Østre Enger

Gnr. 193

Gårdsregister

Innhold

Østre Enger var halvgård i 1577 og senere. I gammelnorsk tid kan gården ha vært på omkring 13 øyresbol. Skylda i 1624 og senere var 16 lp. tunge. Gården skattet i 1628 av 6 kuer og kviger og 5 sauer, og i 1657 av 2 hester, 8 kuer, 5 kviger, 8 sauer og 4 svin. 1661: Temmelig god skog til sagtømmer og annen last, «dog langt av veien og ei kan utfåes». Tiende 1666 av 20 tn. havre, 5 tn. blandkorn, 1 ¼ tn. rug og 5/8 tn. erter, og 1690 av 10 tn. havre, 2 ½ tn. blandkorn og 5/8 tn. rug. 1723: Matr.nr. 176. Sandjord. Skog til hustømmer og veksteskog, samt seter. 2 husmenn sår 1 tn. havre. Skylda ble foreslått forhøyet med 8 lp. 1739: Skogen er 4425 meter lang og 265 meter bred. Grunnen er middelmådig i vest, hvor det vokser 40-årig gran, bjørk og or. I nord, hvor skogen grenser mot Rudstaden i Asker, er grunnen god; her finnes 70- til 80-årige graner som gir sagtømmer og bjelker. Dog er mye uthogd på denne kanten. 1803: Skog såvidt loven hjemler. 4 plasser. 1820: Årlig salg av benefisert skog 18 tlt. 1838: Nytt matr.nr. 198, ny skyld 11 daler 3 ort 6 skil. 1865: 318 mål åker og dyrket eng på flat, skrånet og bakket mark med god jord, derav 105 mål på bnr. 1 og 213 mål på Skjæret, bnr. 2. Bnr. 1 hamner i utmarka. Bnr. 2 har hamn med bekvem beliggenhet, men den er utilstrekkelig. Tålelig atkomst, måtelige driftsvilkår på bnr. 1 og tålelige driftsvilkår på bnr. 2 og gården er godt dyrket. 36-40 tlt. bjelker årlig av skogen. 2 plasser hører til bnr. 1. 3 plasser til bnr. 2 er medregnet i arealet.

Offisielle oppgaver over husdyrhold, utsæd og avling gjennom 200 år.

 

Hester

Kuer

og

ungdyr

Sauer

Utsæd

Avling

           

tn.

tn.

1661

2

5

 

4

4

5 ½

30

1723

2

 

7

 

4

7 ¾

26 7/8

1803

4

 

12

 

8

14

70

1820

4

 

10

 

10

12

48

1865

4

 

14

 

12

10 ¾

86 ½

Høyavling 1723 - 16 lass, 1865 - 240 skpd.

Husdyrhold og utsæd ifølge folketellingen av 1865.

 

Hester

Kuer

Sauer

Griser

Bnr. 1

5

13

20

2

Setrang, plass

 

1

2

 

Engerhagen, plass

 

2

2

 

Skjæret, bnr. 2

4

8

15

2

Nedre Kvisla, plass

 

2

3

 

Øvre Kvisla, plass

 

2

1

 

Søndre Kvisla, plass

 

2

1

 

Engersetra, plass

1

1

   

 

 

Hveite

Rug

Bygg

Havre

Poteter

 

tn.

tn.

tn.

tn.

tn.

Bnr. 1

3/8

¼

1

3

10

Setrang, plass

   

¼

 

½

Engerhagen, plass

1/16

 

¼

¾

1

Skjæret, bnr. 2

½

½

7

12

Nedre Kvisla, plass

   

¼

1

2

Øvre Kvisla, plass

   

1/8

3/8

Søndre Kvisla, plass

   

1/8

¾

Engersetra, plass

       

 

Eiere.

Ca.1390 eide Sylling prestebol 5 ½ øyresbol i «Roalds Enger», som trolig var denne gården. Lier prestebol hadde 8 lp., dvs. halvparten av gården, i 1624 og senere. Østre Enger ble delt i to like store bruk i 1752, og prestebolets part tilsvarer det senere bnr. 1. Brukeren Rasmus Hansen fikk kongeskjøte for 1200 spd. i 1822.

Tor Sørsdal og kona, som det var skifte etter omkring 1520, etterlot seg gods i bl.a. Enger, trolig i Østre Enger. I begynnelsen av 1600tallet eide Christoffer Opsal halvparten av gården, dvs. 8 lp. Han makeskiftet i 1623 sin part i Enger, pluss 6 lp. i gården Hole på Ringerike, til prestebolet i Oslo mot 5 lp. salt i Kittelsrud. Fra 1752, da gården ble delt, lå Osloprestens eiendom i bruk II, dvs. Skjæret (bnr. 2). Brukeren Hans Christoffersen fikk kongeskjøte for 1400 spd, i 1823.

 

Brukere.

Herman var bruker i 1593/94. I 1604 nevnes Knut. I) Halvor, br. senest 1612-1614. I 1617 nevnes II) Kjell. Han ble etterfulgt av III) Rasmus Klausen, f. ca. 1589. Av barn nevnes Christoffer (til Valstad), Ingebret (til Svang) og Ole. Senest i 1676 overtok sønnen IV) Ole Rasmussen, f. ca. 1633, d. 1697. Med sin første kone, som døde i 1679, hadde han sønnen Rasmus. Så giftet han seg trolig med Marte Pedersdtr. To av barna het visstnok Kari og Asle. Oles siste kone var Gyri Svensdtr. Kulberg, d. 1712. Barn: Sven, Marte. I 1698 og 1699 utstedte henholdsvis sognepresten i Lier og sognepresten i Kristiania bygselbrev til Ole Rasmussens sønn V) Rasmus Olsen, f. ca. 1672, d. 1719, g.m. Ingeborg Ingebretsdtr. Vefferstad, d. 1755. Barn: Mari (g.m. Ole Bjørnsen Solberg), Anne (g.m. korporal Ole Andersen), Hans, Kari (g.m. sin stebror Christoffer Larsen Skjæret - se nedenfor). Ved skiftet etter Rasmus i 1719 var bruttoformuen 384 dlr. og nettoformuen 303 dlr. Boet eide 4 lp. i Vefferstad, verdsatt til 50 dlr. Av husdyr var det 3 hester, 12 storfe, 11 sauer, 2 geitebukker og 3 griser. Ei bekkekvern med redskap ble taksert til 2 ½ dlr. Det føres også opp smieredskap. Sø1vtøyet ble taksert til ca. 21 ½ dlr., og bestod av ei skål på vel 15 lodd, et beger på 6 lodd og 5 par skjeer. Avdødes gangklær var verd omkring 13 dlr. Det opplyses at han, sammen med Torkild Hørte, hadde vært kirkeverge i Sylling. Enka giftet seg i 1719 med VI) Lars Olsen Askjum, Modum, f. 1688, d. 1764. Lars, som var sønn av Ole Bjørnsen Solberg i Lier, hadde i 1714 giftet seg med enka Gunhild Pedersdtr. Askjum i Modum, f. ca. 1678, d. 1718. Med henne hadde han sønnen Christoffer. Gunhild hadde tidligere vært gift med Christoffer Klemetsen Askjum. Lars Olsen fikk bygselbrev på Østre Enger i 1719. I 1752 ble den ene halvparten av gården overtatt av stesønnen Hans, mens resten, Skjæret, samtidig ble bygslet til Lars' sønn fra første ekteskap, Christoffer, som var gift med sin yngste stesøster.

 

Bruk I, bnr. 1.

Sognepresten i Lier utstedte i 1752 festebrev til 1) Hans Rasmussen, f. ca. 1712, d. 1797, g.m. Marte Svensdtr. Toverud, f. 1731, d. 1766. Barn: Ingeborg (g.m. Nils Rasmussen Svangstrand - til Bakkerud av Tveiten), Gunhild (g.m. Rasmus Madsen Gampedalen, Kirkerud - til Svangstrand), Kari (g.m. Lars Pedersen Levre i Bærum, senere til Østeren), Ragne (også kalt Randi) (g.m. Lars Hansen Skustad), Marte, f. 1761 (g.m. Nils Olsen Opsal), Rasmus. Ved skiftet etter Marte Svensdtr. i 1767 var bruttoformuen 284 dlr. og nettoformuen 268 dlr. Boet eide sølvtøy til 13 ½ dlr. Dessuten var det en bryggekjel av kopper til 3 dlr. og en del tinngjenstander. Ellers kan nevnes en dame ridesal. I 1785 ble bruket bygslet til sønnen 2) Rasmus Hansen, f. 1763, d. 1836, g.m. I Ingeborg Kristine Ottersdtr. Justad, f. 1760, d. 1807; g.m. II sin kusine Helle Christoffersdtr. Solberg (tidligere gift med Narve Trulsen Solberg), f. 1767 på Skjæret, d. 1821; g.m. III Katrine Amundstr. Sylling, f. 1795, d. 1872. Alle disse ekteskapene var barnløse. Faren fikk livørekontrakt i 1789. Føderådet ble anslått til en årlig verdi av 30 dlr. Rasmus skulle betale sine søsken 81 dlr. i farsarv fordi han hadde overtatt bygsla og løsøret. Han fikk i 1805 forpaktningskontrakt på en del av Øvre Opsal, som hadde tilhørt svogeren Nils Olsen. Dette bruket ble senere overtatt av Nils Opsals sønn. Rasmus kjøpte i 1811 Midtre Enger, som senere ble tatt i bruk av en stesønn. I 1822 fikk han kongeskjøte på halvparten av Østre Enger for 1200 spd. Han utstedte en pantobligasjon for hele kjøpesummen til Opplysningsvesenets fond. Enka solgte i 1836 for 1200 spd. og livøre til sin manns stesønn 3) Tron Narvesen Brevik, f. 1796 på Solberg, d. 1859, g.m. Randi Hansdtr. Skjæret, f. 1796 i Kristiania, d. 1888. Barn: Helle (g.m. Ole Svensen Sylling - til Overn), Narve, Anne Marie (g. m. Hans Svensen Sylling), Marte (g.m. Torger Didriksen Kornerud), Hans, Chritoffer, Randine (g.m. Hans Andersen Årkvisla), Karen (g. m. Hans Olsen Toverud). Tron var med i Liers første formannskap. Han hadde fått skjøte på Svarteberg i 1813. Ved skiftet i 1859 tilfalt Svarteberg sønnen Hans, mens boets del av Enger ble utlagt for 3600 spd. til sønnen 4) Narve Tronsen, f. 1826 på Rød, d. 1888, g.m. Gunhild Rasmusdtr. Svang, f. 1832, d. 1915. Barn: Randine (g.m. I Ole Andersen Nordal; g.m. II Karl Andersen Nordal), Tron, Laura (g.m. Lars Christoffersen Sørsdal - til Bakkerud av Tveiten), Regine (g. m. John Johannesen Swang), Rasmus (til Røtvedt i Aker), Thea Katrine (g.m. Truls Johan Wiel, Kristiania), Christoffer (d. ung), Nelly Gustava (musikkutdannet, komponist). Han hadde tidligere bodd på Hørte. I 1863 pantsatte han sin del av Enger for 1200 spd. I 1905 utstedte enka skjøte til sønnen 5) Tron Narvesen Enger, f. 1853, d. 1927, g.m. Randi Hansdtr. Sylling, f. 1854, d. 1946. Barn: Narve, Hans (arkitekt, bosatt i Sylling), Rolf (til Rustad i Aker), Gunhild (d. ung), Arne (til Oslo), Trygve (til Horn), Randi Therese. Han overdro i 1923 til sønnen 6) Narve T. Enger, f. 1878, d. 1943, -g.m. Johanne Olsdtr. Walstad, f. 1884, d. 1940. Barn: Tron, Ole (f. 1908, g.m. Ragnhild Grinaker, Storelvdal - til Hønefoss), Arne (ingeniør, til Haugesund), Solveig (g.m. lektor Kjell Arnesen fra Enebakk, nå Sarpsborg) Reidar (til Tveiten), Knut (bakermester i Asker). I 1943 overtok sønnen 7) Tron Enger, f. 1907, d. 1967, g.m. Stine Marie Horn fra Sylling, f. 1908. Ingen barn. I 1966 overtok nevøen 8) Narve Enger (sønn av Ole Enger), f. 1941, g.m. Oddveig Langaker, Nes i Hallingdal, f. 1941. Barn: Kari, Siri.

 

Bruk II, Skjæret (bnr. 2).

I 1752 festet Kristiania prestebol bort denne halvparten av gården til Lars Olsen Engers sønn 1) Christoffer Larsen, f. 1715 på Askjum i Modum, d. 1776, g.m. I sin stesøster Kari Rasmusdtr. Enger, f. 1714, d. 1752; barn: Gunhild (g.m. I Helge Ingebretsen Bø; g.m. II Lars Mortensen Sørsdal), Rasmus (til København), Lars (d. ung); g.m. II Marte Hansdtr. Horn, f. 1730, d. 1811; barn: Kasper (d. ung), Hans, Lars (d. ung), Helle (g.m. I Narve Trulsen Solberg; g.m. II enkem. Rasmus Hansen Enger på bruk I). Christoffer bodde på Svangstrand før han overtok gårdsbruket. Ved skiftet etter Kari Rasmusdtr. i 1753 opplyser enkemannen at han året før hadde satt opp både innhus og uthus. Derfor var nesten alle midlene oppbrukt. Løsøret mente han ikke kunne overstige en verdi av 100 dlr. Etter forhandling med barnas tilsynsmann ble det til at Christoffer skulle betale barna 120 dlr. i morsarv og selv bære skifteomkostningene. I 1774 fikk han auksjonsskjøte på bruk I på Tveiten. Ved skiftet etter ham i 1776 var bruttoformuen 1909 dlr. og nettoformuen 1725 dlr. Parten i Tveiten var blitt kjøpt for 1323 dlr., men nå ble det sagt at denne eiendommen var mindre verd, derfor ble den taksert til 1100 dlr. Av sølvtøy nevnes et brunt krus med sølvlokk (verdi 10 dlr.), et mindre krus med sølvlokk (5 dlr.), en potageskje (8 dlr.), et sukkerfat (7 dlr.), en sukkerbøsse (9 dlr.), en kopp med to ører (8 dlr.), et par saltkar (9 dlr.), 2 dusin forskjellige sølvskjeer (33 dlr.) og 6 teskjeer (3 dlr.). Ellers fantes bl.a. gjenstander av tinn, kopper og messing. Et porselensfat nevnes også. Enka giftet seg i 1776 med enkem. 2) Truls Narvesen Solberg (se der). Han fikk festebrev på bruket samme året. I 1788 kjøpte han Midtre Enger, men denne gården bygslet han visstnok bort. Enka solgte den i 1811 til svigersønnen Rasmus Enger. Skjæret ble i 1813 bygslet til hennes sønn 3) Hans Christoffersen, f. 1759, d. 1838, g.m. Anne Marie Køsten, f. 1765 på Romsås i Ullensaker, d. 1851. Barn: Marte (se nedenfor), Randi (g.m. Tron Narvesen Enger på bruk I), Maren (g.m. enkem. Chrisitoffer Larsen Hellum), Anne Marie (g.m. enkem. Jon Olsen Torsrud, senere Kornerud), Christoffer (til Tveiten), Petronelle (g.m. Ole Tollefsen Svangstrand, senere Tveiten). Hans kone var datter av skoginspektør Peder Køsten og Randi Mathiasdtr., f. Sass (gift siste gang med Hans Hansen Horn). Før han overtok gården, hadde Hans i mange år vært handelsmann (høker) i Grensen i Kristiania. I 1811 hadde han fått skjøte på den delen av Tveiten som hans foreldre hadde eid. Han fikk kongeskjøte på Skjæret for 1400 spd. i 1823, og tok da pantelån for hele kjøpesummen.

 

Skjæret mot Holsfjorden.

 

Tveiten ble i 1833 overtatt av sønnen Christoffer, mens Skjæret samme året ble solgt for 1400 spd. og livøre til svigersønnen 4) Christen Hansen Sørsdal, f. 1789, d. 1854, g.m. Marte HansdItr. Enger, f. 1794 i Kristiania, d. 1857. Barn: Gunhild Kirstine (g.m. enkem. Hans Didriksen Tveiten, senere Svangstrand og Torsrud), Anne Marie (g.m. Didrik Svensen Sylling), Hans (d. ung), Anders, Christoffer (til Tveiten), Karen Mathea (g.m. Lars Christoffersen Hellum), Petronelle (g.m. Åke Hansen Kittelsrud eller Skauen), Nils (kjøpmann og gårdbruker i Aker), Helene (g.m. stykkjunker Hans Olsen Tveten i Oslo). Christen skildres som en harddriver. Det fortelles at han for å forbedre jordsmonnet i bakkene ovenfor husene, kjørte moldjord fra skogen. Han hadde arvet en fjerdedel av Øv.No. Sørsdal i 1815, men dette bruket solgte han i 1836. I 1841 tok han pantelån på 350 spd. Han kjøpte bruk I på Tveiten i 1852, og pantsatte etterpå både Skjæret og Tveiten flere ganger. Hans del av Tveiten ble overtatt av sønnen Christoffer i 1854, og i 1856 ble Skjæret kjøpt for 3666 spd. av en annen sønn, 5) Anders Christensen, f. 1828, d. 1914, g.m. I sin kusine Anne Marie Jonsdtr. Kornerud, f. 1832 på Torsrud, d. 1862; barn: Anne Marie (g.m. Kristoffer H. Sylling - kruttmester ved Nittedals Kruttverk, senere driftsbestyrer ved Hoffs Kruttverk og Luntefabrikk i Hønefoss), Christen; g.m. II Gunhild Helene Svensdtr. Enger, f. 1846, d. 1914; barn: Anna Martine (g.m. Anders Olsen Wahl i Lier), Sven (kjøpmann i Drammen), Marthe (ugift - til Hagastua i Sylling), Maren (ugift - til Hagastua i Sylling), Helga (jordmor), Gunhild (g.m. Petter Bernt Nilsen Søgland Nessheim, Drammen -skilt), Hans, Ågot (g.m. Rolf Enger). Det var skifteretten som utstedte skjøtet, men det opplyses at Christen hadde ordnet handelen før sin død. Anders Enger var mye benyttet i kommunens tjeneste. I 1914 ble det utstedt skjøte til sønnene 6a) Christen A. Enger, f. 1861, d. 1924, ugift, og 6b) Hans A. Enger, f. 1879, d. 1960, g.m. Ragnhild Kristine Sørsdal (datter av Lars Chr. Sørsdal på Bakkerud, Tveiten), f. 1888, d. 1973; ingen barn. Hans Enger ble eneeier da broren døde. I 1937 fikk han skjøte på Lierbanen, bnr. 3. Han solgte i 1951 til søstersønnen 7) Anders Enger Wahl, f. 1913. Så ble gården tatt på odel av de forrige eiernes søstersønn Hans Sylling (sønn av Kristoffer Sylling), f. 1888, og dennes søstersønn 8) Kolbjørn Kornrud, f. 1916, g.m. Kirsten Olsen, Sylling, f. 1920. Barn: Ragnhild (g.m. Nils Røed fra Onstad), Paul. Kornrad fikk skjøte på eiendommen i 1952, og tok den i bruk året etter. I 1954 utstedte han skjøte på halvparten til Hans Sylling. Kornrud er nå eneeier av selve gården, som i 1972 ble skilt ut som bnr. 13. Halvparten av skogen, bnr. 2, eies imidlertid av Hans Syllings to døtre Ellen (g.m. Magne Kongssund, Lillehammer) og Grethe (g.m. Ola Christophersen, Oslo).

 

Husmenn.

Kvisla.

Senest i 1687 ble denne plassen tatt i bruk av skomaker Peder Larsen, d. 1700, g.m. Berte Olsdtr. Av barn nevnes Ole, Peder og Lars. Senere overtok sønnen Ole Pedersen, f. 1685, d. 1765, g.m. Helge Olsdtr., d. 1750 ? Barn: Berte, Peder, Anne (g.m. Jon Pedersen på Enger), Mads (til Gampedalen u. Kirkerud). Ole fikk kornforstrekning for ¼ dlr. i nødsåra 1742-43, og får betegnelsen meget fattig. Han ble etterfulgt av sønnen Peder Olsen, f. 1729,d. 1787, g.m. Marte Christensdtr., f. ca. 1740, d. ca. 1801. Barn: Ole, Christen. Ved skiftet etter ham i 1787 var boet fallitt. Gjelda og bruttoformuen beløp seg til henholdsvis 19 ½ og 15 ½ dlr. Kreditorene lot imidlertid enka få beholde løsøret. Hun giftet seg annen gang med Knut Pettersen, f. ca. 1755, d. 1827 på Toverud (som legdsfattig). I 1801 gifttet han seg med Berte Nilsdtr. Holmen-eie (tidligere gift med Jakob Andersen Fuglerud). Det var skifte etter Berte i 1810. Så ble plassen overtatt av stesønnen Christen Pedersen, f. ca. 1777, d. 1849, g.m. Kirsti Olsdtr., f. ca. 1786, d. 1854. Barn: Marte (se nedenfor), Ingeborg, Peder (til plassen Setrang - se nedenfor), Kristine (g.m. Ole Rasmussen Budstaden), Ole, Helle. Den neste husmannen var svigersønnen Mathias Olsen, f. 1811 på Kopperud-eie, g.m. Marte Christensdtr. Kvisla, f. 1812. Barn: Ole, Christen, Martin (til Asker), Berte (til Amerika - g.m. Bjørn Halvorsen), Christoffer, Kirstine (g.m. arbeider Hans Olsen i Asker), Hans, Peder, Anne Marie (g.m. jernstøper Martin Hansen Asdøldalen). Fra omkring 1860 nevnes ytterligere to husmenn på Kvisla. Mathias bodde på Øvre Kvisla. Han flyttet visstnok til Bærum en gang etter 1875. Enka Sille Gundersdtr., f. 1852 på Meren, holdt til på Øvre Kvisla i 1900. Hun bodde her ennå i midten av 1920-åra. Nedre Kvisla ble i 1850-åra tatt i bruk av Johan Svensen, f. 1820 på Solberg-eie, g.m. Marie Hansdtr., f. 1823 i Lier, d. 1887. Barn: Marte Helene (til Amerika - g.m. Ole Olsen), Berte, Sille (g.m. tjener Kristian Andreassen på Kornerud), Gunhild Kirstine, Anette. De flyttet senere til Sjåhit u. Tveiten. Innen 1869 ble plassen overtatt av Johan Edvard Halvorsen, som tidligere hadde holdt til på Hørtebråtan (seder). I 1881 flyttet han og kona med de fire yngste barna til Hole. På Søndre Kvisla bodde fra senest 1860 Gunder Christensen, f. 1817 på Drag-eie, d. 1880, g.m. Kirsti Svensdtr. Drag, f. 1828. Barn: Karen, Martin, Eveline (g.m. Andreas Christensen på Ulverud u. Holtsmark), Hans. Gunder bodde her til han døde. Omkring 1895 ble en av Kvisla-plassene tatt i bruk av skogsarbeider Mikal Pedersen, f. 1863 på Røyne, g.m. Marie Grete Andreasdtr., f. ca. 1862 i Sverige. Barn: Peder, Erlend, Mina Marie, Signe Elisabeth, Thorleif, Ragnvald. De to eldste barna var født henholdsvis på Vestre Toten og i Ringsaker.

 

Langbråtan.

I 1746 døde Peder Olsen, som i nødsåra 1742-43 hadde fått forstrekningskorn for 1 ½ dlr. Han etterlot seg bare gjeld da han døde. Av barn nevnes Nils og Hans (til Mellom-Gullaug-eie). Så overtok sønnen Nils Pedersen, f. ca. 1720, d. 1778, g.m. I Lisbeth O1sdtr., f. ca. 1710, d. 1765; barn: Rønnaug, Maren (g.m. Peder Olsen Enger-eie), Anne (g.m. Peder Hansen Solberg-eie), O line (g.m. Ole Olsen Maren-eie); g.m. II Live Hansdtr., f. ca. 1733, d. 1773; barn: Lars (til Engerhagen). Innen 1787 ble plassen tatt i bruk av Gunder Jakobsen, f. ca. 1730, d. 1821, g.m. I Barbro Halstensdtr., f. ca. 1726, d. 1787; barn: Anders (til Sylling-eie), Jakob; g.m. II Helle Andersdtr., f. ca. 1750, d. 1819; barn: Anders, Hans. Så overtok sønnen Hans Gundersen, f. 1792, g.m. Kirsti Berte Olsdtr., f. ca. 1786,d. 1865. Barn: Helle, Ole (til Finsand u. Midtre Enger), Gunder (til Sletta u. Vestre Enger), Hans, Jørgen. Hans pantsatte i 1831 hus og løsøre for 50 spd. Det ser ut til at plassen ble nedlagt da Berte døde. Hans flyttet så til Bakken u. Tveiten.

 

Setrang.

Det var trolig denne plassen som fra 1783 ble brukt av Ole Andersen, f. ca. 1754, g.m. Kari Svensdtr., f. ca. 1757, d. 1810 på Engereie. Barn: Barbro, Sven, Anne, Ingeborg, Kari, Ragne. Ole flyttet fra plassen etter 1810. I 1858 ble det utstedt husmannskontrakt til Peder Christensen, f. 1816 på Kvisla, d. 1893, g.m. I Mari Olsdtr., f. 1816 på Horn-eie, d. 1878; barn: Christen (til Svingen u. Hørte), Kirsten, Andrine, Ole (til Bærum), Karen (g.m. snekker Olaus Petersen Skjærs-eie, oppr. fra Bærum), Hans, Martin (til Bærum), Christoffer; g.m. II Anne Margrete Svensdtr., f. 1854 i Modum; barn: Sven. Enka bodde her ennå i 1900.

 

Engerhagen.

Det var sikkert denne plassen som før 1800 ble overtatt av Lars Nilsen, f. 1773 på Langbråtan, d. 1845, g.m. Kari Iversdtr., f. ca. 1774 på Horn-eie, d. 1858. Barn: Live, Nils, Birte, Iver, Helle. I 1858 ble det utstedt husmannskontrakt til sønnen Nils Larsen, f. 1803, d. 1872, g.m. Kirsti Andersdtr., f. ca. 1803 i Lier. Barn: Lars (til Bråtan u. Nedre Opsal), Peder (til Sjåhit u. Tveiten), Christoffer, Sven, Siri (g.m. Jakob Ellensen på Solli u. Tveiten), Ole, Andreas, Hans. Tidligere hadde han vært husmann på Skjeggerud og på Gunnerud. Nils flyttet til Bakkerud av Tveiten. Innen 1862 overtok Christian Christensen Hørte-eie, f. 1830 på Eik-eie, g.m. Marte Trulsdtr., f. ca. 1834. Barn: Oline, Christen, Lina, Thea, Eline, Tollef. Christian dro til Amerika i 1872. Hans etterfølger på plassen var Hans Christensen, f. 1846 på Runsevoll u. Hørte, g.m. Anne Markusdtr. Skustad, f. 1844. Barn: Karen, Gina, Karoline, Martin, Anna Lovise. Fra slutten av 1890-åra nevnes Martin Jørgensen fra Kirketeigen, f. 1875, g.m. Hilda Kristiansdtr. Opsal-eie, f. 1877. Barn: Jørgen, Ingeborg Kirstine, Lilly Katinka, Jenny Elida, Marinius Hartvig, Jan Olav. De flyttet herfra innen 1904.

 

Engersetra.

I 1865-66 nevnes en husmann med jord her, nemlig Johan Peter Gustavsen, f. 1835 på Heia-eie, g.m. Anne Margrete Mattisdtr., f. 1838 på Berg-eie i Asker. Barn: Anette, Johanne Marie.

Gårdsregister

Innhold