ØSTRE RØD

Gårdsregister

Innhold

Østre Rød ligger i stort sett jevnt lende nord for Nordal. Grunnen består av leirmold, og høyden over havet er 120-130 meter. Ringeriksveien går over gården.

Gården grenser i sør mot Nordal, i vest mot elva, i nord mot Sørsdal og i øst mot åsen.

Det er funnet en tynn-nakket flintøks på gården (se bilde i bygdehist.). Rød ble ryddet i gammelnorsk tid; gårdsnavnet betyr rydning.

Rød ble i 1747 delt i to like store bruk. Fra bruk I ble Rødsholmen, ½ lp., skilt ut i 1769, men den ble gjenforent med bruk l i 1775. 1 1826 ble bruk I delt i to like store deler, bruk Ia og Ib. Fra bruk Ib ble bnr. 5, 1 ort 3 skil., skilt ut 12/5 1858. En part på 19 skil. ble skyldsatt fra bruk Ib 8/10 1862 og lagt til bruk IIa + IIb (bnr. 6). Kjonejordet, skyldsatt til 3 ort 22 skil. 4/4 1865, ble slått sammen med bruk Ia til bnr. 1. 16/7 1868 ble bnr. 9, 16 skil., skilt ut fra bruk Ib. De resterende 8 skil. av dette bruket, Taje, fikk bnr. 4. Bruk II ble delt i tre like store bruk i 1771, men i 1804 ble bruk IIa og IIb slått sammen til ett bruk, som, sammen med en part på 19 skil. av bruk Ib, senere fikk bnr. 6. Bruk IIc tilsvarer bnr. 11. Det var 13 bruksnr. på Rød i 1886, 14 i 1904 og 27 ca. 1970.

Gamle hus. En meget gammel stuebygning på bnr. 1 ble i 1953 revet og erstattet av en ny.

Husmannsplasser. Kleiva eller Kleivstua var tatt opp i 1730. I 1865 bodde det arbeidsfolk her, men de hadde trolig ikke noe jord. Bråtan var trolig tatt opp i 1862, og var bebodd ennå i 1900. Taje nevnes første gang i 1865, men ble nedlagt som husmannsplass mellom 1876 og 1900.

Areal og husdyrhold i dag. Østre Rød, gnr. 133, bnr. 1 og 11, Sørsdal, gnr. 134, bnr. 4, og Opsal, gnr. 139, bnr. 20: 105 mål dyrket mark - poteter, kålrot, eng og korn. 149 mål skog. 14 kuer. 16-18 ungdyr, 11 grisepurker, 1 råne, 140-150 høner og 4 sauer. Østre Rød, gnr. 133, bnr. 6, 8, 9, 13, 16 og 17: 85 mål dyrket mark - vesentlig eng, men litt korn. 16 kuer og en del ungdyr.

Folketall.

 

Bondefolk

Tjen.folk

Husm.folk

Arb.folk

Håndv.folk

Fat.folk

1801

21

2

3

2

   

1865

28

1

11

7

2

2

 

Matrikkelgården Østre Rød. Gnr. 133.

Østre Rød var halvgård i 1577 og likeså i gammelnorsk tid, da gården kan ha vært på ca. 10 øyresbol. Skylda i 1647 og senere var 12 lp. Gården skattet i 1628 av 7 kuer og kviger og 8 sauer, og i 1657 av 2 hester, 7 kuer, 4 kviger, 8 sauer og 4 svin. 1661: Skog til gårdsfornødenhet. Tiende 1666 av 15 tn. havre, 2 ½ tn. blandkorn, 5/8 tn. rug og 30 brugder lin, og 1690 av 15 tn. havre, 3 ¾ tn. blandkorn og 5/8 tn. rug. 1723: Matr. nr. 133. Leirjord, våtlendt. Skog til brenneved. Skylda ble foreslått forhøyet med 5 ½ lp. 1739: En liten bjørkeskog. Grunnen er god, men består flere steder av åker og eng. 1803: Skog bare til gjerdefang. 1 husmannsplass. 1820: Skog til gjerdefang på bruk I. 1838: Nytt matr. nr. 138, ny skyld 5 daler 2 ort 13 skil. 1865: 284 mål åker og dyrket eng på flat, skrånet og bakket mark med vesentlig god jord, derav 65 mål på bruk la, 52 mål på bruk Ib, 18 mål på bnr. 5, 64 mål på bruk IIa + IIb (bnr. 6), 24 mål på bnr. 7, 12 mål på Hagen, bnr. 10, og 49 mål på bruk IIc, bnr. 11. Hamn med bekvem beliggenhet, tilstrekkelig på bnr. 5, men utilstrekkelig på bruk Ia og bruk IIa + IIb (bnr. 6). En del dyrkbar jord i hamna på bruk IIa + IIb. Stort sett lett atkomst, men tung atkomst på bnr. 5, dels tålelige, dels dårlige driftsvilkår, og gården er stort sett måtelig dyrket. Fiske til bnr. 5 gir inntekt på ½ spd. årlig.

Offisielle oppgaver over husdyrhold, utsæd og avling gjennom 200 år.

 

Hester

Kuer

og

ungdyr

Sauer

Utsæd

Avling

           

tn.

tn.

1661

2

5

 

2

4

4 ½

10

1723

1 ½

 

7

 

6

7 ¾

14 3/8

1803

1

 

11

 

11

10

50

1820

3

 

10

 

10

10 ½

42

1865

4

 

16

 

6

13 3/8

90 ½

Høyavling 1723 - 16 lass, 1865 - 283 skpd.

Husdyrhold og utsæd ifølge folketellingen av 1865.

 

Hester

Kuer

Sauer

Griser

Bnr. 1

2

4

3

1

Bnr. 4 og 9

1

1

   

Bnr. 6

1

3

3

 

Bråtan, plass

 

1

   

Bnr.11*

1

2

3

1

 

 

Hveite

Rug

Bygg

Havre

Erter

Poteter

 

tn.

tn.

tn.

tn.

tn.

tn.

Bnr. 1

¼

1/8

1

3

¼

6

Taje, plass

   

1/8

   

1

Bnr. 4 og 9

1/8

¼

 

½

1/8

4

Bnr. 6

¼

¼

1

2

 

4

Bråtan, plass

3/16

 

1/16

   

2

Bnr. 10

1/8

   

¼

 

1

Bnr. II*

1

 

1

1

¼

5

*Fuglerud, gnr. 132, bnr. 4, ble brukt som underbruk.

 

Eiere.

I 1615 var 6 lp. i selveie. De resterende 6 lp. tilhørte i 1624 Amund Pedersen Kosrud med søsken. I 1631 pantsatte Christen Christensen Kovestad 6 lp. i Østre Rød til Jon Auensen Tordenstjerne på Gullaug. Hele gården var imidlertid i selvele i 1635.

 

Brukere.

I 1528 nevnes Guvad. I 1593/94 het brukeren Halvor. 1) Peder, br. senest 1604-1623. Han eide Øvre Nordre Hennum i 1617. I 1622-23 måtte han bøte for å ha skåret 5 tylfter bord på en avdømt sag, «som dog berettes av ham at ville have til husbehov». Så overtok II) Erik Torbjørnsen, br. til omkring 1645. Han var bror til Pål Torbjørnsen Onstad, som i 1638 pantsatte 2 lp. i Rød til Erik. Den neste brukeren var sønnen (?) III) Ole Eriksen, br. til 1659. Det var skifte etter ham i 1660. Av barn nevnes Guro (g. m. Jon Jonsen Øvre Rød) og Erik (til Ellevog). Han var trolig gift med Rønnaug Torgersdtr., som det var skifte etter i 1668. Enka hadde omkring 1660 giftet seg med IV) Søren Christoffersen, f. ca. 1634, d. 1700. Annen gang giftet han seg med Ingeborg Eriksdtr., d. 1718. Barn: Christoffer, Rønnaug (g. m. Ole Nilsen), Anne. I 1665 fikk han skjøte på 6 lp. i gården av Ole Aslesen Hennum. I 1683 gikk stesønnen Erik Olsen Holtsmark til odelssøksmål mot Søren, men de ble til slutt forlikte om at Søren skulle beholde gården. Ved skiftet etter ham i 1701 var bruttoformuen 171 dlr. og nettoformuen 99 dlr. Av husdyr var det 3 hester, 13 storfe, sauer og griser. Enka brukte gården etter mannens død. Amund Eriksen Gilhus kjøpte i 1705 leidang og fôring i Rød av friherre Gyldencrone. Omkring 1713 overtok førnevnte Erik Olsens sønn V) Ole Eriksen, f. 1685 på Ellevog, d. 1729, g. m. Anne Larsdtr., d. 1731. Barn: Erik, Helle (g. m. Ole Evensen Renskog), Henrik, Lars, Ole. Det opplyses at han hadde arvet 4 lp. i Rød etter sine foreldre. Dessuten løste han inn 4 lp. ved skiftet etter sin tantes mann, Jon Jonsen, på Øvre Rød i 1713. De resterende 4 lp. i gården kjøpte han av broren Gullik Eriksen Auvi, Røyken, i 1721. Ved skiftet etter hans kone i 1732 var bruttoformuen 247 dlr. og nettoformuen 148 dlr. Buskapen bestod av 2 hester, 12 storfe, 13 sauer og 3 griser. Av sølv var det 1 beger og 2 skjeer, verd tilsammen vel 7 dlr. Avdøde etterlot seg også bøker, nemlig en gammel forklaring over epistlene, «Den bedendes kiede» og 2 gamle kirkesalmebøker. Hennes gangklær ble satt til 3 dlr. Så overtok sønnen VI) Erik Olsen, f. 1713 på Ellevog, d. 1749, g.m. I Bente Evensdtr. Renskog, f. 1712, d. 1742; barn: Ole, Even (til plassen Kleiva), g.m. II Helleborg Nilsdtr.; barn: Anne ( g. m. Jens Bårdsen Rød - se nedenfor, bruk IIc), Nils, Bent. I 1739, da han var soldat, stevnet han inn en del vitner som skulle forklare hvorledes hans offiserer, kaptein Grønvold, løytnant Rabe og sersjant Peder Andersen, hadde prylt ham på ekserserplassen, med det resultat at han hadde blitt sengeliggende en tid. Han klaget skriftlig til oberst Husmand, og klagen gjaldt visstnok også behandlingen av andre menige i kompaniet. Under krigsforhøret kom det fram at sersjanten hadde tvunget ham opp av senga og tatt ham med til Bragernes. På tinget forklarte et kvinnelig vitne at hun hadde sett sersjanten slå ham med påk eller kjepp. Jon Klemmetsdal påstod til og med at kapteinen hadde slått Erik så kraftig med sin stokk at den gikk i stykker, og at han deretter hadde fått tak i en ny stokk, som han så fortsatte å denge løs med. Offiserenes fullmektig hevdet imidlertid at dette vitnet var «suspekt for dikt og avundsverk», og forklarte at han hadde måttet løpe spissrot p. g. a. oppsetsighet mot offiserene. Derfor ville han hevne seg nå, mente fullmektigen. Jon fikk ikke lov til å svare på spørsmålet om offiserene pleide å pryle soldatene på ekserserplassen. I 1745 tok Erik pantelån på 100 dlr. Han krevde takst i 1746. Da fantes det en storstue med skorstein, kjeller og kjøkken (med skorstein og bakerovn), bryggerhus med skorstein, matbu med nattstue over, fjøs, stall, 2 lader og en låve. Alle husene på gården var i god stand. Utsæden ble anslått til 12 tn. havre, 2 tn. blandkorn, rug og hvete, samt erter «etter leilighet». Høyavlingen ble oppgitt til vel 30 favner. Gården hadde skog til husfornødenhet, bygningstømmer, brensel og gjerdefang. Taksten ble 450 dlr. Det opplyses at brukerens eldste sønn eide en part i gården med odels- og åsetesrett til hele eiendommen. Han ville innløse sine søsken, pluss en pantobligasjon. Erik fikk i 1747 skjøte på tre arveparter på tilsammen vel 6 lp. for 166 dlr. Samme året solgte han fra halvparten av gården. Da det var skifte etter ham i 1749, var boet fallitt. Bruttoformuen var på 189 dlr., mens gjelda utgjorde 249 dlr. Boet eide litt over 3 ¼ lp., som sammen med en part tilhørende broren Ole ble solgt ved auksjon. Buskapen bestod av 1 hest (vallak) på 15 år, 2 kuer, 1 kvige og 2 sauer.

 

Bruk Ia (bnr. 1).

I 1749 ble det utstedt auksjonsskjøte på halvparten av gården, 6 lp., for 209 dlr. til 1) Jakob Tostensen Kittelsrud. Halvdelen av husene på gården var inkludert i handelen. I 1759 ble bruket tatt igjen på odel for 250 dlr. av den forrige eierens sønn, 2) Ole Eriksen, f. 1734, d. 1798, g. m. Gunborg Tollefsdtr. Gilhus, f. ca. 1725, d. 1800. Barn: Erik, Bente (g.m. Håken Eriksen Hennum). Han løste også inn bruk II, men solgte det igjen med det samme. Pinseaften i 1762 brente husene på begge brukene. Samme året tok Ole pantelån på 230 dlr., og i 1773 utstedte han en ny 1.-prior. obligasjon på 200 dlr. I 1776 kvittet han seg med den gamle pantegjelda ved å oppta et lån på 250 dlr. Han hadde i 1769 solgt fra Rødsholmen, skyldsatt til ½ lp., men denne parten ble kjøpt tilbake i 1775. I 1774 inngikk Ole en kontrakt med eierne av bruk II angående vei til Storenga - og hamnegang. Byrdene i forbindelse med veien ble fordelt mellom de fire brukerne, og alle skulle ha fri passasje for fe og kjøring. Deling av hamna i skogen nevnes også.

I 1790 utstedte Ole skjøte for 300 dlr. og livøre til sønnen 3) Erik Olsen, f. 1762, d. 1811, g. m. Berte Eriksdtr. Hallingstad, f. 1760. Barn: Ole, Erik. Han tok i 1803 1.-prior. pantelån på 250 dlr. I 1826 delte enka bruket mellom de to sønnene, og tok selv livøre.

 

Bruk Ia (bnr. 1).

I 1826 ble 3 lp. solgt for 400 spd. til 1) Erik Eriksen, f. 1796, d. 1826, g. m. Anne Larsdtr. Øde-Øksne, f. ca. 1791, d. 1828. Barn: Erik, Lene (g. m. Gunder Andersen Hennum). Ved skiftet etter Anne Larsdtr. i 1829 ble bruket utlagt for 550 spd. til sønnen 2) Erik Eriksen, f. 1820, d. 1844, g. m. Kirsten Olava Larsdtr. Tranby, f. ca. 1818, d. 1868. Barn: Elise (g. m. Anders Svensen Meren). Enka giftet seg i 1846 med 3) Paul Nilsen Brastad, f. 1816. Barn: Kirstine, Anne Lovise (g.m. Morten Olsen Sørsdal), Petter. I 1865 kjøpte han til Kjonejordet, 3 ort. 22 skil. av bruk Ib. Paul lånte 500 spd. i 1867. I 1878 utstedte han skjøte til 4) Andreas Olsen Rød (sønn av Ole Hansen på bruk IIc), f. 1850, d. 1913, g. m. Hanna Emilie Kristiansdtr. Barn: Helga Olava, Kirsten Kaspara, Halvard. Han kjøpte Sørsdal, gnr. 134, bnr. 4, i 1884, og i 1887 overtok han bnr. 11 (bruk IIc) etter sin mor. I 1896 fikk han auksjonsskjøte på et skogstykke av Øvre Opsal (bnr. 20). I 1913 ble bnr. II og II, pluss parter av Sørsdal og Opsal, utlagt til sønnen 5) Halvard A. Røed, f. 1892, d. 1970, g. m. Martha Windelstad, Asker, f. 1888, d. 1957. Barn: Eva (g. m. Johannes Grøstad), Ambjørg, Halvard. I 1956 overtok sønnen 6) Halvard Røed, f. 1926, g. m. Aud Andresen, f. 1927. Barn: Andreas, Sissel, Berit, Ottar, Trine.

 

Bruk Ib.

ble i 1826 solgt for 400 spd. av Berte Eriksdtr. til svigerdatteren 1) Gunhild Paulsdtr. (datter av Paul Ulriksen på bruk IIa + IIb), f. ca. 1790, d. 1828, enke etter Ole Eriksen, f. 1792, d. 1825. Barn: Erik, Paul, Rasmus. Hun giftet seg i 1827 med 2) Nils Hansen Fuglerud, f. 1800. Barn: Ole. Han giftet seg annen gang med Anne Henriksdtr. Funnesdal, f. 1800. Nils fikk i 1828 skjøte på bruk IIa og IIb av sin svigermor. Ved skiftet etter Gunhild Paulsdtr. i 1830 ble bruk Ib utlagt for 400 spd. til hennes sønn 3) Paul Olsen, f. 1820, d. 1850. Han tok i 1832 3.-prior. pantelån på 84 spd. I 1850 solgte han til broren 4) Rasmus Olsen, f. 1823, d. 1870, g.m. Berte Jørgine Berntsdtr. Rød, f. ca. 1825, d. 1879. Barn: Ole, Erik, Gunder, Olava, Petternille, Erik, Bernhard, Tilla, Jørgine. Rasmus skulle få overta bruket med løsøre mot å gi broren opphold og pleie, og dessuten betale en gjeldspost, pluss 60 spd. til to slektninger. Verdien av alt dette ble satt til ca. 580 spd. 1 1852 tok han 1.-prior. pantelån på 360 spd., og etter hvert fikk han så store økonomiske vanskeligheter at han måtte begynne å selge fra deler av eiendommen. I 1858 ble en liten part på 1 skil. skilt ut, og to år senere solgte han fra bnr. 5 på 1 ort 3 skil. En part på 19 skil. ble i 1862 skyldsatt fra og solgt til eieren av bruk IIa + IIb (bnr. 6). I 1865 avhendet han Kjonejordet, 3 ort 22 skil., som gikk inn i bruk Ia (bnr. 1). Rasmus hadde nå igjen bare en part på 1 ort, og 16 skil. av dette ble skilt ut som bnr. 9 i 1868. De resterende 8 skil., Taje (bnr. 4), solgte enka til sønnen Gunder i 1873.

 

Rødsholmen.

I 1769 solgte Ole Eriksen jordstykket «Køyene» til Gulbrand Olsen Fuglerud, oppr. fra Norderhov, g.m. Ingeborg Christoffersdtr. Fuglerud, f. 1736. Barn: Olea, Kirsti, Christoffer, Kari, Randi. Parten ble skyldsatt til ½ lp. og kalt Rødsholmen. Kjøperen betalte 106 dlr., og dessuten skulle han svare en gratis arbeidsdag i året og betale 3 dlr. i skattehjelp til bonden på Rød. Gulbrand fikk bl.a. fri hamn til en del sauer. Han tok straks pantelån på 100 dlr. I 1775 kjøpte Ole Eriksen Rød tilbake Rødsholmen med påstående hus for 100 dlr.

 

Bruk II.

I 1747 solgte Erik Olsen halvparten av gården, inkludert halvdelen av husmannsplassen Kleiva, for 200 dlr. til 1) Bård Rasmussen Gunnerud, f. 1705, d. 1769, g. m. Gunhild Hansdtr., d. 1757. Barn: Rasmus, Hans, Eli (se nedenfor, bruk IIb), Jens, Berte. Han utstedte straks en pantobligasjon på 159 dlr. Ved skiftet etter kona i 1757 var bruttoformuen 333 dlr. og nettoformuen 92 dlr. Bruket ble taksert til 200 dlr. Buskapen bestod av 2 hester, 6 kuer, 5 sauer med lam, 1 voksen purke og 1 unggalte. Av bøker nevnes en bibel og enhuspostill. I 1759 ble denne halvparten av gården tatt igjen på odel for 333 dlr. av Ole Eriksen (se bruk I). Bård fikk imidlertid kjøpe tilbake eiendommen like etter, for 420 dlr. Pinseaften i 1762 brente husene på begge brukene ned til grunnen. Bård satte opp nye hus, og i 1764 lånte han 290 dlr. for å kvitte seg med gammel gjeld. Senere samme året måtte han. etter odelskrav, utstede skjøte for 650 dlr. til Even Eriksen, som bodde på plassen Kleivstua under Rød. Bård fikk straks kjøpe tilbake bruket for 750 dlr. Even fikk nå kontrakt på plassen Kleivstua for sin egen og konas levetid. Etter deres død skulle både jordveien og hustomtene på plassen falle tilbake til gården. Ved skiftet etter Bård: i 1770 var bruttoformuen 584 dlr. og nettoformuen 133 dlr. Denne halvparten av gården ble verdsatt til 500 dlr. Løsøret var blitt solgt ved auksjon året før. Ved skiftet ble sønnene Rasmus og Jens uenige om hvem av dem som skulle overta gårdsbruket. Rasmus hadde den beste odel, for han var eldst, men Jens var gift med datter av den tidligere eieren Erik Olsen, og på dette grunnlag truet han med å gå til odelssøksmål. Det kom imidlertid til enighet om at Rasmus skulle få utlagt bruket for takstsummen 500 dlr., mot straks deretter å gi broren skjøte på halvparten for 250 dlr. Men saken endte med at eiendommen ble delt i tre like store deler, på den måten at den nest eldste broren, Hans, fikk den tredje delen.

 

Bruk IIa

ble ifølge en delekontrakt av 1771 overtatt av 1) skoleholder Rasmus Bårdsen, f. 1726 på Gunnerud, g. m. Marte Olsdtr., f. ca. 1720, d. 1805. Barn: Gunhild (g. m. Lars Nilsen - se nedenfor), Sven, Mari. Bård. Han bodde på plassen Leiret under Frogner prestegård i 1749, men mellom 1755 og 1762 nevnes han på plassen Kleiva under Rød. I 1771 tok han pantelån på 200 dlr. Ved skiftet etter ham i 1795 var bruttoformuen 365 dlr. og nettoformuen 79 dlr. Det nevnes at den eldste sønnen tjente som skrivekarl hos fogd Widerø, og at enka etter den andre sønnen bodde på Huseby. Enka etter Rasmus ville sikre seg opphold på plassen Kleiva, men inntil den ble ledig, skulle hun ta i bruk Haugebråtan. Rasmus hadde kjøpt husene på Kleiva, og de ble ved skiftet taksert til 10 dlr. Det var skifte etter Marte Olsdtr. på Kleiva i 1805-06 (se nedenfor). Bruket ble i 1796 solgt ved auksjon til svigersønnen 2) Lars Nilsen Kroft (se der). Han tok straks pantelån på 159 dlr. Husene på Kleiva var unntatt fra handelen, for de skulle svigermoren ha. Lars og Gunhild hadde selv bodd på Kleiva før de kjøpte gårdsbruket. I 1803, da det heter at Lars var gammel og svak, solgte han bruket. De bodde på Strømsø 2-3 år senere. I 1803 var det blitt utstedt skjøte for 598 dlr. til Paul Ulriksen, som året etter kjøpte bruk IIb (se nedenfor).

 

Bruk IIb

ble i 1771 overtatt av 1) Hans Bårdsen, f. 1728 på Kornerud, g. m. Randi Olsdtr. Rød. Han tok straks pantelån på 160 dlr., som han innfridde med et nytt lån på 160 dlr. i 1790. I 1791 solgte han for 340 dlr. til svogeren 2) Erik Torgersen, tidligere Lyngås-eie, f. ca. 1736, d. 1798, g. m. Eli Bårdsdtr. Rød, f. 1731 på Kornerud, d. 1796. Barn: Bård (til Heia), Syver (til Sørsdal). Han lånte straks 200 dlr. Ved skiftet etter Eli i 1797 var bruttoformuen 512 dlr. og nettoformuen 147 dlr. Gårdsbruket ble solgt ved auksjon, og Erik flyttet til Overn. Året etter ble han funnet død på Leirsletta, og da det var skifte etter ham i 1799, viste boet et underskudd på knapt 3 dlr. Ved auksjonen i 1797 var tilslaget gått for 394 dlr. til 3) Bent Halvorsen Kittelsrud (se Vestre Hennum). Han solgte i 1804 for 550 dlr. til Paul Ulriksen, som eide bruk IIa.

 

Bruk IIa + IIb (bnr. 6)

ble i 1803 og 1804 kjøpt for tilsammen 1148 dlr. av 1) Paul Ulriksen fra Ringerike, f. ca. 1763, d. 1827, g. m. Ragnhild Olsdtr., f. ca. 1747, d. 1835. Barn: Gunhild (se nedenfor, og ovenfor, bruk Ib). Dessuten nevnes Ragnhild Olsdatters sønn Ole Christoffersen Svarvestolen i Modum. Paul tok pantelån på 350 dlr. i 1804. I 1808 måtte han kjøpe odelsretten for 30 dlr. av Jens Bårdsen. Enka solgte i 1828 for 775 spd. og livøre til svigersønnen 2) Nils Hansen Fuglerud, som året før hadde overtatt bruk Ib, da han giftet seg med Gunhild Paulsdtr. (se ovenfor). Ved skiftet etter Gunhild i 1830 ble bruk IIa + IIb, 41p., utlagt for 500 spd. til hennes sønn fra første ekteskap, 3) Erik Olsen, f. ca. 1816. d. 1846, g. m. Lovise Eriksdtr. Øde-Øksne, f. ca. 1819. Barn: Erik. I 1832 tok han 1.-prior. pantelån på 350 spd., og erstattet det med et lån på 300 spd. i 1843. Erik satt trangt i det og solgte i 1843 fra Hagen. bnr. 10, 14 skil. I 1846 avhendet han ytterligere 16 skil., som senere gikk inn i bnr. 7. Enka giftet seg i 1848 med 4) Christian Johansen Rød, f. ca. 1821 i Svelvik. Barn: Edvard, Sven, Johan. Han lånte 3 spd. i 1851. Christian kjøpte en part på 19 skil. som ble skilt ut fra bruk Ib i 1862, og denne delen ble slått sammen med bruk IIa + IIb til bnr. 6. Året etter tok han pantelån på 500 spd. I 1881 utstedte han skjøte til sønnen 5) Edvard Christiansen, f. 1853, d. 1921, g.m. Anne Regine Pedersdtr. Landfall, f. 1857, d. 1931. Barn: Hilda Lovise (g. m. Gunnar Hennum), Marta Olava, Lina Marie, Petronelle, Kaspara. Eivind, Ragnhild (g.m. Nils Evensen Nærstad, Hole), Margit, Olav. Trygve (til Kikut av Overn). Han hadde kjøpt Enga, bnr. 8, i 1879. I 1910 kjøpte han Utenga av Tranby, men i 1898 hadde han overdratt Rød til 6) Andreas Hansen Torsrud, f. 1843, d. 1907, g.m. Anne Karine Kristensdtr., f. 1838 i Ø. Eiker, d. 1906. Barn: Karen, Thorvald, Anette (g.m. Nils Buttedahl). I 1907 ble det utstedt skjøte pr bnr. 6 og 8 til sønnen 7) Thorvald Røed, f. 1876, d. 1959, g.m. Inger Marie Gravdal, f. 1879, d. 1961. Barn: Astrid (se nedenfor). Han kjøpte Haga, bnr. 16, i 1912. I 1959 overtok svigersønnen 8) Martin Sklistad, f. 1912, g.m. Astrid Røed, f. 1907. Barn: Inger Marie. Han hadde kjøpt bnr. 9 og 13 i 1948. I 1968 satte han opp ny hovedbygning.

 

Bruk IIc, bnr. 11,

ble i 1771 overtatt av 1) Jens Bårdsen, f. 1733, d. 1775, g.m. Anne Eriksdtr. Rød, f. 1741, d. 1801. Barn: Bård, Gunhild (g. m. Nils Andersen Nordal). Han lånte 200 dlr. i 1771. Enka giftet seg annen gang med enkemannen 2) Hans Thomassen, f. ca. 1722 (ca. 1727?), d. 1801. Barn: Ingeborg (g. m. Anders Henriksen. Opsal.) I 1795 solgte han for 200 dlr. og livøre til stesønnen 3) Bård Jensen, f. 1770, d. 1836, g. m. Kirsti Ellingsdtr. Klemmetsdal, f. ca. 1778, d. 1853. Barn: Anne (g. m. enkemannen Jens Christensen Sjåstad-eie), Elling, Gunhild, Jens (til Østre Haugerud). Han lånte 50 spd. i 1836. Ved skiftet etter ham i 1837 ble bruket utlagt for 330 spd. til sønnen 4) Elling Bårdsen (se Onstad). I 1839 solgte han for 600 spd. til 5) Nils Henriksen Funnesdal (se der). Han utstedte i 1846 skjøte for 600 dlr. til 6) urmaker Christian Andersen, Drammen, g. m. Anne Marie Håkensdtr. Barn: Nikoline Johanne. Han lånte straks 550 spd., og fikk snart økonomiske problemer. I 1851 ble det utstedt auksjonsskjøte for 400 spd. til 7) Ole Hansen Fuglerud (se Ytre Fuglerud). I 1851 og 1864 lånte han henholdsvis 250 spd. og 400 spd. Enka solgte i 1887 til sønnen Andreas, som eide bnr. 1 (se ovenfor).

 

Husmenn.

Kleiva (Kleivstua).

Første gang i 1730 nevnes Rasmus Iversen (se plassen Kleiva under Øv. No. Hennum). Fra omkring 1755 ble plassen brukt av skoleholder Rasmus Bårdsen. Han nevnes her til 1762, og han overtok senere bruk IIa (se ovenfor). Så nevnes Even Eriksen (sønn av nr. VI Erik Olsen), f. 1739. Han var gift med Lisbeth Olsdtr. Holtsmark-eie, f. 1734. I 1764 tok han igjen bruk II på odel, men overdro straks til den forrige eieren med en fortjeneste på 100 dlr. Even fikk da kontrakt på plassen (se ovenfor). Han bodde på Bragernes i 1774, da han pantsatte plassen for 29 dlr. I 1795 nevnes Lars Nilsen, som året etter fikk skjøte på bruk IIa etter sin svigerfar, førnevnte Rasmus Bårdsen (se ovenfor). Kleiva ble så trolig overtatt av hans svigermor, Marte Olsdtr. (se bruk IIa), som det var skifte etter her i 1805-06. Boet var da fallitt. På plassen var det en råtten stue tekt med spon. På kjøkkenet var det skorstein, mens stua inneholdt en jernkakkelovn. Ellers fantes det en gammel låve og lade tekt med rughalm. Et jordstykke ved stuebygningen var tilstrekkelig til 1 ku. Husene ble taksert til 12 dlr., og de var allerede blitt solgt, mens Marte levde, for 20 dlr. til Ole Larsen, f. ca. 1758, d. 1813 på Rød, g.m. Randi Olsdtr. Ole hadde imidlertid ikke betalt de siste 5 dlr. av kjøpesummen, og skjøtet var derfor ikke undertegnet av Marte Olsdtr., men bare av hennes lagverge og to vitterlighetsvitner. Han opplyste at han ville sende skjøtet til tinglysning. Ole hadde korn- og høyavling til halvnings, og ved skiftet etter Marte ble den andre halvparten av avlingen auksjonert bort sammen med løsøret.

I 1801 ble en plass vi ikke kjenner navnet på, brukt av skredder Peter Larsen, f. ca. 1748, g. m. Larine Larsdtr., f. ca. 1745. Barn: Lars.

 

Bråtan.

Mellom 1862 og 1900 nevnes skomaker Petter Pettersen, f. ca. 1828 i Arvika, Sverige, g.m. Oline Olsdtr., f. ca. 1833 i Nes på Hedmarken, d. 1900. Barn: Petter, Martinius, Bernhard, Olaus, Gustav, Elise Marie, Lovise.

 

Taje.

I 1865 ble plassen brukt av Anders Nilsen, f. 1822 i Tranby, g. m. Karen Amundsdtr., f. 1816 på Buttedal-eie, d. 1876. Barn: Anne M. Hansdtr. (!), Nils, Torger, Andreas. De hadde tidligere vært innerster på Lyngås og Klemmetsdal, og husmannsfolk på Hårberg. På Rød nevnes de til 1876.

Gårdsregister

Innhold