ingeborg Maria Svendsdtr. Brastadenga, f. 1806, d. 1883. Barn: Søren (ble buntmaker i Drammen), Regine Birgitte, Johan, Anette Mathilde (g.m. Torvald Vilhelmsen), Andreas (skomaker i Drammen), Christian. Anders hadde før vært husmann på Valle noen år. I 1871 solgte han fra bnr. 3, Overskylda, til Haaken Alme. Ved skiftet etter Anders i 1875 ble gården utlagt til sønnene 2) Johan Andersen, f. 1838, d. 1890, og Kristian Andersen, f. 1845, d. 1926, g.m. Lise Eriksdtr. Stokke, f. 1855 på Hennumeie, d. 1925. Barn: Anders, Erik (g.m. Hulda Brastad), Martin (g.m. Anna Engen), Reinhart, Lars (g.m. Marie Sahlgaard), Johan (g.m. Margit Rolfsen, Oslo), Sigurd. Johan testamenterte alt han eide til broren Kristian. Kristian bygde hovedbygning i 1901. Han eide også Haslum, som seinere ble frasolgt. I 1917 overdro han til sønnen 3) Anders Stokke, f. 1878, d. 1962, g.m. Thea Solumsmoen, Sigdal, f. 1880. Barn: Erling. Anders Stokke var bestyrer ved Bragernes Meieri 1909-1917. I farens tid hadde de begynt med hagebruk, og dette ble etterhvert utvidet. Stokke tok til å drive isforretning i Damtjern, og denne virksomheten foregår ennå. I 1947 bygde han sidebygning. Han overdro i 1951 gården til sønnen 4) Erling Stokke, f. 1908, g.m. Åse Sand, f. 1912 i Halden. Barn: Anders Kristian. Stokke har fra 1935 drevet Kafe Saga ved Gjellebekk.

 

Bnr. 2

ble i 1840 overlatt til 1) Ole Hansen Stokke, f. 1808, d. 1868, g.m. Christine Ingebretsdtr. Stokke, f. 1814, d. 1865. Barn: Hans, Andrea (g.m. Lars Ellingsen Sørum), Regine. Ved skiftet etter Ole i 1869 ble gården utlagt til sønnen 2) Hans Olsen Stokke, f. 1849, d. 1937, g.m. Marthine Berntsdtr. Brastad, f. 1854, d. 1945. Barn: Ole, Bernhart (g.m. Marie Kolbrek, Øvre Eiker), Karl (til Søndre Stokke), Morten (g.m. Borghild Sørsdal). Hans Stokke kjøpte til gnr. 100 bnr. 3. Han bygde låve, trolig kort etter at han overtok, og fjøs i 1911. I 1922 utstedte han skjøte til sønnen 3) Ole Hansen Stokke, f. 1879, d. 1952, g.m. Jenny Vermund, f. 1896 i Åsnes, Solør. Barn: Hans Johan, Halvor, Jorunn Othilie (g.m. Arne J. Reiten, nå Åndalsnes). Ole Stokke var underoffiser i artilleriet. Han bygde stabbur i 1925 og sidebygning 1948. Gården ble så overtatt av sønnen 4) Hans Johan Stokke, f. 1920, g.m. Inger Stokke, f. 1928 på Søndre Stokke. Barn: Kirsti, Ole. Hans J. Stokke er oberstløytnant.

 

Bnr. 4

ble i 1800 skilt ut til bruk for enka Mari Kristoffersdtr., som neppe drev bruket selv. I 1802 overdro hun bruket, en obligasjon på 120 dlr. og alt sitt løsøre til sønnen Hans Andersen mot «et rommelig livsopphold, begravelse og 10 dlr. årlig i håndpenger». Hans solgte straks for 360 dlr. til svogeren 1) Engebret Kristoffersen fra Ila, f 1775, d. 1840, g.m. Anne Kirstine Andersdtr. Stokke, f. 1781 på Brastad, d. 1851. Barn: Anders, Anne, Christine (g.m. Ole Hansen Stokke), Maren (g.m. Amund Andersen Valle), Christoffer, Hans, Aage (g.m. Karen Helene Larsdtr. Stokke). Engebret kjøpte visstnok i slutten av 1830-åra jordstykket Tulterudløkka fra Mellom-Brastad, og dette beholdt han og kona som føderåd for livstid, da han i 1839 overdro gården for 500 spd. til sønnen 2) Anders Engebretsen, f. 1802, d. 1866, g.m. Kari Andersdtr. Ila, f 1799, d. 1876. Anders fikk skjøte på Tulterudløkka i 1841. Enka testamenterte gården til fosterdatteren Maren Christensdtr. Stokke, f. 1839 på Brastad, d. 1913 (datter av Christen Andersen Brastad) ; hun giftet seg i 1867 med 3) møller Holm Olausen, f.ca. 1844 i Røyken, d. 1922. Barn: Anders, Christen, Ole, Karen Andrea, Marta, Lars. Holm overdro i 1916 til sønnen 4) Anders Holmsen Stokke, f. 1868, d. 1922, g.m. Inga Johansen. Barn: Pauli, Marie, Ove, Aslaug. Gården ble i 1951 overtatt av sønnen 5) Pauli Stokke, d. 1952, g.m. Asta Helgerud. Barn: Karin, Marit. Asta Stokke bruker gården nå.

Gårdsregister

Innhold