Øvre Brastad

Gnr. 99

Gårdsregister

Innhold

Øvre Brastad var fullgård 1577 og seinere, og sikkert også i gammelnorsk tid, da gården kan ha vært på omkring 17 øyresbol. Skyld 1647 og seinere 18 1p. tg. Kvegskatt 1628 av 6 kuer og kviger og 8 sauer, og 1657 av 1 hest, 3 kuer, 2 kviger, 4 sauer og 1 svin. 1661: Skog til småbjelker. Tiende 1666 av 10 tn. havre, 11/4 tn. blandkorn, ¼ tn. rug, og 1690 av 22 ½ tn. havre, 21/2 tn. blandkorn og ½ tn. rug. Ryttergårdsbesiktelse 1689-91: 3 hester, 7 kuer, 7 ungdyr, 8 sauer, 4 griser. Utsæd 10 tn. havre. Høyavling 30 sommerlass. Gården ble ikke godkjent som dragongård. 1723: Bekkekvern. 1 husmannsplass, sår ½ tn. havre. Skylda foreslått forhøyet 2 lp. Gården fikk matr.nr. 62. 1739 - se Nordre Stokke. 1760: Penger til skatter og utgifter skaffes ved bordkjørsel. 1803: En plass. Skog til husfornødenhet. 1820: Skog til salg 2 tlt. årlig. Foss med kvernvann en måned. 1838: Nytt matr.nr. 102, ny skyld 5 skylddaler 22 skill. 1865: 145 mål åker og dyrket eng i «flatt skrånet og bakket» lende med god jord. Havn med god beliggenhet, men utilstrekkelig, utlagt av dyrket mark. 5-6 tlt. bjelker årlig av skogen. Lett atkomst, lettbrukt og godt dyrket.

Offisielle oppgaver over husdyrhold, avling og utsæd.

 

Hester

Kuer

Sauer

Utsæd

Avling

       

tn.

tn.

1661

1

6

4

5 ¼

11 ¼

1723

1 ½

6

4

8 ¼

27

1760

2

8

7

8 ½

27

1803

2

8

7

8

40

1820

2

7

7

8

32

1865

2

6(1)

6

6(2)

44 ½ (14)

Høyavling: 1723 - 16 lass; 1760 - 26 lass; 1865* - 80 (12) skpd.

* Tallene i parentes gjelder husmannsplassene.

Husdyrhold og utsæd etterfolketellingen 1865.

Gården var udelt, og fødde 2 hester, 5 kuer, 5 sauer, 1 svin, og utsæden var 1/8 tn. hveite, ½ tn. rug, ¾ tn. bygg, 4 tn. havre, 3/8 tn. erter og 12 tn. poteter. På en plass fødde de 1 ku og de satte 2 tn. poteter.

 

Eiere.

Part 1, 13 lp., var adelsgods som i 1617 tilhørte Jakob Rosenkrantz og i 1647 Christopher Urne. I 1648 ble parten makeskiftet til Hannibal Sehested og kom under kronen i 1651. I 1658 ble den overlatt til Marselius. I 1680-åra tilhørte den baron Jens Juel, som i 1687 solgte for 100 dlr. til sorenskriver Mathias Pedersen, og han solgte i 1695 til brukeren Anders Olsen. Kjøpesummen er ukjent.

Part 2, 5 1p., var krongods i 1529 og seinere inntil brukeren Johannes Hansens enke og arvinger fikk kongeskjøte for 200 spd. i 1835, og pantsatte parten for hele kjøpesummen.

 

Brukere.

Per nevnes 1528. Gulbrand nevnes 1560. Anbjør nevnes 1593-94. I) Kristoffer, br. seinest 1604-1617. II) Bjørn, br. 1617-1623. III) Torstein, br. 1623- ca. 1650. Av barn nevnes Even. IV) Gaute Evensen, f.ca. 1620. Av barn nevnes Ola. Seinest 1672 ble bygsla overlatt til V) Anders Olsen, f.ca. 1635, d. 1706, g.m. Maren Hansdtr., d. 1712. Barn: Hans, Live (g.m. Knut Larsen Heggedal i Asker), Kirsten (g.m. Daniel Mortensen Falch på Strømsø). Anders fikk skjøte på bygselsparten i 1695. Ved skiftet etter ham i 1708 utgjorde bruttoformuen 154 dlr. og nettoformuen 126 dlr. I tillegg til dette kom jordegodset, 13 lp. i gården her, 8 lp. i Nedre Brastad, og ½ skpd. salt i Rustad i Asker. Kvillefossen, som han hadde kjøpt i 1697, var regnet med i den nevnte summen. De hadde 2 hester, 14 storfe, 14 sauer og 5 griser. Gården gikk så til sønnen VI) Hans Andersen, f.ca. 1675, d. 1749, g.m. Kirsti Frodesdtr., f.ca. 1682, d. 1770. Barn: Hans, Anders (til Nordre Stokke), Ole (til Nordre Stokke), Mari (g.m. Amund Jakobsen Kovestad). Hans tok pantelån på 80 dlr. i 1715 og økte lånet til 175 dlr. i 1733. Ved skiftet etter Hans i 1749 var bruttoformuen 546 dlr. og nettoformuen 354 dlr. Boet eide 13 lp. i gården her, og takstsummen, 420 dlr., er medregnet i tallene ovenfor. Det heter at skogen var av liten betydning og bare til brensel og gjerdefang. De hadde 1 hest, 7 storfe, 4 sauer med lam og 2 sauer uten lam, 3 svin. Halvparten i en fossekvern ble satt til 5 dlr. Enka tok føderåd hos sønnen VII) Hans Hansen, f.ca. 1715, d. 1804, g.m. Anne Johannesdtr. Landfall, f.ca. 1732, d. 1815. Barn: Johannes. Hans tok i 1782 pantelån på 200 dlr. Han overdro i 1803 for 1145 dlr. til sønnen VIII) Johannes Hansen, f. 1773, d. 1832, g.m. Kristine Kristoffersdtr. Lyngås. Barn: Christoffer Anne, Kirstine, Åse, Ingeborg, Hans. Enka fikk i 1835 kongeskjøte på krongodsparten, 5 lp., for 200 spd. og pantsatte den for hele summen. Kort etter overtok eldste sønn IX) Christofer Johannessen, f. 1802, d. 1869. Da han døde, overdro hans to eneste arvinger, søstrene Anne og Kirstine, gården til X) Hans Larsen Søndre Stokke, f. 1836, d. 1912, g.m. Andrea Andersdtr. Engen, f. 1845, d. 1923. Barn: Lars, Ingeborg, Grete, Anders, Martin, Karen, Kristen, Jørgen. Hans drev foruten gården her bnr. 8 av Søndre Stokke fra 1865, seinere også bnr. 7 av samme gård og bnr. 5 av Nedre Brastad. Arvingene overdro i 1934 til to av sønnene: XI a) Lars Hansen Brastad, f. 1867, d. 1936, og XI b) Jørgen Hansen Brastad, f. 1885. Jørgen Brastad overdro i 1958 til brorsønnen XII) Leif Brastad.

Gårdsregister

Innhold